SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
4
9
2
4
0
1
Nghiên Cứu Thứ Tư, 16/10/2019, 09:01
Ban hành văn bản quy phạm pháp luật - Thực trạng và giải pháp  (24/08)
Bài 1: Nhiều hạn chế trong ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Ban hành văn bản quy phạm pháp luật Thực trạng và giải pháp  (24/08)
Bài cuối: Từ luật đến đời sống
Phân cấp, phân quyền với việc sửa đổi Luật Tổ chức chính quyền địa phương  (06/08)
Bài 2: Chưa hợp lý, thiếu rõ ràng
Phân cấp, phân quyền với việc sửa đổi Luật Tổ chức chính quyền địa phương  (06/08)
Bài 1: Phân cấp, phân quyền - nhiệm vụ dang dở
Tổ chức TXCT như thế nào cho hiệu quả, khắc phục tính hình thức  (11/04)
TXCT là một trong những nhiệm vụ của đại biểu HĐND, đã được quy định rõ trong Luật tổ chức chính quyền địa phương. Hoạt động TXCT của đại biểu HĐND được hiểu là việc đại biểu HĐND thông qua các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền tổ chức gặp gỡ cử tri nơi bầu ra mình để thu thập ý kiến, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri chuyển tải đến HĐND, đồng thời báo cáo với cử tri việc thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu. Làm tốt công tác TXCT, giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng chính đáng và những bức xúc của cử tri sẽ góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, đồng thời nâng cao vai trò, vị trí của người đại biểu HĐND, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp.
Trách nhiệm của đại biểu HĐND đối với cử tri và Nhân dân  (09/04)
Điều 115 Hiến pháp năm 2013 quy định rõ địa vị pháp lý của đại biểu HĐND: “Đại biểu HĐND là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân địa phương”. Theo đó, đại biểu HĐND có trách nhiệm sau:
Nâng cao hoạt động của các Ban HĐND cấp xã  (09/04)
Theo Luật tổ chức chính quyền địa phương, tổ chức bộ máy HĐND cấp xã có thêm 02 Ban chức năng. Đến nay, bước đầu các ban HĐND cấp xã đi vào hoạt động đạt được kết quả đáng ghi nhận, chia sẻ bớt nhiệm vụ với Phó Chủ tịch HĐND chuyên trách. Tuy nhiên, trong thực tiễn hoạt động vẫn còn nhiều lúng túng, một số nơi các Ban hoạt động còn hình thức, chưa chú trọng nội dung, chưa thể hiện được vai trò, trách nhiệm và vị trí của mình trong bộ máy chính quyền; chưa tích cực, chủ động thực hiện các hoạt động giám sát, thẩm tra; các kết luận sau thẩm tra, giám sát còn chung chung, kiến nghị chưa rõ ràng, mang tính chiếu lệ. Đa số thành viên các Ban phải vừa học, vừa làm theo kiểu cầm tay chỉ việc, nhất là trong công tác thẩm tra tài chính, ngân sách gặp rất nhiều khó khăn, vì các thành viên trong ban thiếu chuyên môn, vừa không có kinh nghiệm, cách thức tiến hành,… Nguyên nhân do thành viên các Ban HĐND cấp xã được cơ cấu chủ yếu gồm các đại biểu hoạt động trong khối Đảng, đoàn thể và cán bộ khóm, ấp. Do hoạt động kiêm nhiệm, nên thiếu kỹ năng, am hiểu về chuyên môn thuộc lĩnh vực phụ trách của chính quyền. Chính vì vậy, khi tham gia hoạt động của Ban, vai trò rất mờ nhạt, chủ yếu lãnh đạo Ban phải tự triển khai thực hiện khi Thường trực HĐND cấp xã yêu cầu.
Công tác tham gia xây dựng chính quyền của UBMTTQVN các cấp  (09/04)
Điều 9 Hiến pháp 2013 đã xác định quyền dân chủ tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh, thật sự của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu và thường xuyên của MTTQVN.
Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của HĐND  (21/03)
Giám sát là việc chủ thể giám sát theo dõi, xem xét, đánh giá hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát trong việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, xử lý theo thẩm quyền hoặc yêu cầu, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý. Hoạt động giám sát là một trong hai chức năng cơ bản, quan trọng của HĐND các cấp với vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân ở địa phương. HĐND thực hiện giám sát việc tuân theo Hiến pháp, pháp luật ở địa phương và việc thực hiện nghị quyết của HĐND cấp mình. Luật tổ chức chính quyền địa phương, đặc biệt là Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND ra đời năm 2015 đã đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quá trình hoàn thiện thể chế pháp lý về hoạt động giám sát của HĐND, đưa hoạt động giám sát của HĐND các cấp đi vào nền nếp, đạt chất lượng và hiệu quả cao hơn. Theo đó, Luật đã quy định khá cụ thể về chủ thể, thẩm quyền, đối tượng và phương thức giám sát của HĐND các cấp.
Tổ chức kỳ họp HĐND và quyết định những vấn đề quan trọng ở địa phương  (21/08)
Có thể nói, kỳ họp là một trong những hoạt động chính của HĐND, do vậy, xác định những nội dung dự kiến trình kỳ họp là bước đầu tiên, quan trọng nhất của việc chuẩn bị tổ chức một kỳ họp HĐND. Ngoài việc ban hành các nghị quyết mà Trung ương giao HĐND cấp tỉnh phải quy định cụ thể, căn cứ vào tình hình thực tế, HĐND ban hành một số nghị quyết chuyên đề về chế độ, chính sách nhằm đáp ứng nhu cầu bức thiết của địa phương.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày