SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
7
9
5
8
4
Tin hoạt động Thứ Ba, 22/10/2019, 10:10

Tham luận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL lần 7, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

PHÁT BIỂU THAM LUẬN

Của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng

Chủ đề: “Kinh nghiệm và giải pháp để nâng cao chất lượng

tiếp xúc cử tri chuyên đề và trước, sau kỳ họp

                       

 

  Kính thưa:

                                                - Chủ tọa hội nghị;

                                                - Đại biểu tham dự hội nghị.

 

Điều 94 Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 đã quy định cụ thể về trách nhiệm tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân, đây là hình thức chủ yếu để thực hiện việc giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri ở đơn vị bầu cử bầu ra mình, chịu sự giám sát của cử tri, có trách nhiệm thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri. Qua hoạt động tiếp xúc cử tri, đại biểu cũng nắm được thực tế việc áp dụng các chính sách pháp luật tại địa phương, cơ sở từ đó có thể đánh giá sự phù hợp, những khó khăn, bất cập của từng chính sách để kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh bổ sung cho hợp lý hơn, góp phần xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Thực hiện trách nhiệm người đại biểu dân cử, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã thực hiện khá tốt công tác tiếp xúc cử tri trước, sau các kỳ họp của Hội đồng nhân dân. Các cuộc tiếp xúc đảm bảo đúng quy định của pháp luật, dân chủ, bình đẳng, công khai, thẳng thắn giữa cử tri và đại biểu; qua tiếp xúc đã thu thập được nhiều ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri để kịp thời chuyển đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét, giải quyết, trả lời cử tri. Tại hội nghị giao ban Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long lần này, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng xin chia sẻ một số kinh nghiệm như sau:

Thứ nhất, về thời điểm tiếp xúc cử tri trước kỳ họp.

Trên cơ sở chương trình tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân các cấp, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh có văn bản hướng dẫn các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trên địa bàn đắc cử. Trong đó, quy định cụ thể khoảng thời gian tiếp xúc cử tri; đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri phải cùng thời điểm với đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã nhằm giảm số cuộc tiếp xúc, hạn chế việc ảnh hưởng đến thời gian lao động của cử tri. Tổ trưởng các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm tiếp nhận, phân loại các ý kiến, kiến nghị của cử tri, tổng hợp những kiến nghị thuộc thẩm quyền của từng cấp, chuyển đến Thường trực Hội đồng nhân dân xem xét, chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết và có văn bản trả lời.

Thứ hai, về tiếp xúc cử tri sau kỳ họp.

Theo hướng dẫn của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, sau kỳ họp đại biểu Hội đồng nhân dân tiếp xúc cử tri tại địa điểm đã tiếp xúc trước kỳ họp để báo cáo kết quả kỳ họp, báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri, phổ biến và giải thích các nghị quyết của Hội đồng nhân dân vừa được thông qua. Mặc dù các kỳ họp Hội đồng nhân dân đều được truyền hình trực tiếp trên sóng phát thanh - truyền hình tỉnh, hầu hết các nội dung đều được thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhưng công tác tiếp xúc cử tri sau kỳ họp vẫn được các đại biểu quan tâm thực hiện.

Thứ ba, về cách thức tổ chức tiếp xúc cử tri.

Hội nghị tiếp xúc cử tri của Hội đồng nhân dân tỉnh thường được tổ chức tại trụ sở Ủy ban nhân dân hoặc nhà văn hóa cấp xã, do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã điều hành với sự tham dự của đại biểu Hội đồng nhân dân 3 cấp, đại diện chính quyền địa phương và một số ngành chức năng. Theo chương trình hội nghị, đại biểu Hội đồng nhân dân báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội của địa phương trong 5 tháng đầu năm đối với kỳ họp giữa năm và 10 tháng đối với kỳ họp cuối năm, tóm tắt dự kiến chương trình kỳ họp, sau đó, cử tri tham gia phát biểu ý kiến. Hầu hết các ý kiến, kiến nghị đều được giải đáp hoặc hướng dẫn, một số được tổng hợp, phân loại và chuyển đến Thường trực Hội đồng nhân dân các cấp theo thẩm quyền.

Thứ tư, về chuyển và theo dõi việc trả lời khiếu nại, tố cáo.

Trước mỗi kỳ họp, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri từ 11 Tổ đại biểu và được phân loại theo lĩnh vực, chuyển đến Ủy ban nhân dân tỉnh để phân công các ngành chức năng xem xét, giải quyết và có văn bản trả lời. Trước ngày khai mạc kỳ họp, các văn bản trả lời đều được chuyển đến đại biểu Hội đồng nhân dân qua hệ thống văn bản điện tử để đại biểu nghiên cứu, nếu có vấn đề chưa rõ, đại biểu sẽ đặt câu hỏi tại phiên họp chất vấn hoặc có văn bản kiến nghị làm rõ. Đa số các kiến nghị đều được Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm, chỉ đạo ngành chuyên môn xem xét, giải quyết và có văn bản phản hồi đến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các văn bản trả lời kiến nghị cử tri được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Hội đồng nhân dân tỉnh và đăng định kỳ trên Báo Sóc Trăng để đại biểu và cử tri theo dõi.

Việc giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri cũng được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện thường xuyên trước mỗi kỳ họp. Trên cơ sở báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, kết quả theo dõi việc giải quyết kiến nghị của cử tri, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch giám sát một số nội dung đã được giải quyết hoặc hứa giải quyết, nhưng còn gặp khó khăn, chủ yếu là trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, các công trình giao thông, thủy lợi, các chính sách ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống Nhân dân,… Qua giám sát, Thường trực Hội đồng nhân dân đánh giá được hiệu quả giải quyết kiến nghị cử tri, đồng thời, chỉ ra những vấn đề còn tồn tại, hạn chế; đồng thời, kiến nghị các ngành, các địa phương tiếp tục phối hợp, tháo gỡ, giải quyết kịp thời những bức xúc của cử tri.

Theo sự phân công Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban pháp chế tiến hành thẩm tra báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của của tri, từ đó, đánh giá kết quả thực hiện và đề xuất kiến nghị các vấn đề chưa được xem xét, giải quyết hoặc giải quyết chưa thỏa đáng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tiếp xúc cử tri cũng còn một số khó khăn, hạn chế như: Các quy định của pháp luật hiện hành chưa cụ thể, rõ ràng, cũng như chưa quy định về việc tổ chức tiếp xúc cử tri chuyên đề; chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trong việc chuẩn bị hội nghị tiếp xúc cử tri, chương trình hội nghị chưa thống nhất giữa các địa phương nên có nhiều cách làm khác nhau; chưa tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri theo chuyên đề; một số đại biểu chưa nắm vững các quy định của pháp luật hoặc chính sách của địa phương, từ đóh dẫn đến việc tổng hợp một số kiến nghị còn mang tính cá nhân hoặc có thể giải thích ngay theo quy định của pháp luật; cử tri tham dự hội nghị chưa nhiều (trung bình từ 40 - 50 người), thành phần chủ yếu là đại diện khóm ấp, các đoàn thể, cô bác cử tri lớn tuổi, hưu trí hoặc một số cá nhân có quyền lợi bị ảnh hưởng, có vụ việc khiếu nại, tố cáo.

Xuất phát từ thực tế trên, để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân, bảo đảm tính thống nhất trong hoạt động tiếp xúc cử tri, căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng nêu ra một số giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri, cụ thể như sau:

Thứ nhất, kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội sớm ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết về hoạt động tiếp xúc cử tri của Hội đồng nhân dân các cấp. Văn bản cần quy định cụ thể trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, thành phần tham dự bao gồm đại diện lãnh đạo chính quyền, đoàn thể địa phương (cấp huyện, cấp xã) để tham gia giải thích, tiếp thu những kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc; quy định trách nhiệm tổng hợp, phân loại kiến nghị của cử tri, trách nhiệm theo dõi và phản hồi kết quả giải quyết kiến nghị; quy định về tiếp xúc cử tri chuyên đề. Thường trực Hội đồng nhân dân các cấp cần quan tâm phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động tiếp xúc cử tri cho đại biểu Hội đồng nhân dân.

Thứ hai, nâng cao vai trò, trách nhiệm, kỹ năng tiếp xúc cử tri. Đại biểu Hội đồng nhân dân cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên tự học tập, nghiên cứu và rèn luyện để thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, trong đó có nhiệm vụ tiếp xúc cử tri; nắm chắc các quy định của pháp luật và các chính sách của địa phương để kịp thời giải đáp cho cử tri.

Thứ ba, đại biểu Hội đồng nhân dân cần nghiên cứu, chuẩn bị lựa chọn nội dung, những vấn đề liên quan trực tiếp đến cử tri để thông báo nhằm đảm bảo ngắn gọn, phù hợp với địa bàn tiếp xúc; dành thời gian hợp lý cho cử tri tham gia ý kiến, kiến nghị. Thực hiện hình thức “trước kỳ họp đại biểu tiếp xúc cử tri điểm nào, sau kỳ họp tiếp xúc tại điểm đó” để thuận tiện cho việc trả lời cử tri. Việc giải đáp, tiếp thu kiến, kiến nghị của cử tri thuộc cấp nào, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp đó có trách nhiệm giải đáp, tiếp thu, tổng hợp để gửi đến Tổ trưởng Tổ đại biểu.

Thứ tư, thực hiện tốt công tác tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, đây là vấn đề quan trọng cần quan tâm, để nâng cao chất lượng tổng hợp, ngay từ khâu tổng hợp của từng đại biểu đến tổng hợp của Tổ trưởng Tổ đại biểu phải bảo đảm chính xác, trọng tâm những vấn đề cử tri quan tâm kiến nghị và phải đúng thẩm quyền của từng cấp. Văn phòng có trách nhiệm phân loại, tham mưu với Thường trực Hội đồng nhân dân ban hành văn bản yêu cầu Ủy ban nhân dân, các cơ quan chức năng xem xét chỉ đạo giải quyết theo quy định.

Thứ năm, tăng cường trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp trong việc chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị cử đại diện tham gia các buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, kịp thời giải thích, ghi nhận những phản ánh, kiến nghị chính đáng của cử tri; đồng thời, quan tâm giải quyết kiến nghị khi được chuyển đến, xác định việc giải quyết là trách nhiệm, yêu cầu bắt buộc, trong đó người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm khi không giải quyết hoặc giải quyết chưa thỏa đáng đối với kiến nghị của cử tri. Trước mỗi kỳ họp Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh phải tổng hợp báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri để Hội đồng nhân dân giám sát theo quy định.

Sáu là, tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc và giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ trưởng Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân chủ động, tích cực theo dõi, đôc đốc và giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Tập trung theo dõi, giám sát đến cùng để các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri được giải quyết thỏa đáng.

Tham dự Hội nghị Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long lần thứ bảy, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng xin chia sẻ một số kinh nghiệm và giải pháp để nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri chuyên đề và trước, sau kỳ họp. Rất mong nhận được sự góp ý, chia sẻ của các đồng chí./. 


Số lượt người xem: 1202 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày