SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
0
2
1
8
1
Nghiên Cứu Thứ Tư, 05/08/2020, 23:45
Nâng cao chất lượng các nghị quyết chuyên đề của HĐND  (26/03)
Theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, HĐND tỉnh có thẩm quyền quyết định gần 30 nhóm vấn đề thuộc 09 nhóm nội dung và lĩnh vực. Trong đó, có những nhóm nội dung vô cùng quan trọng như tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật; quyết định về xây dựng chính quyền; quyết định trong lĩnh vực kinh tế, tài nguyên, môi trường; dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách cấp mình; chủ trương đầu tư, chương trình dự án của tỉnh.
Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động HĐND cấp xã  (05/03)
Hiện nay, tổ chức và hoạt động của HĐND cấp xã không ngừng được củng cố, phát triển, đã và đang phát huy vai trò quan trọng của mình trong sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Nhà nước của dân, do dân và vì dân, từng bước khẳng định vị trí, vai trò của HĐND ở cơ sở.
Nâng cao chất lượng hoạt động ban hành nghị quyết của HĐND cấp xã  (28/02)
HĐND cấp xã là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân. HĐND có hai chức năng cơ bản: chức năng quyết định và chức năng giám sát. Để thực hiện chức năng quyết định, HĐND cấp xã có thẩm quyền ban hành nghị quyết để quyết định chủ trương, biện pháp trong các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội, thông tin, thể dục thể thao, bảo vệ tài nguyên và môi trường, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.
Giải pháp nâng cao chất lượng đại biểu HĐND  (24/02)
Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân. Vì vậy, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND vừa là một quá trình phấn đấu của các cơ quan dân cử, vừa là một yêu cầu đặt ra từ thực tiễn và đặc biệt từ đòi hỏi của cử tri đối với cơ quan đại diện cho mình.
Vai trò của Chủ tọa kỳ họp trong nâng cao hiệu quả hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn  (23/02)
Kỳ họp HĐND là một hoạt động cơ bản, chủ yếu của HĐND, kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Trong kỳ họp HĐND, phần chất vấn và trả lời chất vấn được xác định là nội dung quan trọng. Chất vấn là một trong những hình thức thực hiện quyền giám sát của đại biểu HĐND, quyền này đã được quy định rõ tại điều 96 Luật tổ chức chính quyền địa phương. Bên cạnh đó, điều 60 Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân đã quy định rõ về cách thức, trình tự tiến hành chất vấn, cùng với đó là trách nhiệm của HĐND, Thường trực HĐND, đại biểu HĐND, người chất vấn và người trả lời chất vấn. Chất vấn tại kỳ họp là diễn đàn dân chủ, thể hiện quyền lực của cơ quan dân cử ở địa phương, thể hiện vai trò của Chủ tọa kỳ họp và các đại biểu Hội đồng nhân dân cũng như trách nhiệm của UBND và các cơ quan chuyên môn đối với những vấn đề mà cử tri quan tâm.
Công tác phối hợp giữa MTTQ với HĐND trong hoạt động giám sát  (23/02)
Giám sát và phản biện xã hội là nhiệm vụ quan trọng trong công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQVN, được quy định trong Hiến pháp và Luật MTTQVN, đồng thời được cụ thể hóa bằng Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQVN, các đoàn thể chính trị - xã hội.
Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm tra dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp HĐND tỉnh  (20/11)
Thẩm tra dự thảo nghị quyết là một trong những nhiệm vụ, quyền hạn của các Ban của HĐND nhằm xem xét sự phù hợp của nội dung dự thảo nghị quyết với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước; tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của nội dung dự thảo nghị quyết với hệ thống pháp luật hiện hành; sự phù hợp, tính khả thi của nội dung dự thảo với tình hình, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trước khi trình HĐND. Ý kiến thẩm tra của các Ban của HĐND là một “kênh thông tin” để đại biểu HĐND xem xét, thảo luận trước khi quyết định, góp phần không nhỏ vào chất lượng kỳ họp, chất lượng nghị quyết HĐND. Thực tế trên đòi hỏi hoạt động thẩm tra phải được chú trọng nhằm phát hiện ra vấn đề chưa phù hợp để đại biểu tập trung thảo luận và quyết định đúng. Vì vậy, các Ban cần tổ chức thẩm tra khách quan, chính xác, thể hiện chính kiến, quy trình thẩm tra khoa học; thành viên ban dành nhiều thời gian nghiên cứu dựa trên kinh nghiệm, lĩnh vực công tác,… mạnh dạn phản biện nếu xét thấy có những vấn đề chưa rõ.
Ban hành văn bản quy phạm pháp luật - Thực trạng và giải pháp  (24/08)
Bài 1: Nhiều hạn chế trong ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Ban hành văn bản quy phạm pháp luật Thực trạng và giải pháp  (24/08)
Bài cuối: Từ luật đến đời sống
Phân cấp, phân quyền với việc sửa đổi Luật Tổ chức chính quyền địa phương  (06/08)
Bài 2: Chưa hợp lý, thiếu rõ ràng

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày