SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
2
1
9
4
5
Nghiên Cứu Thứ Ba, 09/04/2019, 10:45

Nâng cao hoạt động của các Ban HĐND cấp xã

Theo Luật tổ chức chính quyền địa phương, tổ chức bộ máy HĐND cấp xã có thêm 02 Ban chức năng. Đến nay, bước đầu các ban HĐND cấp xã đi vào hoạt động đạt được kết quả đáng ghi nhận, chia sẻ bớt nhiệm vụ với Phó Chủ tịch HĐND chuyên trách. Tuy nhiên, trong thực tiễn hoạt động vẫn còn nhiều lúng túng, một số nơi các Ban hoạt động còn hình thức, chưa chú trọng nội dung, chưa thể hiện được vai trò, trách nhiệm và vị trí của mình trong bộ máy chính quyền; chưa tích cực, chủ động thực hiện các hoạt động giám sát, thẩm tra; các kết luận sau thẩm tra, giám sát còn chung chung, kiến nghị chưa rõ ràng, mang tính chiếu lệ. Đa số thành viên các Ban phải vừa học, vừa làm theo kiểu cầm tay chỉ việc, nhất là trong công tác thẩm tra tài chính, ngân sách gặp rất nhiều khó khăn, vì các thành viên trong ban thiếu chuyên môn, vừa không có kinh nghiệm, cách thức tiến hành,… Nguyên nhân do thành viên các Ban HĐND cấp xã được cơ cấu chủ yếu gồm các đại biểu hoạt động trong khối Đảng, đoàn thể và cán bộ khóm, ấp. Do hoạt động kiêm nhiệm, nên thiếu kỹ năng, am hiểu về chuyên môn thuộc lĩnh vực phụ trách của chính quyền. Chính vì vậy, khi tham gia hoạt động của Ban, vai trò rất mờ nhạt, chủ yếu lãnh đạo Ban phải tự triển khai thực hiện khi Thường trực HĐND cấp xã yêu cầu.

Để HĐND cấp xã thật sự là cầu nối mật thiết giữa chính quyền với cử tri thì vai trò của các Ban HĐND rất quan trọng. Nâng cao chất lượng hoạt động của các Ban HĐND cấp xã là nhiệm vụ cấp thiết trong nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND cấp xã. Muốn vậy, cần quan tâm thực hiện tốt một số giải pháp như:

Thứ nhất, cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và nâng cao nhận thức của cấp ủy đối với hoạt động của HĐND cấp xã nói chung, vai trò, vị trí theo luật định của các Ban HĐND cấp xã nói riêng. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng không có nghĩa là cấp ủy can thiệp vào mọi hoạt động của HĐND mà theo hướng: Cấp ủy Đảng chỉ bàn, quyết định những vấn đề về chủ trương mang tính định hướng; những giải pháp của cấp ủy Đảng là lãnh đạo, chỉ đạo, không phải là giải pháp tổ chức thực hiện. Cấp ủy cũng cần cầu thị, những vấn đề Ban HĐND phản ánh cần chỉ đạo chính quyền xem xét và tiếp thu nếu thấy hợp lí, có như vậy vị trí của Ban mới được công nhận và nâng cao. Trong thành viên Ban cũng cần bố trí những người có vị trí trong cấp ủy nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với HĐND.

Thứ hai là, các ngành cần tạo điều kiện để thành viên các Ban HĐND cấp xã tham gia hoặc cung cấp thông tin đầy đủ để các thành viên ý thức được vai trò, trách nhiệm, thu thập, tổng hợp thông tin phục vụ cho hoạt động giám sát, thẩm tra. Ngoài ra, trong phân công nhiệm vụ cho các thành viên, Trưởng ban cần nghiên cứu kỹ quy định của luật, bám các lĩnh vực phụ trách và giao trách nhiệm cụ thể cho từng người, ai phụ trách mảng nào cũng cần phải được quy định trách nhiệm cụ thể. Có như vậy mới nâng cao được ý thức, trách nhiệm của đại biểu, thành viên các Ban HĐND.

Thứ ba là, một trong những yếu tố quyết định hoạt động của Ban HĐND là chất lượng của đại biểu thành viên, do đó, cần tập trung các giải pháp nâng cao năng lực đại biểu HĐND cấp xã và bảo đảm cơ cấu hợp lý ngay từ đầu nhiệm kỳ. Theo đó, ngoài căn cứ để bảo đảm các tiêu chuẩn theo quy định, khi lựa chọn đại biểu cần bảo đảm có đủ năng lực và thời gian dành cho hoạt động của cơ quan dân cử. Khi cơ cấu, lựa chọn thành viên các Ban, ngoài thành phần thì cần xem xét năng lực chuyên môn, vị trí công tác, nhất là các đồng chí Trưởng, Phó ban.

Thứ tư là, phải bảo đảm kinh phí hoạt động cho các Ban HĐND theo quy định của nghị quyết HĐND tỉnh. Theo đó, khi phân bổ ngân sách ngoài các nhiệm vụ chung, HĐND cần quyết định kinh phí hoạt động của mình, trong đó cần ưu tiên bảo đảm kinh phí hoạt động của Thường trực, các Ban theo luật định, nhất là kinh phí dành cho hoạt động giám sát, thẩm tra./.

Phòng Tổng hợp

 


Số lượt người xem: 754 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày