SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
7
9
6
2
7
Tin hoạt động Thứ Ba, 22/10/2019, 08:40

Tham luận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long tại hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL lần 7, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 PHÁT BIỂU THAM LUẬN

Của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long

Chủ đề: “Thực trạng, kinh nghiệm và giải pháp nâng cao

chất lượng hoạt động giám sát chuyên đề

 

  Kính thưa:

                                    - Chủ tọa hội nghị;

                                    - Các vị đại biểu tham dự hội nghị.

 

Trước hết, thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, tôi xin kính chúc quý vị khách quý cùng toàn thể quý vị đại biểu luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Tham gia hội nghị lần này, thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, tôi xin tham gia trao đổi một số kinh nghiệm thực tiễn của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về hoạt động giám sát chuyên đề, đồng thời, đề xuất một số giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân.

Thưa quý vị đại biểu,

Giám sát chuyên đề là việc chủ thể giám sát theo dõi, xem xét, đánh giá vấn đề hoặc hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát trong việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật; đây là một trong năm hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân được quy định tại điều 57 Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ban hành năm 2015. Thực tiễn hoạt động giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đều chấp hành đúng theo quy định tại điều 70, 80 và khoản 3 điều 86 của Luật, phát hiện và giải quyết được nhiều khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện các chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tuy nhiên, qua quá trình hoạt động và tổ chức thực hiện hoạt động giám sát chuyên đề có nhiều địa phương có những cách làm hay, hiệu quả, nhưng cũng có địa phương thực hiện chưa chặt chẽ, chưa đạt yêu cầu. Do đó, chúng tôi rất tâm đắc khi Ban Tổ chức hội nghị đưa vấn đề về hoạt động giám sát chuyên đề tại hội nghị lần này để trao đổi rút kinh nghiệm nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế riêng của mỗi tỉnh để nâng cao hơn nữa chất lượng của hoạt động giám sát.

Thưa quý vị đại biểu,

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân đã thực hiện bình quân hàng năm 32 cuộc khảo sát, 22 cuộc giám sát chuyên đề theo Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh. Trong đó, Thường trực Hội đồng nhân dân 02 cuộc giám sát, 05 cuộc khảo sát, các Ban Hội đồng nhân dân 04 cuộc giám sát, 09 cuộc khảo sát; Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân 01 cuộc giám sát, 04 cuộc khảo sát.

Nhìn chung, hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh có nhiều đổi mới cả về nội dung và hình thức. Qua khảo sát, giám sát, các Đoàn giám sát của Thường trực, các Ban và Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã xem xét, đánh giá đúng thực trạng những thuận lợi, vướng mắc, khó khăn của các đơn vị, địa phương. Báo cáo kết quả giám sát đã phản ánh trung thực, khách quan, đúng thực trạng thực tế theo các nội dung giám sát đề ra. Các kiến nghị của Đoàn giám sát được đơn vị, địa phương chịu sự giám sát tiếp thu, nghiêm túc khắc phục thực hiện, chấn chỉnh các việc chưa làm được trong quá trình tổ chức thực hiện, góp phần giải quyết được những khó khăn, vướng mắc của địa phương. Đồng thời, các Đoàn giám sát cũng đã nghiên cứu đánh giá tác động từ các chính sách đã ban hành của Trung ương và nghị quyết của tỉnh đến thực tiễn của địa phương, đồng thời, kiến nghị chỉnh sửa một số nội dung không còn phù hợp.

Trong thực tiễn, hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân trong thời gian qua bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn bộc lộ một số hạn chế như:

- Hiệu quả giám sát còn hạn chế, phương thức và nội dung giám sát chưa được đổi mới toàn diện, khả năng phát hiện các vấn đề trong quá trình giám sát của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh còn yếu.

- Việc thực hiện quy trình kết luận, báo cáo sau giám sát đôi khi chưa kịp thời, còn để kéo dài thời gian sau khi kết thúc giám sát. Việc theo dõi, đôn đốc các cơ quan chức năng trong việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh còn thiếu tính quyết liệt.

- Hoạt động giám sát chưa nhiều và chưa giám sát sâu vào một số lĩnh vực như: quản lý, sử dụng đất đai; quản lý xây dựng và đầu tư xây dựng cơ bản, cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí,… Trong giám sát chưa có biện pháp hiệu quả để phát hiện ra được hết những điều có nơi không báo cáo. Một số phát hiện chưa tốt cần khắc phục, chấn chỉnh được Đoàn giám sát lưu ý đã được các ngành quan tâm, nhưng giải quyết còn chậm trễ, nhất là việc thông tin phản hồi chưa đầy đủ, kịp thời.

Thực trạng nêu trên có nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu do cơ cấu số lượng đại biểu chuyên trách còn ít (chỉ có 08 / 50 đại biểu). Đại biểu chuyên trách số lượng ít, số lượng văn bản ban hành ngày càng nhiều nên thời gian dành cho nghiên cứu phục vụ nhiệm vụ giám sát còn hạn chế. Phần lớn đại biểu hoạt động kiêm nhiệm nên không thể dành nhiều thời gian cho hoạt động dân cử. Nhiều đại biểu Hội đồng nhân dân giữ cương vị lãnh đạo quản lý trong các cơ quan quản lý Nhà nước ở địa phương, do vậy, khi thực hiện chức trách của người đại biểu không thể giám sát chính họ hoặc cấp trên quản lý mình.

Từ thực tiễn hoạt động, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh rút ra một vài kinh nghiệm trong tổ chức hoạt động giám sát chuyên đề như sau:

Thứ nhất, tập hợp đầy đủ các đề xuất giám sát của đại biểu Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo quy định. Thường trực Hội đồng nhân dân khi quyết định chọn chủ đề giám sát phải thiết thực và phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương trong từng thời điểm; được đông đảo cử tri và dư luận xã hội quan tâm, nhất là những chủ trương, nghị quyết còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, những vấn đề liên quan trực tiếp đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Không nên chọn chủ đề quá rộng và việc xử lý những khó khăn, vướng mắc lại không thuộc thẩm quyền và khả năng của tỉnh.

Thứ hai, phát huy tốt vai trò của Thường trực Hội đồng nhân dân trong chỉ đạo, điều hòa, phối hợp với các Ban, Tổ đại biểu trong việc xây dựng kế hoạch, nội dung, địa điểm giám sát. Trong đó, cần khắc phục tốt việc tổ chức trùng thời gian và địa điểm gây khó khăn cho đại biểu tham dự cũng như đơn vị chịu sự giám sát. Việc xây dựng nội dung giám sát phải xác định rõ trọng tâm, trọng điểm của chủ đề giám sát; nội dung yêu cầu báo cáo phải được xây dựng chi tiết, dễ hiểu, nêu rõ những nội dung, số liệu hoặc thông tin cần được cung cấp…; mốc thời gian yêu cầu báo cáo và thời điểm gửi báo cáo phải hợp lý để cơ quan chịu sự giám sát đủ điều kiện chuẩn bị, đáp ứng đúng theo yêu cầu của Đoàn giám sát.

Thứ ba, giao cho các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân giám sát các chuyên đề, nhất là ở những địa phương đang có vấn đề bức xúc nổi lên. Chỉ đạo, điều hòa các Ban Hội đồng nhân dân tham gia cùng với Tổ đại biểu tiến hành khảo sát thực tế tại cơ sở, nếu thấy cần thiết các Ban có thể giám sát Sở, Ngành chuyên môn sau khi khảo sát với Tổ đại biểu.

Thứ tư, thành phần Đoàn giám sát phải tinh gọn. Tùy theo từng chủ đề, có thể mời đại diện các ngành, những cá nhân có năng lực, kinh nghiệm, am hiểu sâu về lĩnh vực đó tham gia. Ngoài ra, mời đại diện lãnh đạo của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tham dự.

Thứ năm, qua giám sát phải đánh giá đúng thực trạng tình hình, các kiến nghị phải phù hợp với các văn bản pháp luật và có tính khả thi. Trước khi ban hành kết luận giám sát, Thường trực, các Ban đều tổ chức họp với các ngành để làm rõ thêm các vấn đề.

Thứ sáu, sau khi ban hành kết luận giám sát, phải kiên trì đôn đốc, theo dõi việc thực hiện các kiến nghị của các cơ quan, đơn vị liên quan. Đối với những kiến nghị chậm được thực hiện hoặc thực hiện không đến nơi, đến chốn, thì có tái giám sát hoặc đưa ra chất vấn tại kỳ họp Hội đồng nhân dân.

Từ những kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt động của mình, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long xây dựng các giải pháp trong hoạt động giám sát chuyên đề, xin mạnh dạn đưa ra để quý đại biểu cùng trao đổi nhằm giúp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung cho hoàn chỉnh, đồng thời, giúp Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trong khu vực xem xét áp dụng vào thực tế địa phương mình:

- Hàng năm Thường trực Hội đồng nhân dân yêu cầu đại biểu, các Ban, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh gửi đề xuất nội dung giám sát để tổng hợp và lựa chọn nội dung cần giám sát.

- Kế hoạch giám sát, đề cương giám sát được gửi trước ít nhất 15 ngày tới các cơ quan đơn vị được giám sát, và cơ quan chịu sự giám sát gửi đến Đoàn giám sát phải trước 05 ngày đoàn đến làm việc để việc thực hiện báo cáo cho Đoàn giám sát có thời gian chuẩn bị được chu đáo và đầy đủ hơn.

- Khi thực hiện giám sát, Đoàn giám sát nhất thiết phải có báo cáo của đơn vị được giám sát thì mới tiến hành giám sát, vì nếu chưa có báo cáo trước Đoàn giám sát, các cơ quan được giám sát thường thực hiện không nghiêm túc các yêu cầu của đoàn. Đồng thời, các thành viên Đoàn giám sát sẽ rất khó khăn trong việc thu thập dữ liệu, thông tin để so sánh và tổng hợp.

- Lựa chọn thành phần mời tham gia Đoàn giám sát trên tinh thần gọn nhẹ, có nhiều am hiểu đối với vấn đề đang giám sát.

- Việc thực hiện kết luận giám sát luôn phải thực hiện đúng quy trình, quy định của luật (đúng thời gian). Phải tổ chức họp Đoàn giám sát sau khảo sát, trước ngày giám sát để thống nhất các nội dung cần hỏi, các vấn đề cần kết luận tại buổi giám sát. Kiến nghị sau giám sát rõ các nội dung công việc cần thực hiện tránh việc nể nang, né tránh các tồn tại chủ quan của cơ quan được giám sát.

- Thường trực Hội đồng nhân dân phân công các đại biểu chuyên trách phải tham gia đầy đủ các cuộc họp sơ, tổng kết của các ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh để kịp thời nắm thông tin phục vụ cho công tác chuyên môn của Thường trực và các Ban, trong đó, có hoạt động giám sát chuyên đề. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cũng giao cho các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân có thể tổ chức các cuộc khảo sát để nắm bắt tình hình thực tế tại các địa phương.

- Công tác chỉ đạo việc tham mưu giúp việc cho các Đoàn giám sát phải luôn thường xuyên, thông suốt và chất lượng.

Xin trân trọng cảm ơn và kính chúc các vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể các đồng chí tham dự hội nghị sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Chúc hội nghị của chúng ta thành công tốt đẹp./.


Số lượt người xem: 772 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày