SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
7
9
4
6
6
Tin hoạt động Thứ Ba, 22/10/2019, 08:50

Tham luận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang tại hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL lần 7, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 PHÁT BIỂU THAM LUẬN

Của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang

Chủ đề: “Thực trạng, kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng

việc giải trình tại phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

                                                     

      Kính thưa:

                                                 - Chủ tọa hội nghị;

                                                  - Quý vị đại biểu dự hội nghị.

 

Trước hết, thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang, tôi trân trọng gởi đến quý vị đại biểu và các đồng chí tham dự hội nghị lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Đến với hội nghị hôm nay, tôi xin phát biểu tham luận về “Thực trạng, kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng việc giải trình tại phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang” với một số nội dung chủ yếu như sau:

I. VỀ THỰC TRẠNG GIẢI TRÌNH THỜI GIAN QUA:

1. Những kết quả:

- Căn cứ các quy định của luật (khoản 4, điều 104 Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, điều 72 Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015), từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến nay, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang đã tổ chức thành công 02 phiên giải trình: (1) Giải trình về đầu tư xây dựng và hoạt động của Trung tâm văn hóa - thể thao cấp xã trên địa bàn tỉnh từ năm 2010 đến năm 2016; (2) Giải trình về công tác xét xử và thi hành án Án hành chính trên địa bàn tỉnh từ ngày 01 tháng 7 năm 2016 đến ngày 31 tháng 3 năm 2019.

- Để tổ chức thành công một phiên giải trình theo quy định của pháp luật, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, từ việc lựa chọn nội dung và phạm vi giải trình; xác định người giải trình và người phối hợp giải trình; thành phần mời tham dự phiên giải trình; phân công chuẩn bị, phối hợp chuẩn bị và thời gian hoàn thành các công việc chuẩn bị giải trình (xây dựng báo cáo của người giải trình và báo cáo của người phối hợp giải trình; thực hiện khảo sát nội dung giải trình; xây dựng Bộ câu hỏi giải trình và dự kiến kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân về nội dung giải trình) và kế hoạch trên được gửi đến các cơ quan, cá nhân liên quan đến nội dung giải trình trước ngày khai mạc phiên giải trình khoảng 30 ngày.

- Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành phiên giải trình, Thường trực Hội đồng nhân dân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện chặt chẽ theo 05 nhóm nội dung sau: (1) Công tác khảo sát và báo cáo kết quả khảo sát nội dung chuẩn bị giải trình phải được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, đây là nội dung quan trọng hàng đầu bảo đảm chất lượng, hiệu quả phiên giải trình. (2) Báo cáo của người giải trình và người phối hợp giải trình trung thực, sát đúng yêu cầu giải trình, rõ nguyên nhân, trách nhiệm. (3) Yêu cầu giải trình bổ sung ngắn gọn, trực tiếp vào vấn đề. (4) Trong điều hành phiên giải trình bảo đảm dân chủ, phát huy trách nhiệm của đại biểu Hội đồng nhân dân cũng như người giải trình và người có liên quan giải trình. (5) Dự kiến kết luận giải trình cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và thời gian thực hiện; phân công trách nhiệm giám sát các nội dung đã được kết luận tại phiên giải trình. 

- Nhìn chung, công tác phối hợp chuẩn bị và tiến hành các phiên giải trình của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang trong thời gian qua thực hiện đảm bảo đúng theo quy trình quy định của luật và đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Các nội dung giải trình có tính thời sự cao. Kết quả giải trình đã làm rõ những vấn đề nổi lên, trách nhiệm, thời hạn cần giải quyết, giúp các cơ quan, cá nhân liên quan thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

- Có thể nói, giải trình là một hình thức mới trong hoạt động giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân; hoạt động giải trình nếu được tổ chức tốt và thường xuyên sẽ có ý nghĩa và tác dụng quan trọng, góp phần tăng cường hiệu quả, hiệu lực giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân.

 2. Bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn một số khó khăn, vướng mắc đó là: (1) Việc chọn nội dung giải trình và xác định đối tượng yêu cầu giải trình trong một số trường hợp còn lúng túng. (2) Đại biểu Hội đồng nhân dân tham gia yêu cầu giải trình còn ít, chủ yếu là đại biểu chuyên trách. (3) Việc thực hiện một số nội dung kết luận giải trình còn chậm so với thời hạn yêu cầu; còn có những nội dung chưa được giải quyết dứt điểm do có những khó khăn khách quan,...

II. MỘT SỐ KINH NGHIỆM THỰC HIỆN GIẢI TRÌNH:

1. Phát huy vai trò của các Ban Hội đồng nhân dân, Văn phòng Hội đồng nhân dân và đại biểu chuyên trách trong việc chuẩn bị, tổ chức phiên giải trình. 

2. Có kế hoạch thực hiện cụ thể; coi trọng việc khảo sát, nắm bắt thông tin và báo cáo đầy đủ, chính xác tình hình thực hiện nội dung giải trình đã lựa chọn.

3. Điều hành phiên giải trình phải có kịch bản cụ thể, theo đúng trình tự quy định tại điều 72 Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân; phát huy dân chủ trong yêu cầu giải trình và giải trình. Nội dung kết luận tại phiên giải trình phải rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; xác định rõ lộ trình, giải pháp thực hiện.  

III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢI TRÌNH TRONG THỜI GIAN TỚI:

1. Cần phân biệt rõ giữa giải trình và chất vấn:

- Hoạt động giải trình và chất vấn là hai hoạt động cùng do một chủ thể đứng ra tổ chức thực hiện, đó là Thường trực Hội đồng nhân dân dưới hình thức phiên họp của Thường trực Hội đồng nhân dân mà ta thường gọi là “Phiên chất vấn” hoặc “Phiên giải trình”.

- Đối với hoạt động chất vấn là việc đại biểu Hội đồng nhân dân nêu vấn đề thuộc trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân, thành viên khác của Ủy ban nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp và yêu cầu những người này trả lời về trách nhiệm của mình đối với vấn đề được nêu. Vấn đề đưa ra chất vấn có thể là những nội dung rất cụ thể, những hiện tượng phát sinh trong đời sống kinh tế - xã hội thường ngày và thông thường người ta chỉ chất vấn về những tồn tại, yếu kém, bất cập,... Trong phiên chất vấn, người chất vấn chỉ có thể là cá nhân mỗi đại biểu Hội đồng nhân dân, không phải tập thể Thường trực, các Ban hay Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân. Trong phiên chất vấn, Thường trực Hội đồng nhân dân phải xem xét việc trả lời chất vấn của người bị chất vấn.

- Còn giải trình là việc cơ quan Nhà nước cung cấp, giải thích, làm rõ thông tin về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao và trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đó. Trong phiên giải trình, Thường trực Hội đồng nhân dân ngoài vai trò là người chủ trì phiên họp còn phải là người trực tiếp đưa ra yêu cầu giải trình. Các đại biểu Hội đồng nhân dân khác được mời dự phiên giải trình cũng có thể nêu yêu cầu giải trình bổ sung, nhưng người yêu cầu giải trình chính vẫn phải là Thường trực Hội đồng nhân dân. Như vậy, nội dung yêu cầu giải trình có thể rộng hơn, bao quát chức năng nhiệm vụ của cả một ngành, một cơ quan, một lĩnh vực.    

2. Chọn nội dung giải trình cần giải quyết ngay:

- Chọn nội dung giải trình luôn có tính thời sự, những vướng mắc cần tháo gỡ kịp thời và liên quan trực tiếp đến đời sống kinh tế - xã hội và trách nhiệm quản lý, điều hành của các cơ quan Nhà nước. Việc giải trình làm rõ những vấn đề nổi lên, trách nhiệm, thời hạn cần giải quyết, giúp các cơ quan, cá nhân liên quan thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, bảo đảm sự công khai, minh bạch, hiệu lực và hiệu quả.

- Cơ sở để lựa chọn nội dung giải trình là những vấn đề nổi lên qua kết quả giám sát, khảo sát của Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân; những vấn đề bức xúc qua ý kiến, kiến nghị của cử tri, dư luận xã hội, thông tin đại chúng; những tồn tại trong việc xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân,... Theo đó, những nội dung giải trình phải là những vấn đề cần giải quyết ngay, kịp thời, đáp ứng yêu cầu của cử tri và Nhân dân; bảo đảm vận hành quyền lực của Hội đồng nhân dân được thông suốt.

3. Cần xác định đúng đối tượng giải trình:

- Sau khi đã chọn nội dung, cần xác định đúng đối tượng (cơ quan, tổ chức, cá nhân) để giải trình; hoặc chọn đối tượng trả lời chính và các đối tượng liên quan để cùng trả lời (nếu nội dung liên quan đến nhiều đối tượng). Ngoài các thành viên của Thường trực Hội đồng nhân dân, cần mời các đối tượng liên quan là đại biểu Hội đồng nhân dân, người am hiểu về nội dung giải trình để có thêm ý kiến tranh luận, làm rõ vấn đề giải trình. Mọi ý kiến nêu trong phiên giải trình cần được trao đổi kỹ, làm rõ, đi đến thống nhất kết luận và mang tính khả thi, để các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện kết luận.

- Để phiên giải trình đạt hiệu quả, cần chú ý sử dụng thẩm quyền của Thường trực Hội đồng nhân dân được quy định tại điều 72 Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân: Người được yêu cầu có trách nhiệm báo cáo, giải trình theo yêu cầu của Thường trực Hội đồng nhân dân; Thường trực Hội đồng nhân dân xem xét, thông qua kết luận vấn đề được giải trình,...; cơ quan, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân; trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ thì Thường trực Hội đồng nhân dân báo cáo Hội đồng nhân dân xem xét, quyết định.

4. Làm rõ trách nhiệm của người giải trình và người có liên quan giải trình:

- Sau phiên giải trình, Thường trực Hội đồng nhân dân có kết luận vấn đề đã giải trình, trong đó, có những kiến nghị cụ thể yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện - điều này cũng tương tự như kết luận và kiến nghị của một cuộc giám sát. Do vậy, tại phiên giải trình, trách nhiệm của các cơ quan đối với những hạn chế trong quản lý điều hành phải được làm rõ, có như vậy mới kiến nghị cụ thể trong việc thực hiện và khắc phục các tồn tại nếu có.

- Kết quả phiên giải trình ở mức độ nào, chất lượng đến đâu được đánh giá bằng việc những vấn đề, nội dung đã được “giải trình” rõ, sáng tỏ, có sức thuyết phục như thế nào, qua việc trả lời những câu hỏi như: Tại sao như vậy, trách nhiệm thuộc về ai, giải pháp, biện pháp xử lý, giải quyết ra sao,...

- Kết luận phiên giải trình của Thường trực Hội đồng nhân dân chỉ thật sự phát huy hiệu quả khi được triển khai thực hiện trên thực tế. Do đó, sau mỗi phiên giải trình, Thường trực Hội đồng nhân dân ban hành kết luận phiên giải trình gửi đến cơ quan được yêu cầu giải trình và thành phần dự họp để biết và tổ chức thực hiện; đồng thời, phân công Ban của Hội đồng nhân dân giám sát và theo dõi kết quả thực hiện kết luận.

5. Chuẩn bị kỹ lưỡng cho phiên giải trình:

- Để phiên giải trình đạt chất lượng, hiệu quả, cần chuẩn bị một cách chu đáo, kỹ lưỡng. Trước phiên giải trình, Thường trực Hội đồng nhân dân tự mình hoặc phân công Ban Hội đồng nhân dân, Văn phòng Hội đồng nhân dân tổ chức tìm hiểu, khảo sát, đánh giá kết quả việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan dự kiến sẽ giải trình.

- Chỉ đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, những kết luận, kiến nghị giám sát của các Đoàn giám sát trước đây liên quan đến nội dung yêu cầu giải trình, đây là những dữ liệu quan trọng để so sánh, đối chiếu, kiểm chứng báo cáo giải trình.

- Cần thông báo đến các đại biểu Hội đồng nhân dân cùng cấp về kế hoạch, đối tượng, phạm vi, nội dung, thời gian tổ chức phiên giải trình,... để các đại biểu chủ động chuẩn bị nội dung yêu cầu giải trình, chuẩn bị ý kiến phát biểu tại phiên giải trình khi được mời tham gia.

Kính thưa quý vị đại biểu và các đồng chí,

“Thực trạng, kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng việc giải trình tại phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân” tôi vừa trình bày xong. Đây là một hoạt động mới cần tiếp tục được nghiên cứu, trao đổi để hoạt động này ngày càng chất lượng và hiệu quả hơn. Một lần nữa, thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang, xin chúc quý vị đại biểu, các đồng chí dồi dào sức khỏe. Chúc hội nghị thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn./.

 
 
 


Số lượt người xem: 880 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày