SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
2
1
4
6
5
Nghiên Cứu Thứ Ba, 09/04/2019, 10:40

Công tác tham gia xây dựng chính quyền của UBMTTQVN các cấp

Điều 9 Hiến pháp 2013 đã xác định quyền dân chủ tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh, thật sự của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu và thường xuyên của MTTQVN.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định, công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền, hơn nửa nhiệm kỳ qua, MTTQVN các cấp trong tỉnh đã chủ động thực hiện Hiến pháp, Luật MTTQVN và quy định của pháp luật, bám sát thực tiễn và yêu cầu của cuộc sống, tích cực tập hợp và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân tham gia tổ chức bộ máy Nhà nước các cấp; tham gia xây dựng và vận động Nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và giám sát hoạt động của cán bộ, công chức và cơ quan Nhà nước các cấp đạt nhiều kết quả quan trọng. Chú trọng công tác giám sát, phản biện; tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng các cuộc vận động. Những hoạt động thiết thực, hiệu quả của MTTQVN các cấp và các tổ chức thành viên đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.  

Trước hết là, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp. Theo đó, UBMTTQVN các cấp và các tổ chức thành viên thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ quy trình hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu những người “xứng đáng” ra ứng cử, đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia bầu cử để bầu chọn những người xứng đáng làm đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Những người trúng cử đại biểu dân cử đảm bảo đúng dự kiến về cơ cấu, thành phần, số lượng cũng như chất lượng.

Thứ hai là, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong Nhân dân. Vận động Nhân dân tích cực tham gia, thực hiện Luật phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, quản lý sử dụng đất đai; khiếu nại, tố cáo; giám sát đầu tư cộng đồng; bảo vệ môi trường,... thu hút đông đảo Nhân dân tham dự. Pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn đã được Mặt trận cơ sở thực hiện khá đầy đủ và nghiêm túc, với  phương châm “Dân biết, dân bàn, dân quyết định, dân làm, dân kiểm tra” ngày càng được thể hiện rõ

Thứ ba là, tăng cường nhiệm vụ giám sát. Nội dung giám sát chủ yếu tập trung vào việc thực hiện quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; chính sách an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, cải cách thủ tục hành chính,... Qua giám sát, những bất cập, chưa hợp lý trong việc thực hiện chính sách, những vướng mắc về pháp luật cũng như nhiều hành vi vi phạm của cán bộ, công chức đã được phát hiện, kiến nghị xử lý, sửa đổi kịp thời.

Với vai trò là “cầu nối” giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, MTTQVN các cấp đã thực hiện tốt, hiệu quả hoạt động TXCT với đại biểu dân cử và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân để phản ánh với các cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp. Trước và sau mỗi kỳ họp của Quốc hội và HĐND các cấp, UBMTTQVN cùng cấp chủ động xây dựng kế hoạch và phối hợp với Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND và UBND các cấp tổ chức đầy đủ các hội nghị TXCT với đại biểu dân cử,… Bên cạnh đó, công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo được MTTQVN các cấp quan tâm, tỷ lệ đơn thư được giải quyết, trả lời tăng lên, nhiều đơn thư đã được xem xét, đối thoại giải quyết dứt điểm, góp phần củng cố niềm tin của dân đối với chính quyền, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Ngoài những nội dung chủ yếu trên, trong nửa nhiệm kỳ qua, Mặt trận các cấp còn tích cực tham gia công tác hòa giải ở cơ sở; tham gia hoạt động tố tụng và nhiều chương trình phối hợp liên tịch khác,... đã không ngừng khẳng định vai trò, vị trí quan trọng không thể thiếu của mình trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tham gia xây dựng và củng cố chính quyền của Mặt trận các cấp nhìn chung vẫn còn nhiều hạn chế, nhất là cơ sở. Nội dung, hình thức, phương pháp hoạt động chậm được đổi mới, còn đơn điệu, cứng nhắc, một số nơi còn mang tính hành chính và thụ động. Chất lượng hoạt động giám sát của Mặt trận ở một số nội dung chưa cao, những kiến nghị của Mặt trận chưa đủ cơ sở thực tiễn và căn cứ pháp luật để có sức thuyết phục đối với chính quyền các cấp. Đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận các cấp chưa thể đáp ứng một cách đầy đủ yêu cầu nhiệm vụ ngày càng phức tạp trong giai đoạn mới.

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tham gia xây dựng và củng cố chính quyền trong sạch, vững mạnh của MTTQVN các cấp, trong thời gian tới, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh có một số kiến nghị sau:

Thứ nhất, tiếp tục nâng cao hơn nữa nhận thức về nhiệm vụ tham gia xây dựng chính quyền theo quy định của Hiến pháp và pháp luật của MTTQVN một cách đầy đủ, sâu sắc và toàn diện trong mọi tầng lớp Nhân dân, cán bộ, công chức và đảng viên.

Thứ hai, tăng cường củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy của UBMTTQVN các cấp. Đồng thời, có chế độ, chính sách đột phá về đãi ngộ lâu dài đối với cán bộ, công chức làm công tác Mặt trận như đã thực hiện đối với một số lĩnh vực khác...

Thứ ba, tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về MTTQVN đã được khẳng định tại Điều 9 Hiến pháp 2013, quy định vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam, trong đó trọng tâm là chức năng “Giám sát và phản biện xã hội” để MTTQVN thật sự là tổ chức liên minh chính trị, đại diện, phát huy quyền dân chủ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân

Thứ tư, các đại biểu HĐND cần tăng cường hơn nữa việc phối hợp với UBMTTQVN các huyện, thị xã, thành phố và chính quyền ở cơ sở để tổ chức các cuộc TXCT trước và sau mỗi kỳ họp HĐND, nhất là trong công tác tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến các kỳ họp HĐND./.

Phòng Tổng hợp

 

 


Số lượt người xem: 691 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày