SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
0
1
4
6
2
0
Nghiên Cứu Thứ Ba, 22/01/2019, 17:06
Tổ chức kỳ họp HĐND và quyết định những vấn đề quan trọng ở địa phương  (21/08)
Có thể nói, kỳ họp là một trong những hoạt động chính của HĐND, do vậy, xác định những nội dung dự kiến trình kỳ họp là bước đầu tiên, quan trọng nhất của việc chuẩn bị tổ chức một kỳ họp HĐND. Ngoài việc ban hành các nghị quyết mà Trung ương giao HĐND cấp tỉnh phải quy định cụ thể, căn cứ vào tình hình thực tế, HĐND ban hành một số nghị quyết chuyên đề về chế độ, chính sách nhằm đáp ứng nhu cầu bức thiết của địa phương.
Hoạt động giám sát của HĐND: Lựa chọn đúng và trúng nội dung giám sát  (13/08)
Để hoạt động giám sát của HĐND thật sự hiệu quả cần lựa chọn đúng và trúng nội dung giám sát. Đặc biệt, phải theo dõi, đôn đốc, giám sát chặt chẽ việc thực hiện kiến nghị sau giám sát, tránh tình trạng các đơn vị chức năng phớt lờ hoặc coi nhẹ, không hoặc thực hiện thiếu nghiêm túc các kết luận, kiến nghị sau giám sát.
Để việc TXCT của đại biểu HĐND đạt hiệu quả  (05/06)
TXCT là một trong những nhiệm vụ của đại biểu HĐND được quy định trong Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. Hoạt động TXCT của đại biểu HĐND được hiểu là việc đại biểu HĐND thông qua các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền tổ chức gặp gỡ cử tri nơi bầu ra mình để thu thập ý kiến, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri chuyển tải đến HĐND; đồng thời, báo cáo với cử tri việc thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu. Làm tốt công tác TXCT, giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng chính đáng và những bức xúc của cử tri sẽ góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, đồng thời, nâng cao vai trò, vị trí của người đại biểu dân cử, từ đó, nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp.
Đổi mới, nâng cao chất lượng kỳ họp HĐND  (16/03)
Trong hoạt động của HĐND, kỳ họp HĐND là một hoạt động cơ bản, chủ yếu. Chất lượng, hiệu quả kỳ họp HĐND có ý nghĩa đặc biệt quan trọng quyết định chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương. Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015 đã quy định rõ quy trình, thủ tục, cách thức tiến hành kỳ họp, có thể coi các quy định đó như là “cẩm nang” để HĐND các cấp căn cứ và tổ chức kỳ họp.
Giải trình tại phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân: Tăng cường hiệu lực giám sát  (29/10)
Hoạt động giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND được tổ chức tốt và thường xuyên sẽ góp phần tăng cường hiệu quả, hiệu lực giám sát của HĐND. Hình thức giám sát mới này vừa gọn nhẹ, vừa đáp ứng yêu cầu giải quyết kịp thời những vấn đề cấp thiết mà không phải đợi đến kỳ họp.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày