SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
7
9
9
3
1
Nghiên Cứu Thứ Năm, 01/06/2017, 08:10

Giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND: Hoàn thiện cơ sở pháp lý

Thực tế, những vấn đề “thỏa thuận” giữa Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh chưa được cụ thể hóa bằng quy định và mỗi nơi làm theo cách riêng của mình, chưa tạo sự đồng bộ, thống nhất. Vì vậy, cần hoàn thiện cơ sở pháp lý đối với thẩm quyền quyết định những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp của Thường trực HĐND tỉnh.

Yêu cầu lớn

Một trong những điểm mới cơ bản của Luật Tổ chức chính quyền địa phương đối với cơ cấu tổ chức và hoạt động của HĐND là tạo thuận lợi để Thường trực HĐND phát huy tốt vai trò của mình, góp phần hoàn thiện bộ máy và khẳng định vị thế của HĐND.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực HĐND tỉnh cũng có sự thay đổi được quy định tại Điều 104 của Luật, bao gồm 10 nội dung chính đặt ra yêu cầu rất lớn đối với hoạt động của Thường trực HĐND, nhất là giữa hai kỳ họp. Ngoài đôn đốc, kiểm tra và giám sát thường xuyên, Thường trực HĐND họp thường lệ một tháng một lần, chưa kể họp bất thường để thảo luận và quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật.

Theo yêu cầu phát triển KT - XH của địa phương, việc giải quyết các công việc phát sinh khi thực hiện nghị quyết của HĐND trong thời gian giữa hai kỳ họp có vai trò rất quan trọng. Bởi, mỗi năm HĐND tỉnh chỉ tổ chức 2 kỳ họp thường kỳ giữa năm và cuối năm, trường hợp đặc biệt mới tổ chức kỳ họp bất thường. Điều này mang tính ổn định song cũng có bất cập, nhất là đối với những vấn đề quan trọng, phát sinh liên quan tới việc thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH ở địa phương, cần có ý kiến của Thường trực HĐND cùng cấp để triển khai sớm.

Vì thế, Thường trực HĐND tỉnh được HĐND tỉnh ủy quyền xem xét, cho ý kiến hoặc quyết định một số nội dung UBND tỉnh xin ý kiến giữa hai kỳ họp. Những nội dung này thường liên quan đến lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản; điều hành, quản lý và sử dụng ngân sách theo yêu cầu của các cơ quan trung ương; quy định ngắn hạn một số chính sách ưu đãi đất đai, hỗ trợ phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới… Những nội dung này được thực hiện tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh thường kỳ hàng tháng.

Thiếu đồng bộ, thống nhất

Qua 1 năm triển khai thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, cơ sở pháp lý đối với thẩm quyền quyết định những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp của Thường trực HĐND tỉnh là vấn đề cần được trao đổi. Thực tế, những vấn đề “thỏa thuận” giữa Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh chưa được cụ thể hóa bằng quy định và mỗi nơi làm theo cách riêng của mình, chưa tạo sự đồng bộ, thống nhất.

Cụ thể, từ sau ngày Luật Tổ chức chính quyền địa phương có hiệu lực thi hành, cũng đồng nghĩa với việc chấm dứt hiệu lực của Luật Tổ chức HĐND, UBND và Quy chế hoạt động của HĐND năm 2005. Và từ bấy đến nay cũng chưa thấy quy định mới về việc Thường trực HĐND “phối hợp với UBND giải quyết những vấn đề phát sinh khi thực hiện nghị quyết của HĐND trong thời gian giữa hai kỳ họp HĐND…” (được quy định tại Khoản 4 Điều 21 Quy chế hoạt động của HĐND năm 2005).

Việc Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến thỏa thuận với UBND tỉnh để giải quyết vấn đề phát sinh, cấp bách hiện nay chủ yếu theo “lệ cũ” từ nhiệm kỳ trước. Trách nhiệm của Thường trực HĐND tỉnh là tổng hợp những nội dung đã “thỏa thuận” với UBND tỉnh, báo cáo với HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

“Cái gậy” để Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn này được quy định trong Quy chế hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh, phần nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch HĐND tỉnh; Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND - UBND - Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; một số nội dung theo yêu cầu của bộ, ngành Trung ương. Riêng đối với thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư công trung hạn 2016-2020 được HĐND tỉnh ủy quyền tại Nghị quyết phát triển KT - XH của HĐND tỉnh. Tuy nhiên, qua theo dõi hoạt động của Thường trực HĐND một số tỉnh, thấy rằng, một số địa phương quy định thành chương riêng trong Quy chế hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh; có địa phương ban hành nghị quyết của Thường trực HĐND tỉnh, có địa phương ban hành nghị quyết ủy quyền Thường trực HĐND giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp...

Vấn đề nữa là, những nội dung Thường trực HĐND tỉnh quyết định có được xem là nội dung sửa đổi, bổ sung nghị quyết của HĐND tỉnh hay không; HĐND tỉnh có ban hành nghị quyết sửa đổi, bổ sung hay nghị quyết về kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp hay không, hay chỉ báo cáo để HĐND tỉnh biết… cũng chưa thấy có quy định.

Từ thực tế đó, đề nghị UBTVQH, Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền sớm ban hành các văn bản hướng dẫn chi tiết Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Quy định cụ thể nội dung, phạm vi những vấn đề do Thường trực HĐND xem xét, quyết định giữa hai kỳ họp để tạo sự đồng bộ, thống nhất trong thực hiện./.

Nguồn: daibieunhandan.vn


Số lượt người xem: 1952 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày