SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
7
9
4
7
3
Tin hoạt động Thứ Ba, 22/10/2019, 09:15

Tham luận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh tại hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL lần 7, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

PHÁT BIỂU THAM LUẬN

Của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh

Chủ đề: “Thực trạng, kinh nghiệm và giải pháp nâng cao

chất lượng hoạt động giám sát chuyên đề

                                                     

Kính thưa:

                                                - Ban Tổ chức hội nghị;

                                                - Quý vị đại biểu và các đồng chí dự hội nghị.

 

Trước hết, thay mặt Thường trực, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh, xin chúc quý vị đại biểu và các đồng chí dự hội nghị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Theo gợi ý của Ban Tổ chức hội nghị, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh xin trao đổi một số ý kiến về “Thực trạng, kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát chuyên đề” như sau:

Kính thưa quý vị đại biểu,

Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 có số lượng đại biểu, cơ cấu tổ chức Hội đồng nhân dân, cơ cấu các chức danh trong Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân cơ bản đảm bảo theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương, gồm: 49 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh gồm: Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh do Bí thư Tỉnh ủy kiêm nhiệm, 02 Phó Chủ tịch, Trưởng các Ban và Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh hoạt động chuyên trách; thành lập 04 Ban Hội đồng nhân dân tỉnh (kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, pháp chế, dân tộc), gồm Trưởng ban và Phó Trưởng ban hoạt động chuyên trách. Thời gian qua, hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh đạt được một số kết quả tích cực trong công tác tổ chức các kỳ họp, giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận, giải quyết, theo dõi kết quả giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân.

Trên cơ sở quy định của Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015; Hội đồng nhân dân, Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân giám sát thông qua nhiều hình thức. Nhìn chung, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh được thực hiện khá toàn diện, trong đó, hình thức giám sát chuyên đề là một trong những hình thức giám sát quan trọng. Thông qua hoạt động giám sát chuyên đề, cơ quan dân cử sẽ phát hiện những khó khăn, bất cập trong công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, từ đó, đề xuất, kiến nghị đơn vị chịu sự giám sát và các cơ quan có liên quan thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ được giao.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Hội đồng nhân dân, Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức giám sát 49 chuyên đề tập trung vào các lĩnh vực như: xây dựng cơ bản, mua sắm trang thiết bị; giao thông đường bộ; xử phạt vi phạm hành chính; phát triển du lịch; tuyển dụng công chức, viên chức, tinh giản biên chế; chính sách trợ giúp xã hội;  chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh,... Qua giám sát, đã đánh giá những kết quả đạt được và cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ đối với các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát, trên cơ sở đó, có 938 kiến nghị đến đơn vị chịu sự giám sát và các cơ quan có có liên quan. Đến nay, có 924 kiến nghị đã được giải quyết đạt yêu cầu, còn lại 14 kiến nghị chưa thỏa đáng.

Để đạt được hiệu quả trong hoạt động giám sát chuyên đề, ngoài việc thực hiện các quy trình, thủ tục giám sát theo quy định của luật, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh còn có một số kinh nghiệm như sau:

- Hoạt động giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân, Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh luôn quan tâm đến việc nâng cao chất lượng từ lựa chọn chuyên đề giám sát đến xây dựng đề cương. Đối với giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh, đầu năm Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh có văn bản đề nghị Ủy ban mt Tổ quốc tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh (thông qua Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh) đề xuất chuyên đề giám sát, sau đó, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổng hợp, thống nhất nội dung chuyên đề, đơn vị chịu sự giám sát để đưa vào dự thảo nghị quyết về chương trình giám sát để trình Hội đồng nhân dân xem xét, quyết định tại kỳ họp thường lệ giữa năm. Đối với giám sát chuyên đề của Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, trên cơ sở ý kiến đề xuất của các thành viên, Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp bàn bạc thống nhất chương trình giám sát về nội dung chuyên đề giám sát, lựa chọn đơn vị chịu sự giám sát, thời gian giám sát; Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh có văn bản báo cáo Tỉnh ủy, trao đổi Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhằm hạn chế việc trùng lắp về nội dung, đơn vị chịu sự giám sát giữa Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh với các Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

- Hàng năm, trung bình Hội đồng nhân dân, Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức giám sát 02 chuyên đề. Căn cứ chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh sắp xếp kế hoạch giám sát của Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân phù hợp cho các tháng trong năm để thực hiện có sự tập trung của thành viên Thường trực, các Ban và Văn phòng phục vụ các chuyên đề giám sát tốt hơn, ngoài ra sẽ tiến hành giám sát theo yêu cầu của Trung ương hoặc khi có vấn đề phát sinh. Thường trực Hội đồng nhân dân cũng thống nhất thời gian sau 60 ngày các đơn vị chịu sự giám sát báo cáo thực hiện các kiến nghị của Đoàn giám sát.

