SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
5
8
9
5
1
Hoạt động giám sát Thứ Sáu, 02/06/2017, 16:40

Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh họp thông qua báo cáo kết quả giám sát

Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thành lập Đoàn giám sát tình hình tổ chức bộ máy, biên chế (hành chính, sự nghiệp) và kết quả triển khai thực hiện Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế. Qua thực tế giám sát tại một số địa phương, đơn vị, chiều ngày 02/6/2017, Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh họp thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát. Ông Lê Thanh Hùng, Phó đoàn giám sát, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp.

Thực hiện Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về tinh giản biên chế; Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các Sở, Ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai, quán triệt đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện. Đến nay, hầu hết các cơ quan, đơn vị, địa phương đều xây dựng và triển khai đề án vị trí việc làm, tinh giản biên chế của đơn vị, địa phương mình. Nhìn chung, cán bộ, công chức, viên chức đều đồng thuận cao với chủ trương cần phải tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tinh gọn, hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu công việc.

Theo báo cáo của Đoàn giám sát, hiện nay, số lượng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh là 19 cơ quan; số lượng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện là 13 cơ quan. Đối với các Sở, Ngành tỉnh có 128 phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc, 18 Chi cục và tương đương, 13 đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh. Việc quản lý, sử dụng biên chế thời gian qua được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định. Toàn tỉnh hiện có 1.822 biên chế hành chính (trong đó, cấp tỉnh 1.086 biên chế, cấp huyện 736 biên chế) và 15.493 biên chế sự nghiệp. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã được quan tâm đổi mới trên các mặt như: tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng và xử lý kỷ luật. Việc tổ chức thi tuyển, xét tuyển, sử dụng, bổ nhiệm, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức cơ bản được thực hiện đúng quy định, dân chủ, công khai. Trong năm 2016, tỉnh đã tổ chức 01 cuộc thi tuyển công chức, có 684 người dự tuyển, kết quả tuyển được 113 thí sinh vào công tác trong các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố. Đối với việc thực hiện tinh giản biên chế: Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2016, tỉnh đã thẩm định trình Bộ Nội vụ giải quyết tinh giản 275 người, trong đó, nghỉ hưu đúng tuổi 119 người, nghỉ theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP 156 người.

Tuy nhiên, việc giao chỉ tiêu tinh giản biên chế hiện nay còn mang tính cào bằng, chưa gắn với việc sắp xếp theo đề án vị trí việc làm và sắp xếp chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị cho phù hợp. Việc rà soát, sắp xếp tổ chức, bộ máy chưa được quan tâm đúng mức, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Một số đơn vị dự kiến sáp nhập theo Kế hoạch 02 của Tỉnh ủy chậm được thực hiện (cấp tỉnh chưa sáp nhập được Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ vào Ban Dân tộc tỉnh, do chưa thống nhất của Ban Tôn giáo Chính phủ); sắp xếp tổ chức, bộ máy, biên chế đơn vị Chi cục Thủy lợi và Trung tâm Quản lý Khai thác các công trình thủy lợi thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Một số cơ quan có khả năng sáp nhập được, nhưng chưa được nghiên cứu đề xuất như: Một số Phòng, Trung tâm thuộc Sở, Ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện chức năng, nhiệm vụ không lớn, biên chế ít (từ 01 - 02 biên chế), khó phát huy chức năng, nhiệm vụ, nhưng chưa được sắp xếp tổ chức cho tinh gọn như: Phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường có 02 biên chế, Phòng Tuyên truyền - Địa bàn thuộc Ban Dân tộc có 01 biên chế. Việc quản lý, sử dụng biên chế được giao của một số đơn vị chưa đúng quy định, chưa phát huy hết hiệu quả. Hầu hết các đơn vị đề nghị tăng biên chế, nhưng không tăng về chức năng, nhiệm vụ; một số đơn vị chưa sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt; sử dụng biên chế thấp hơn chỉ tiêu được giao, hợp đồng lao động làm nhiệm vụ chuyên môn nhiều. Số biên chế được xác định tinh giản chủ yếu là nghỉ hưu đúng tuổi và trước tuổi. Vì vậy, việc tinh giản thời gian qua chưa đạt lộ trình, chưa gắn với cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức đúng theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Công tác đánh giá, nhận xét, phân loại cán bộ, công chức hàng năm ở một số nơi vẫn còn mang tính hình thức, còn có tư tưởng dễ người dễ ta, ngại va chạm. Vì vậy, trong xếp loại hàng năm, hầu hết cán bộ, công chức hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, rất ít người không hoàn thành nhiệm vụ nên việc thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP sẽ khó đạt lộ trình và gắn với việc chuyển đổi cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức (năm 2016, cán bộ, công chức không hoàn thành nhiệm vụ 0,19% và viên chức 0,09%).

Đoàn giám sát đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh nhanh chóng ban hành hướng dẫn đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức với những tiêu chuẩn cụ thể, làm cơ sở để đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức đúng thực chất và khách quan; tránh tình trạng quá nhiều công chức, viên chức loại xuất sắc, nhưng thực tế cơ quan thì hiệu quả công việc không cao, còn nhiều nhiệm vụ chưa hoàn thành. Quan tâm kiểm tra, rà soát và điều chỉnh một số đề án vị trí việc làm chưa phù hợp, chưa đạt mục tiêu tinh giản biên chế. Đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh nghiên cứu sắp xếp một số đơn vị như: sáp nhập bộ phận Tôn giáo thuộc Phòng Nội vụ vào Phòng Dân tộc thành Phòng Tôn giáo và Dân tộc trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; sáp nhập Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp - Hướng nghiệp vào Trung tâm Giáo dục Thường xuyên trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; sắp xếp ghép số Phòng, Ban, Trung tâm, Chi cục trực thuộc Sở có chức năng liên quan, nhiệm vụ không nhiều, biên chế ít theo hướng quản lý đa lĩnh vực, giảm đầu mối trực thuộc,… Các Sở, Ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tiếp tục đẩy nhanh tiến độ sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế theo đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt; hàng năm, có kế hoạch tinh giản biên chế của địa phương, đơn vị đạt chỉ tiêu được giao; tăng cường tinh giản đối với công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ được giao, trình độ, năng lực không đạt yêu cầu thực hiện nhiệm vụ, thiếu tinh thần trách nhiệm trong công việc,…

Ông Lê Thanh Hùng, Phó đoàn giám sát, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp

Kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Thanh Hùng, Phó đoàn giám sát, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận và tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu vào dự thảo báo cáo, Đoàn giám sát sẽ chỉnh sửa và trình kỳ họp thứ tư, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX diễn ra vào trung tuần tháng 7 năm 2017./.

Ngọc Hiền


Số lượt người xem: 604 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày