Modify settings and columns

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
5
1
4
6
8
  
Xem: 
Đề cương báo cáo kết quả kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa IX.pdf
Đề cương báo cáo kết quả kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa IXDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
16/07/2019 3:14 CHHoang Nam
Đề cương báo cáo kết quả kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX.doc
Đề cương báo cáo kết quả kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IXDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
10/12/2019 5:22 CHHoang Nam
Đề cương báo cáo kết quả kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX.pdf
Đề cương báo cáo kết quả kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IXDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
10/12/2019 5:25 CHHoang Nam
Đề cương báo cáo kết quả kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa IX.pdf
Đề cương báo cáo kết quả kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa IXDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
10/01/2019 2:02 CHHoang Nam
Đề cương báo cáo kết quả kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa IX.pdf
Đề cương báo cáo kết quả kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa IXDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
10/01/2019 2:02 CHHoang Nam
Đề cương báo cáo kết quả kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa IX.pdf
Đề cương báo cáo kết quả kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa IXDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
10/01/2019 2:01 CHHoang Nam
Đề cương báo cáo kết quả kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa IX.pdf
Đề cương báo cáo kết quả kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa IXDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
14/05/2020 3:30 CHHoang Nam
Đề cương tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa IX.pdf
Đề cương tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa IXDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
10/01/2019 2:03 CHHoang Nam
Đề cương tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa IX.pdf
Đề cương tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa IXDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
14/05/2020 2:38 CHHoang Nam
Đề cương TXCT trước kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa IX.pdf
Đề cương TXCT trước kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa IXDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
13/06/2019 3:28 CHHoang Nam
Đề cương TXCT trước kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa IX.pdf
Đề cương TXCT trước kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa IXDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
07/11/2019 8:02 SAHoang Nam