- Sau giám sát, Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh thường xuyên theo dõi, việc thực hiện kiến nghị sau giám sát. Đối với những kiến nghị mà các đơn vị chưa báo cáo kịp thời thì đôn đốc, nhắc nhở bằng văn bản việc báo cáo kết quả thực hiện. Do đó, nhìn chung, tất cả các đơn vị đều báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị đến Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh. Đối với những kiến nghị chưa thỏa đáng, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh tổng hợp và tổ chức hoạt động giải trình tại phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để nghe Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành, địa phương có liên quan giải trình cụ thể.

Tuy nhiên, qua hoạt động thực tiễn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân, Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh nhận thấy còn một số khó khăn, tồn tại nhất định:

- Một số cuộc giám sát chưa đạt hiệu quả cao do xây dựng đề cương giám sát có lúc chưa sâu; một số thành viên Đoàn giám sát chưa chịu khó nghiên cứu tài liệu, thiếu kiến thức chuyên môn của một số lĩnh vực thuộc chuyên môn sâu nên khi tham gia giám sát chưa mạnh dạn đặt câu hỏi hoặc câu hỏi chưa tập trung.

- Kiến nghị sau giám sát của một số chuyên đề còn một số nội dung chung chung, thiếu cụ thể từng vấn đề. Một số cơ quan, đơn vị chưa thực hiện tốt các kết luận, kiến nghị giám sát hoặc tiếp thu, nhưng không đưa ra giải pháp khắc phục; bên cạnh đó, luật không quy định biện pháp chế tài cụ thể đối với vấn đề này, chỉ thực hiện đôn đốc, nhắc nhở và nếu cần thiết báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết (từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh tiến hành giám sát chuyên đề chỉ có 01 kiến nghị đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thanh tra toàn diện).

- Thời gian, nội dung, địa bàn, đơn vị chịu sự giám sát đôi khi còn trùng lắp với các cơ quan, đơn vị có chức năng kiểm tra, giám sát khác (Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể,...) nên gây khó khăn cho đơn vị chịu sự giám sát.

- Theo luật định, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phải có trách nhiệm đề xuất nội dung giám sát chuyên đề, tuy nhiên, trong thời gian qua, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh còn phải có văn bản yêu cầu mới có đề xuất, hoặc có nội dung đề xuất cũng chưa tương xứng; công tác tái giám sát còn ít,...

Kính thưa quý đại biểu,

Qua thực tiễn hoạt động giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân, Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân, tại hội nghị này, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh đề xuất một số giải pháp như sau:

- Hội đồng nhân dân, Thường trực, các Ban của Hội đồng nhân dân tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giám sát nói chung, trong đó, chú trọng hoạt động giám sát chuyên đề đi vào chiều sâu, từ việc lựa chọn xác định chuyên đề giám sát, phương pháp để tập trung trí tuệ đại biểu, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tham gia đề xuất nội dung giám sát chuyên đề.  

 

- Thành phần Đoàn giám sát đúng quy định, cơ cấu thành viên Đoàn là những đại biểu thông hiểu được vấn đề, có trách nhiệm tích cực tham gia các hoạt động; xây dựng đề cương, kế hoạch giám sát phải rõ ràng, sát hợp; đôn đốc các đơn vị chịu sự giám sát báo cáo đầy đủ, đúng theo nội dung yêu cầu của kế hoạch.

- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh là thành viên của Đoàn giám sát phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ nội dung báo cáo của đơn vị chịu sự giám sát đối chiếu với các chủ trương, chính sách, các văn bản của Đảng, Nhà nước, Bộ, Ngành Trung ương có liên quan, nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành có liên quan đến chuyên đề giám sát nhằm đặt vấn đề đối với các đơn vị chịu sự giám sát làm rõ trong việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật, đồng thời, nghiên cứu góp ý kiến giúp các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Trưởng đoàn giám sát phải nắm chắc các quy định của luật, nghị định,... và tình hình, nội dung liên quan đến vấn đề giám sát, chủ trì các cuộc họp, làm việc với đơn vị chịu sự giám sát phải linh hoạt, đề nghị từng thành viên Đoàn phải có ý kiến phát biểu đối với đơn vị chịu sự giám sát; kết luận phải chặt chẽ, cụ thể và rõ ràng; sau qua mỗi cuộc giám sát phải rút ra được những vấn đề cần quan tâm kiến nghị các đơn vị chịu sự giám sát khắc phục trong thời gian tới.

- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện có hiệu quả các kết luận, kiến nghị giám sát, trong trường hợp các đơn vị chịu sự giám sát không thực hiện kiến nghị sau giám sát hoặc giải quyết không thỏa đáng thì tiến hành hoạt động giải trình tại phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân hoặc tái giám sát và báo cáo cấp ủy xem xét, xử lý.

- Thường trực Hội đồng nhân dân xem xét các chuyên đề giám sát của các Ban, phân công các Ban thực hiện giám sát, khảo sát phục vụ giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân khi cần thiết; lãnh đạo điều hòa, phối hợp, sắp xếp thời gian giám sát của Thường trực, các Ban và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

Trên đây là một số ý kiến trao đổi với hội nghị. Một lần nữa, thay mặt Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh, xin chúc sức khỏe quý vị đại biểu. Chúc hội nghị thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn./.

 
 
 

 


Số lượt người xem: 1488 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày