SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
7
9
9
2
2
Nghiên Cứu Thứ Sáu, 20/01/2017, 13:25

Trách nhiệm của đại biểu Hội đồng nhân dân trong việc tiếp công dân và tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ánh của công dân

Tiếp công dân là việc cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có trách nhiệm đón tiếp để lắng nghe, tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; giải thích, hướng dẫn cho công dân về việc thực hiện khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo đúng quy định của pháp luật. Tiếp công dân bao gồm tiếp công dân thường xuyên, tiếp công dân định kỳ và tiếp công dân đột xuất.

Theo quy định của Luật tiếp công dân, Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp có một vị trí quan trong và có trách nhiệm rất lớn trong việc tiếp công dân và tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ánh của công dân. Đây là một nhiệm vụ chính trị được thực hiện theo quy định của Luật và được bố trí, sắp xếp theo chương trình, kế hoạch của Hội đồng nhân dân. Ngoài các nội dung được quy định trong Luật tiếp công dân, ngày 15 tháng 5 năm 2014, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 759/2014/UBTVQH13 quy định chi tiết về hoạt động tiếp công dân của các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; theo đó, Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp có trách nhiệm tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức để đại biểu Hội đồng nhân dân cấp mình tiếp công dân.

 Về trách nhiệm bố trí để đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tiếp công dân được quy định tại Khoản 1 Điều 22 trong Luật tiếp công dân: Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện việc tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân cùng cấp hoặc tại nơi tiếp công dân ở địa phương mà đại biểu ứng cử theo sự bố trí của Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp. Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã thực hiện việc tiếp công dân tại Trụ sở Ủy ban nhân dân cùng cấp. Tại điểm a và b, khoản 2 Điều 10 của Nghị quyết số 759 quy định: Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp xã sắp xếp lịch tiếp công dân của đại biểu Hội đồng nhân dân cùng cấp; Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp thực hiện việc tiếp công dân theo lịch tiếp công dân đã được công bố; trường hợp không thể thực hiện được việc tiếp công dân theo lịch tiếp công dân đã được công bố do có lý do chính đáng thì đại biểu Hội đồng nhân dân có trách nhiệm thông báo đến Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện hoặc Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp xã để điều chỉnh lịch; đồng thời dự kiến thời gian cụ thể thực hiện việc tiếp công dân.

Về tổ chức tiếp công dân của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân, Nghị quyết số 759/2014/UBTVQH13 quy định cụ thể tại Khoản 1, Điều 12: Để đại biểu Hội đồng nhân dân cấp mình tiếp công dân, Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp xã có trách nhiệm: Sắp xếp lịch tiếp công dân cho đại biểu Hội đồng nhân dân cùng cấp và thông báo cho đại biểu biết. Lịch tiếp công dân phải được niêm yết công khai tại nơi tiếp công dân, đồng thời, công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương; bố trí nơi tiếp công dân để đại biểu Hội đồng nhân dân tiếp công dân; đề nghị đại diện các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tại địa phương cùng tham dự tiếp công dân để tiếp nhận, xử lý những vấn đề liên quan khi cần thiết. Nơi tiếp công dân của đại biểu Hội đồng nhân dân có thể được bố trí tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh; trụ sở Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh (nay là Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh); Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã, thành phố; Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp xã,... định kỳ 6 tháng một lần nghe Ủy ban nhân dân, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ở địa phương báo cáo về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh do Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội ở địa phương chuyển đến.

Luật tiếp công dân và Nghị quyết số 759/2014/UBTVQH13 quy định Thường trực Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp có trách nhiệm tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; tổ chức nghiên cứu; chuyển đơn đến cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có thẩm quyền giải quyết; theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp các cơ quan, tổ chức, đơn vị giải quyết khiếu nại, tố cáo không đúng với quy định của pháp luật thì có quyền yêu cầu người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền giải quyết xem xét lại; trường hợp vẫn không đồng ý với kết quả giải quyết lại thì có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cấp trên của người đứng đầu đó xem xét. Trường hợp không đồng ý với kết quả giải quyết của cấp trên của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền thì Thường trực Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân báo cáo với Hội đồng nhân dân cùng cấp để thực hiện việc giám sát theo quy định của pháp luật.

Với những nội dung nêu trên cho thấy tiếp công dân là vấn đề tuy không mới, nhưng trong Luật tiếp Công dân và Nghị quyết số 759/2014/UBTVQH13 đã có những quy định cụ thể và chặt chẽ hơn, thể hiện được vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử, khi người dân có những vấn đề liên quan đến chính sách, pháp luật và có những yêu cầu, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh với các cơ quan công quyền; là cầu nối đặc biệt quan trọng giữa đại biểu dân cử với công dân, góp phần xây dựng và không ngừng nâng cao vị thế, vai trò và trách nhiệm của cơ quan dân cử trong việc phát triển kinh tế xã hội ở địa phương./.

Ban biên tập


Số lượt người xem: 1448 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày