SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
9
9
9
7
2
Nghiên Cứu Chủ Nhật, 23/02/2020, 13:25

Công tác phối hợp giữa MTTQ với HĐND trong hoạt động giám sát

Giám sát và phản biện xã hội là nhiệm vụ quan trọng trong công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQVN, được quy định trong Hiến pháp và Luật MTTQVN, đồng thời được cụ thể hóa bằng Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQVN, các đoàn thể chính trị - xã hội.

Thời gian qua, công tác phối hợp giữa UBMTTQVN với Thường trực HĐND, các Ban của HĐND cùng cấp trong việc thực hiện chức năng giám sát đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, ngày càng khẳng định MTTQ thật sự là cơ sở chính trị của chính quyền Nhân dân, đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng của Nhân dân. Ngay từ đầu các nhiệm kỳ, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh đã chủ động xây dựng quy chế phối hợp hoạt động, đồng thời hướng dẫn, chỉ đạo HĐND, UBMTTQVN cấp huyện và cơ sở xây dựng quy chế phối hợp với những nội dung cụ thể, thiết thực, góp phần đổi mới, cải tiến để nâng cao chất lượng hoạt động. HĐND tỉnh cũng đã quy định một số nội dung, mức chi cho hoạt động giám sát, phản biện xã hội của UBMTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh, đây là cơ sở quan trọng để tiếp tục tăng cường các hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh cũng như tiếp tục nâng cao chất lượng phối hợp giữa HĐND, UBND các cấp với MTTQ tỉnh trong hoạt động giám sát và phản biện xã hội.

Thực hiện Luật giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015, trên cơ sở nội dung đề xuất của các cơ quan có liên quan, hàng năm Thường trực HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh và UBMTTQVN tỉnh thống nhất nội dung, chương trình giám sát của mỗi cơ quan nhằm tránh chồng chéo, từ đó, UBMTTQVN tỉnh xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch giám sát đảm bảo theo đúng quy định. Đồng thời, hướng dẫn MTTQ các cấp trong tỉnh chủ trì, phối hợp với HĐND cùng cấp giám sát các chương trình kinh tế - xã hội tại địa phương.

Quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch giám sát, UBMTTQVN tỉnh đã có sự phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và các cơ quan, đơn vị có liên quan. Các cuộc giám sát của HĐND và UBMTTQVN tỉnh được các cơ quan cử đại diện tham gia. Sau mỗi đợt giám sát, Thường trực HĐND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh tổ chức cuộc họp với đơn vị giám sát và các ngành có liên quan để thống nhất các nội dung kết luận qua giám sát, trong đó chỉ rõ kết quả, tồn tại, nguyên nhân, kiến nghị những biện pháp khắc phục. Những kiến nghị sau giám sát của MTTQ đã được các cơ quan đồng tình tiếp thu, khắc phục kịp thời những sai sót trong chỉ đạo điều hành của các cấp, các ngành và phối hợp với các Ban của HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp HĐND tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác phối hợp hoạt động giám sát giữa HĐND, UBND với MTTQ các cấp trong tỉnh vẫn còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác phối hợp trong tổ chức các cuộc giám sát ở một số cuộc, một số nơi chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ; việc phối hợp đôn đốc và giám sát thực hiện các kiến nghị, đề xuất tại kỳ họp HĐND chưa được thực hiện thường xuyên; công tác phối hợp để tổng hợp và theo dõi, giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri của MTTQ các cấp và HĐND các cấp còn hạn chế.

Trên cơ sở thực tiễn hoạt động, để nâng cao hiệu quả trong công tác phối hợp giám sát, Ban Thường trực UBMTTQVN và HĐND các cấp tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp hoạt động giữa Thường trực HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH và UBMTTQVN tỉnh. Định kỳ hàng năm, đánh giá kết quả phối hợp hoạt động, đặc biệt là hoạt động phối hợp trong công tác giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. Tiếp tục có sự phối hợp chặt chẽ giữa Thường trực HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH, UBMTTQVN tỉnh trong việc thống nhất chương trình giám sát của 3 cơ quan để khắc phục việc chồng chéo và nâng cao hiệu quả, chất lượng các cuộc giám sát. Khi phối hợp với HĐND tổ chức giám sát cần nắm rõ nội dung chủ trì, rõ nội dung phối hợp. Bên cạnh đó, HĐND, UBND các cấp cần phối hợp, tạo điều kiện để MTTQ thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội để các bên có thêm nhiều thông tin trước khi giám sát./.

Ban Biên tập


Số lượt người xem: 116 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày