SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
7
9
9
3
4
Nghiên Cứu Thứ Năm, 01/06/2017, 08:15

Xây dựng nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND cấp tỉnh: Cần tiêu chí cụ thể

Vì có nhiều điểm mới nhằm khắc phục khó khăn, vướng mắc, tồn tại nên việc xây dựng nghị quyết quy phạm pháp luật (QPPL) của HĐND cấp tỉnh theo Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 còn không ít lúng túng. Bên cạnh sự phối hợp tích cực của các cơ quan liên quan, cơ quan thẩm quyền cần sớm ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể để địa phương chủ động thực hiện.

Không ít lúng túng

Hoạt động ban hành văn bản QPPL là yêu cầu và là một trong những nội dung quan trọng để thực hiện chức năng quản lý nhà nước. Với tính chất đột phá nhằm khắc phục khó khăn, vướng mắc, tồn tại, Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 (Luật năm 2015) có nhiều đổi mới quan trọng, nhất là việc nâng cao trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền. Đổi mới, mở rộng dân chủ, tăng cường tính công khai, minh bạch trong xây dựng văn bản QPPL...

Tuy nhiên, cũng do Luật năm 2015 có rất nhiều điểm mới nên một số cán bộ, công chức làm công tác tham mưu soạn thảo nghị quyết của HĐND tỉnh còn lúng túng trong thực hiện các quy định của Luật. Chẳng hạn như yêu cầu phải phân tích, xây dựng nội dung chính sách, thực hiện đánh giá tác động của chính sách trước khi soạn thảo dự án, dự thảo văn bản; trách nhiệm của Sở Tư pháp trong việc thẩm định chính sách trong đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND cấp tỉnh; trách nhiệm bảo đảm kinh phí cho công tác xây dựng, ban hành văn bản QPPL.

Luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP có nhiều nội dung khó, mang tính kỹ thuật cao nhưng nội dung một số quy định còn chung chung, nhất là về quy trình xây dựng chính sách. Mặc dù thời gian qua, Bộ Tư pháp đã có văn bản hướng dẫn một số vướng mắc, kiến nghị của bộ, ngành, địa phương (công văn cố 4218/BTP-VĐCXDPL ngày 28.11.2016) nhưng các nội dung này chưa mang tính chất quy phạm và chưa giải quyết triệt để các vướng mắc phát sinh trong thực tế triển khai thi hành Luật. Chẳng hạn như, việc xác định tính quy phạm của Nghị quyết về phát triển KT - XH; việc xác định tính quy phạm của các đề án, chương trình do UBND cấp tỉnh ban hành; việc quy định thủ tục hành chính trong nghị quyết của HĐND cấp tỉnh… Trong khi đó, các văn bản pháp luật liên quan cũng như tài liệu tập huấn chuyên sâu, hướng dẫn cụ thể, chi tiết những nội dung cần thiết của Luật và Nghị định lại chưa đầy đủ.

 Việc thực hiện quy trình lập đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh theo quy định của Luật năm 2015 rất chặt chẽ và đòi hỏi rất nhiều thời gian chuẩn bị nên các cơ quan soạn thảo còn gặp khó khăn. Như: Theo quy trình xây dựng nghị quyết, cơ quan soạn thảo bảo đảm phải thực hiện xong trước ngày khai mạc kỳ họp HĐND tỉnh chậm nhất là 130 ngày. Cụ thể như: Nếu HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp giữa năm vào ngày 10.7 thì các cơ quan lập đề nghị xây dựng nghị quyết phải thực hiện việc xây dựng nội dung nghị quyết (nội dung chính sách), đánh giá tác động của nghị quyết, xây dựng dự thảo hồ sơ lập đề nghị xây dựng nghị quyết phải xong trước ngày 20.2, để thực hiện việc lấy ý kiến đề nghị xây dựng nghị quyết chậm nhất là từ ngày 25.2 - 25.3 mới bảo đảm thời gian quy định. 

Hoàn thiện văn bản hướng dẫn

Bảo đảm cho công tác xây dựng, ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh đúng quy định của Luật, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị Sở Tư pháp xây dựng văn bản hướng dẫn cụ thể quy trình ban hành nghị quyết QPPL của HĐND tỉnh. Đồng thời, xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn chuyên sâu về các công tác liên quan đến việc soạn thảo, thẩm định, rà soát, kiểm tra và xử lý văn bản QPPL cho đội ngũ những người làm công tác này của tỉnh; phối hợp với Văn phòng HĐND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh xây dựng các đề nghị xây dựng chính sách trong nghị quyết của HĐND tỉnh nhằm bảo đảm tính khả thi của văn bản khi được ban hành.

Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp cần ban hành Thông tư hướng dẫn cụ thể về quy trình lập đề nghị xây dựng văn bản QPPL và thẩm định dự thảo văn bản QPPL theo hướng được thực hiện lồng ghép hoặc rút ngắn thời gian thực hiện quy trình và thời gian tổ chức lấy ý kiến đối với đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh; hướng dẫn quy trình thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản và có giải pháp kiện toàn tổ chức, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ chuyên trách thực hiện việc kiểm tra, xử lý văn bản QPPL theo hướng chuyên nghiệp. Đồng thời, có quy định rõ hình thức văn bản chấp thuận đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh bằng thông báo để thống nhất thực hiện.

Cơ quan có thẩm quyền cũng cần sớm biên soạn tài liệu hướng dẫn về kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác soạn thảo văn bản QPPL, công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản (như sổ tay nghiệp vụ đánh giá tác động của chính sách, sổ tay kỹ năng soạn thảo văn bản QPPL; sổ tay tình huống nghiệp vụ về rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL) nhằm giúp địa phương thực hiện tốt công tác này./

Nguồn: daibieunhandan.vn


Số lượt người xem: 832 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày