SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
0
2
1
0
6
Tin hoạt động Thứ Ba, 24/07/2018, 15:15

Quy định nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường cho các cấp ngân sách

Tại khoản 2 Điều 4 của Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường quy định, việc phân định cụ thể các nhiệm vụ chi về bảo vệ môi trường của ngân sách địa phương cho các cấp ngân sách ở địa phương do UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quyết định. Theo đó, ngày 13/7/2018, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND quy định nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường cho các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh như sau:

* Cấp tỉnh: Xây dựng, điều chỉnh chiến lược, kế hoạch, quy trình kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật môi trường, chương trình, đề án về bảo vệ môi trường của tỉnh. Xây dựng, thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược. Công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường; xác định khu vực bị ô nhiễm môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; thực hiện phòng ngừa, ứng phó khắc phục sự cố môi trường của tỉnh. Hỗ trợ công tác quản lý chất thải, điều tra, đánh giá các nguồn thải gây ô nhiễm môi trường, đánh giá sức chịu tải của môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; thống kê, cập nhật tình hình phát sinh chất thải, sản phẩm thải bỏ. Thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ môi trường theo dự án được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Hỗ trợ công tác bảo tồn đa dạng sinh học. Quản lý các công trình vệ sinh công cộng do cấp tỉnh quản lý; hỗ trợ thiết bị, phương tiện thu gom rác thải, vệ sinh môi trường ở nơi công cộng, khu dân cư. Hoạt động duy trì, vận hành các công trình xử lý ô nhiễm môi trường công cộng; hỗ trợ sửa chữa, cải tạo các công trình hạ tng kỹ thuật bảo vệ môi trường cho các làng nghề được khuyến khích phát triển. Hoạt động công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. Hoạt động kiểm tra việc thực hiện giấy chứng nhận, giấy phép về môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường,…

* Cấp huyện: Thực hiện các chương trình quan trắc hiện trạng môi trường, các tác động đối với môi trường trên địa bàn cấp huyện; lập báo cáo môi trường định kỳ và đột xuất. Hỗ trợ công tác xử lý ô nhiễm môi trường theo dự án được Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt. Quản lý các công trình vệ sinh công cộng do cấp huyện quản lý; hỗ trợ thiết bị, phương tiện thu gom rác thải, vệ sinh môi trường ở nơi công cộng, khu dân cư. Công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường; xác định khu vực bị ô nhiễm môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; thực hiện phòng ngừa, ứng phó khắc phục sự cố môi trường. Hỗ trợ công tác quản lý chất thải, điều tra, đánh giá các nguồn thải gây ô nhiệm môi trường, đánh giá sức chịu tải của môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; thống kê, cập nhật tình hình phát sinh chất thải, sản phẩm thải bỏ. Hoạt động duy trì, vận hành các công trình xử lý ô nhiễm môi trường công cộng; hỗ trợ sửa chữa, cải tạo các công trình hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường cho các làng nghề được khuyến khích phát triển. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn cấp huyện và hợp đồng lao động để hỗ trợ công tác bảo vệ môi trường,…

* Cấp xã: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn cấp xã. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn. Hỗ trợ thu gom, vận chuyển, xử lý giảm thiểu, tái chế chất thải. Quản lý các công trình vệ sinh công cộng; hỗ trợ trang bị thiết bị, phương tiện thu gom rác thải sinh hoạt, vệ sinh môi trường ở khu dân cư, nơi công cộng. Hợp đồng lao động để hỗ trợ công tác bảo vệ môi trường. Kiểm tra, xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường đơn giản khi được Ủy ban nhân dân cấp huyện ủy quyền,…

Việc quy định cụ thể nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường cho các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh  là căn cứ pháp lý để các cơ quan, UBND cấp huyện và cá nhân có liên quan làm cơ sở thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu và sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường theo đúng mục đích, đúng chế độ, tiết kiệm và có hiệu quả; đồng thời, bảo đảm phát triển Bạc Liêu bền vững, tạo môi trường ngày càng tốt hơn./.

Chi tiết

Phòng Tổng hợp

 


Số lượt người xem: 654 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày