SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
0
2
3
4
8
Tin mới nhất Thứ Tư, 05/12/2018, 12:30

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 26 chức danh do HĐND tỉnh bầu

Theo đúng lịch trình, sáng ngày 05/12, HĐND tỉnh đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm bằng bỏ phiếu kín đối với 26 người giữ các chức danh do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu.

Đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ các chức danh do HĐND tỉnh bầu

Sau khi Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, Thư ký kỳ họp đã trình bày dự thảo nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Kết quả cụ thể như sau:

1. Bà Lê Thị Ái Nam, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh:

- Số phiếu tín nhiệm cao: 43 phiếu (chiếm 89,58% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 04 phiếu (chiếm 8,33% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

2. Ông Hồ Thanh Thủy, Phó Chủ tịch, Trưởng ban kinh tế - ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh:

- Số phiếu tín nhiệm cao: 39 phiếu (chiếm 81,25% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 06 phiếu (chiếm 12,50% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 4,17% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

3. Ông Nguyễn Văn Ngôn, Trưởng ban văn hóa - xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh:

- Số phiếu tín nhiệm cao: 19 phiếu (chiếm 39,58% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 25 phiếu (chiếm 52,08% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu (chiếm 6,25% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

4. Bà Bùi Thanh Nguyên, Trưởng ban pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh:

- Số phiếu tín nhiệm cao: 21 phiếu (chiếm 43,75% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 21 phiếu (chiếm 43,75% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 05 phiếu (chiếm 10,42% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

5. Ông Trương Thanh Nhã, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh:

- Số phiếu tín nhiệm cao: 20 phiếu (chiếm 41,67% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 18 phiếu (chiếm 37,50% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 09 phiếu (chiếm 18,75% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

6. Ông Dương Thành Trung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Số phiếu tín nhiệm cao: 31 phiếu (chiếm 64,58% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 07 phiếu (chiếm 14,58% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 09 phiếu (chiếm 18,75% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

7. Ông Lê Minh Chiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Số phiếu tín nhiệm cao: 36 phiếu (chiếm 75% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 10 phiếu (chiếm 20,83% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0.% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

8. Ông Vương Phương Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Số phiếu tín nhiệm cao: 29 phiếu (chiếm 60,42% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 16 phiếu (chiếm 33,33% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 4,17% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

9. Ông Lê Tấn Tới, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Số phiếu tín nhiệm cao: 32 phiếu (chiếm 66,67% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 13 phiếu (chiếm 27,08% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 4,17% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

10. Ông Trần Văn Tài, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Số phiếu tín nhiệm cao: 26 phiếu (chiếm 54,17% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 18 phiếu (chiếm 37,50% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu (chiếm 6,25% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

11. Ông Lương Ngọc Lân, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Số phiếu tín nhiệm cao: 18 phiếu (chiếm 37,50 % tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 23 phiếu (chiếm 47,92% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 06 phiếu (chiếm 12,5% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

12. Ông Trần Thanh Tâm, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Số phiếu tín nhiệm cao: 18 phiếu (chiếm 37,50% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 18 phiếu (chiếm 37,50% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 10 phiếu (chiếm 20,83% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

13. Ông Bùi Quốc Nam, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Số phiếu tín nhiệm cao: 24 phiếu (chiếm 50.% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 21 phiếu (chiếm 43,75% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 4,17% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

14. Ông Trịnh Thanh Phong, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Số phiếu tín nhiệm cao: 20 phiếu (chiếm 41,67% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 21 phiếu (chiếm 43,75% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 06 phiếu (chiếm 12,5% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

15. Ông Phan Văn Sáu, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Số phiếu tín nhiệm cao: 23 phiếu (chiếm47,92.% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 21 phiếu (chiếm 43,75% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 4,17% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

16. Ông Hồ Quang Huy, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Số phiếu tín nhiệm cao: 09 phiếu (chiếm 18,75% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 18 phiếu (chiếm 37,5% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 19 phiếu (chiếm 39,58% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

17. Bà Cao Xuân Thu Vân, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Số phiếu tín nhiệm cao: 20 phiếu (chiếm 41,67% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 20 phiếu (chiếm 41,67% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 07 phiếu (chiếm 14,58% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

18. Ông Ngô Hữu Dũng, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Số phiếu tín nhiệm cao: 16 phiếu (chiếm 33,33% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 22 phiếu (chiếm 45,83% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 09 phiếu (chiếm 18,75% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

19. Bà Trần Hồng Chiến, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Số phiếu tín nhiệm cao: 13 phiếu (chiếm 27,08% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 25 phiếu (chiếm 52,08% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 08 hiếu (chiếm 16,67% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

20. Ông Phạm Quốc Nam, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Số phiếu tín nhiệm cao: 20 phiếu (chiếm 41,67.% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 24 phiếu (chiếm 50% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu (chiếm 6,25% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

21. Ông Hồ Hữu Lượng, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Số phiếu tín nhiệm cao: 20 phiếu (chiếm 41,67% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 21 phiếu (chiếm 43,75% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 06 phiếu (chiếm 12,5% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

22. Ông Nguyễn Tấn Khương, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Số phiếu tín nhiệm cao: 17 phiếu (chiếm 35,42% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 22 phiếu (chiếm 45,83% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 08 phiếu (chiếm 16,67% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

23. Ông Huỳnh Quốc Ca, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Số phiếu tín nhiệm cao: 13 phiếu (chiếm 27,08% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 30 phiếu (chiếm 62,5% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu (chiếm 6,25% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

24. Ông Trần Hoàng Duyên, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Số phiếu tín nhiệm cao: 09 phiếu (chiếm 18,75% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 22 phiếu (chiếm 45,83% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 16 phiếu (chiếm 33,33% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

25. Ông Vưu Nghị Bình, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Số phiếu tín nhiệm cao: 07 phiếu (chiếm 14,58% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 19 phiếu (chiếm 39,58% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 21 phiếu (chiếm 43,75% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

26. Bà Trương Hồng Trang, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Số phiếu tín nhiệm cao: 05 phiếu (chiếm 10,42% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 15 phiếu (chiếm 31,25% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 26 phiếu (chiếm 54,17% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

Theo Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Ái Nam, việc lấy phiếu tín nhiệm là một nội dung giám sát đặc biệt quan trọng trong kỳ họp lần này, thể hiện sự ghi nhận, đánh giá của HĐND đối với những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay của những người được lấy phiếu tín nhiệm./.

 

Ngọc Hiền

 


Số lượt người xem: 509 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày