Modify settings and columns

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
5
1
7
4
8
  
Xem: 
Báo cáo kết quả thực hiện công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh.pdf
Báo cáo kết quả thực hiện công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
09/07/2019 4:33 CHHoang Nam
Báo cáo thẩm tra báo cáo công tác của các cơ quan tư pháp.pdf
Báo cáo thẩm tra báo cáo công tác của các cơ quan tư phápDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
09/07/2019 4:30 CHHoang Nam
BC so 10 ket qua cong tac 6 thang dau nam, nhiem vu 6 thang cuoi nam 2019 cua Ban kinh te - ngan sach.pdf
BC so 10 ket qua cong tac 6 thang dau nam, nhiem vu 6 thang cuoi nam 2019 cua Ban kinh te - ngan sachDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
27/06/2019 10:22 SAHoang Nam
BC so 11 ket qua cong tac 6 thang dau nam va phuong huong, nhiem vu chu yeu 6 thang cuoi nam 2019 cua Thuong truc HĐND tinh.pdf
BC so 11 ket qua cong tac 6 thang dau nam va phuong huong, nhiem vu chu yeu 6 thang cuoi nam 2019 cua Thuong truc HĐND tinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
28/06/2019 9:08 SAHoang Nam
BC so 12 tong hop y kien, kien nghi cua cu tri truoc ky hop thu 10, HĐND tinh khoa IX.pdf
BC so 12 tong hop y kien, kien nghi cua cu tri truoc ky hop thu 10, HĐND tinh khoa IXDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
27/06/2019 4:31 CHHoang Nam
BC so 13 ve ket qua GS viec trien khai thuc hien che do, chinh sach doi voi dong bao DTTS tren dia ban tinh GĐ 2016 - 2018.pdf
BC so 13 ve ket qua GS viec trien khai thuc hien che do, chinh sach doi voi dong bao DTTS tren dia ban tinh GĐ 2016 - 2018Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
02/07/2019 7:57 CHHoang Nam
BC so 14 ve ket qua cong tac 6 thang dau nam, nhiem vu 6 thang cuoi nam 2019 cua Ban phap che cua HĐND tinh.pdf
BC so 14 ve ket qua cong tac 6 thang dau nam, nhiem vu 6 thang cuoi nam 2019 cua Ban phap che cua HĐND tinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
02/07/2019 7:57 CHHoang Nam
BC so 15 ket qua cong tac 6 thang dau nam va nhiem vu 6 thang cuoi nam 2019 cua cua Ban van hoa - xa hoi cua HĐND tinh.pdf
BC so 15 ket qua cong tac 6 thang dau nam va nhiem vu 6 thang cuoi nam 2019 cua cua Ban van hoa - xa hoi cua HĐND tinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
04/07/2019 1:16 CHHoang Nam
BC so 170 cong tac phong, chong tham nhung 6 thang dau nam, nhiem vu 6 thang cuoi nam 2019.pdf
BC so 170 cong tac phong, chong tham nhung 6 thang dau nam, nhiem vu 6 thang cuoi nam 2019Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
04/07/2019 4:46 CHHoang Nam
BC so 171 ket qua cong tac phong, chong toi pham va vi pham phap luat 6 thang dau nam va nhiem vu 6 thang cuoi nam 2019.pdf
BC so 171 ket qua cong tac phong, chong toi pham va vi pham phap luat 6 thang dau nam va nhiem vu 6 thang cuoi nam 2019Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
04/07/2019 4:46 CHHoang Nam
BC so 187 ket qua THTK, chong lang phi 6 thang dau nam va phuong huong, nhiem vu 6 thang cuoi nam 2019.pdf
BC so 187 ket qua THTK, chong lang phi 6 thang dau nam va phuong huong, nhiem vu 6 thang cuoi nam 2019Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
06/07/2019 11:02 SAHoang Nam
BC so 191 ket qua cong tac giai quyet khieu nai, to cao 6 thang dau nam 2019.pdf
BC so 191 ket qua cong tac giai quyet khieu nai, to cao 6 thang dau nam 2019Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
04/07/2019 4:54 CHHoang Nam
BC so 203 tinh hinh thuc hien du toan NSNN 6 thang dau nam va ke hoach cong tac tai chinh NSNN 6 thang cuoi nam 2019.pdf
BC so 203 tinh hinh thuc hien du toan NSNN 6 thang dau nam va ke hoach cong tac tai chinh NSNN 6 thang cuoi nam 2019Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
10/07/2019 8:39 SAHoang Nam
BC so 207 tinh hinh thuc hien ke hoach phat trien KT - XH 6 thang dau nam va nhiem vu, giai phap 6 thang cuoi nam 2019.pdf
BC so 207 tinh hinh thuc hien ke hoach phat trien KT - XH 6 thang dau nam va nhiem vu, giai phap 6 thang cuoi nam 2019Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
10/07/2019 9:34 SAHoang Nam
BC so 212 tra loi y kien, kien nghi cua cu tri tai ky hop thu 10, HĐND tinh khoa IX.pdf
BC so 212 tra loi y kien, kien nghi cua cu tri tai ky hop thu 10, HĐND tinh khoa IXDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
11/07/2019 5:16 CHHoang Nam
BC so 213 ket qua giai quyet y kien, kien nghi cua cu tri tai Ky hop thu 5, Ky hop thu 7, HĐND tinh khoa IX.pdf
BC so 213 ket qua giai quyet y kien, kien nghi cua cu tri tai Ky hop thu 5, Ky hop thu 7, HĐND tinh khoa IXDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
11/07/2019 4:00 CHHoang Nam
BC so 236 ve cong tac kiem sat 6 thang dau nam va phuong huong 6 thang cuoi nam 2019 cua VKSND tinh.pdf
BC so 236 ve cong tac kiem sat 6 thang dau nam va phuong huong 6 thang cuoi nam 2019 cua VKSND tinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
02/07/2019 7:58 CHHoang Nam
BC so 30 ve cong tac 6 thang dau nam va phuong huong, nhiem vu 6 thang cuoi nam 2019 cua TAND tinh.pdf
BC so 30 ve cong tac 6 thang dau nam va phuong huong, nhiem vu 6 thang cuoi nam 2019 cua TAND tinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
02/07/2019 7:57 CHHoang Nam
BC so 374 ve cong tac thi hanh an dan su 6 thang dau nam, nhiem vu 6 thang cuoi nam 2019 cua Cuc THADS tinh.pdf
BC so 374 ve cong tac thi hanh an dan su 6 thang dau nam, nhiem vu 6 thang cuoi nam 2019 cua Cuc THADS tinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
02/07/2019 7:58 CHHoang Nam
BC tra loi y kien, kien nghi cua cu tri tai ky hop thu 10, HĐND tinh khoa IX.pdf
BC tra loi y kien, kien nghi cua cu tri tai ky hop thu 10, HĐND tinh khoa IXDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
10/07/2019 6:38 CHHoang Nam
BCTT so 16 BC cong tac phong, chong toi pham va vi pham phap luat 6 thang dau nam 2019.pdf
BCTT so 16 BC cong tac phong, chong toi pham va vi pham phap luat 6 thang dau nam 2019Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
04/07/2019 1:16 CHHoang Nam
BCTT so 17 BC cong tac 6 thang dau nam 2019 cua TAND tinh.pdf
BCTT so 17 BC cong tac 6 thang dau nam 2019 cua TAND tinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
04/07/2019 1:16 CHHoang Nam
BCTT so 18 BC cong tac 6 thang dau nam 2019 cua VKSND tinh.pdf
BCTT so 18 BC cong tac 6 thang dau nam 2019 cua VKSND tinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
04/07/2019 1:17 CHHoang Nam
BCTT so 19 BC cong tac 6 thang dau nam 2019 cua Cuc THADS tinh.pdf
BCTT so 19 BC cong tac 6 thang dau nam 2019 cua Cuc THADS tinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
04/07/2019 1:17 CHHoang Nam
BCTT so 20 DTNQ phan bo chi tieu bien che hanh chinh nam 2019.pdf
BCTT so 20 DTNQ phan bo chi tieu bien che hanh chinh nam 2019Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
04/07/2019 1:17 CHHoang Nam
BCTT so 21 DTNQ ve quy dinh muc chi qua tang cho nguoi cao tuoi tren dia ban tinh Bac Lieu.pdf
BCTT so 21 DTNQ ve quy dinh muc chi qua tang cho nguoi cao tuoi tren dia ban tinh Bac LieuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
06/07/2019 10:33 SAHoang Nam
BCTT so 22 DTNQ quy dinh noi dung va muc chi tu ngan sach nha nuoc de thuc hien hoat dong sang kien tren dia ban tinh BL.pdf
BCTT so 22 DTNQ quy dinh noi dung va muc chi tu ngan sach nha nuoc de thuc hien hoat dong sang kien tren dia ban tinh BLDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
06/07/2019 10:36 SAHoang Nam
BCTT so 23 DTNQ QĐ muc chi tiep khach nuoc ngoai, chi to chuc HN, tiep khach trong nuoc thuoc pham vi QL cua tinh.pdf
BCTT so 23 DTNQ QĐ muc chi tiep khach nuoc ngoai, chi to chuc HN, tiep khach trong nuoc thuoc pham vi QL cua tinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
06/07/2019 10:35 SAHoang Nam
BCTT so 25 DTNQ sua doi, bo sung NQ so 14.2016.NQ-HĐND ngay 8.12.2016 cua HĐND tinh.pdf
BCTT so 25 DTNQ sua doi, bo sung NQ so 14.2016.NQ-HĐND ngay 8.12.2016 cua HĐND tinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
06/07/2019 10:33 SAHoang Nam
BCTT so 26 DTNQ sua doi, bo sung NQ so 19.NQ-HĐND ngay 06.12.2018 cua HĐND tinh.pdf
BCTT so 26 DTNQ sua doi, bo sung NQ so 19.NQ-HĐND ngay 06.12.2018 cua HĐND tinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
06/07/2019 10:35 SAHoang Nam
BCTT so 27 BC ket qua THTK, chong lang phi 6 thang dau nam va phuong huong, nhiem vu 6 thang cuoi nam 2019.pdf
BCTT so 27 BC ket qua THTK, chong lang phi 6 thang dau nam va phuong huong, nhiem vu 6 thang cuoi nam 2019Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
06/07/2019 10:36 SAHoang Nam
BCTT so 28 BC cong tac phong, chong tham nhung 6 thang dau nam 2019.pdf
BCTT so 28 BC cong tac phong, chong tham nhung 6 thang dau nam 2019Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
07/07/2019 2:11 CHHoang Nam
BCTT so 29 BC ket qua giai quyet khieu nai, to cao 6 thang dau nam 2019.pdf
BCTT so 29 BC ket qua giai quyet khieu nai, to cao 6 thang dau nam 2019Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
07/07/2019 2:14 CHHoang Nam
BCTT so 30 DTNQ ve viec cho y kien doi voi bao cao de xuat chu truong dau tu 03 du an dau tu tren dia ban tinh.pdf
BCTT so 30 DTNQ ve viec cho y kien doi voi bao cao de xuat chu truong dau tu 03 du an dau tu tren dia ban tinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
07/07/2019 2:10 CHHoang Nam
BCTT so 31 DTNQ ve viec quy dinh thoi gian, bieu mau ve tai chinh - ngan sach Nha nuoc tren dia ban tinh Bac Lieu.pdf
BCTT so 31 DTNQ ve viec quy dinh thoi gian, bieu mau ve tai chinh - ngan sach Nha nuoc tren dia ban tinh Bac LieuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
07/07/2019 2:10 CHHoang Nam
BCTT so 32 05 DTNQ ve phe duyet va dieu chinh chu truong dau tu 05 du an tren dia ban tinh Bac Lieu.pdf
BCTT so 32 05 DTNQ ve phe duyet va dieu chinh chu truong dau tu 05 du an tren dia ban tinh Bac LieuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
07/07/2019 2:11 CHHoang Nam
BCTT so 33 03 DTNQ ve phe duyet CTĐT DA mua sam trang TBYT Benh vien Lao, Benh vien Quan Dan y va Xe truyen hinh luu dong.pdf
BCTT so 33 03 DTNQ ve phe duyet CTĐT DA mua sam trang TBYT Benh vien Lao, Benh vien Quan Dan y va Xe truyen hinh luu dongDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
07/07/2019 2:11 CHHoang Nam
BCTT so 34 BC ket qua giai quyet y kien, kien nghi cua cu tri tai Ky hop thu 5, Ky hop thu 7, HĐND tinh khoa IX.pdf
BCTT so 34 BC ket qua giai quyet y kien, kien nghi cua cu tri tai Ky hop thu 5, Ky hop thu 7, HĐND tinh khoa IXDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
10/07/2019 8:17 CHHoang Nam
BCTT so 35 BC tinh hinh thuc hien ke hoach phat trien KT - XH 6 thang dau nam va nhiem vu, giai phap 6 thang cuoi nam 2019.pdf
BCTT so 35 BC tinh hinh thuc hien ke hoach phat trien KT - XH 6 thang dau nam va nhiem vu, giai phap 6 thang cuoi nam 2019Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
10/07/2019 3:28 CHHoang Nam
BCTT so 36 BC tinh hinh thuc hien du toan NSNN 6 thang dau nam va ke hoach cong tac tai chinh NSNN 6 thang cuoi nam 2019.pdf
BCTT so 36 BC tinh hinh thuc hien du toan NSNN 6 thang dau nam va ke hoach cong tac tai chinh NSNN 6 thang cuoi nam 2019Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
10/07/2019 3:29 CHHoang Nam
BCTT so 37 DTNQ sua doi, bo sung NQ so 07.NQ-HĐND ngay 13.7.2018 và NQ so 26.NQ-HĐND 06.12.2018.pdf
BCTT so 37 DTNQ sua doi, bo sung NQ so 07.NQ-HĐND ngay 13.7.2018 và NQ so 26.NQ-HĐND 06.12.2018Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
10/07/2019 6:39 CHHoang Nam
BCTT so 38 DTNQ ve sua doi, bo sung NQ so 23.NQ-HĐND ngay 06.12.2018 cua HĐND tinh ve ke hoach dau tu cong nam 2019.pdf
BCTT so 38 DTNQ ve sua doi, bo sung NQ so 23.NQ-HĐND ngay 06.12.2018 cua HĐND tinh ve ke hoach dau tu cong nam 2019Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
10/07/2019 6:38 CHHoang Nam
BCTT so 39 DTNQ ve viec cho y kien danh muc cac du an Khu do thi moi tren dia ban thanh pho Bac Lieu.pdf
BCTT so 39 DTNQ ve viec cho y kien danh muc cac du an Khu do thi moi tren dia ban thanh pho Bac LieuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
10/07/2019 6:39 CHHoang Nam
DTNQ  ve viec cho y kien doi voi chu truong dau tu du an Dau tu ha tang Khu cong nghiep Lang Tram.doc
DTNQ ve viec cho y kien doi voi chu truong dau tu du an Dau tu ha tang Khu cong nghiep Lang TramDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
09/07/2019 1:37 CHHoang Nam
DTNQ cho y kien chu truong dau tu DA tuyen duong ĐT.980 Gành Hào - Giá Rai - Phó Sinh - Cạnh Đền nối với đường HCM.doc
DTNQ cho y kien chu truong dau tu DA tuyen duong ĐT.980 Gành Hào - Giá Rai - Phó Sinh - Cạnh Đền nối với đường HCMDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
04/07/2019 2:50 CHHoang Nam
DTNQ phe duyet chu truong dau tu DA XD cac o de bao ngan man de bao ve vung san xuat lua - tom tren dia ban huyen PL.doc
DTNQ phe duyet chu truong dau tu DA XD cac o de bao ngan man de bao ve vung san xuat lua - tom tren dia ban huyen PLDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
04/07/2019 2:50 CHHoang Nam
DTNQ QĐ muc chi tiep khach nuoc ngoai vao lam viec, chi to chuc HN, tiep khach trong nuoc thuoc pham vi QL cua tinh.doc
DTNQ QĐ muc chi tiep khach nuoc ngoai vao lam viec, chi to chuc HN, tiep khach trong nuoc thuoc pham vi QL cua tinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
05/07/2019 3:56 CHHoang Nam
DTNQ sua doi, bo sung NQ so 23.NQ-HĐND ngay 06.12.2018 cua HĐND tinh ve ke hoach dau tu cong nam 2019.doc
DTNQ sua doi, bo sung NQ so 23.NQ-HĐND ngay 06.12.2018 cua HĐND tinh ve ke hoach dau tu cong nam 2019Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
10/07/2019 6:55 CHHoang Nam
DTNQ ve chuong trinh giam sat nam 2020 cua HĐND tinh.doc
DTNQ ve chuong trinh giam sat nam 2020 cua HĐND tinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
04/07/2019 2:45 CHHoang Nam
DTNQ ve ket qua GS viec trien khai thuc hien che do, chinh sach doi voi dong bao DTTS tren dia ban tinh GĐ 2016 - 2018.doc
DTNQ ve ket qua GS viec trien khai thuc hien che do, chinh sach doi voi dong bao DTTS tren dia ban tinh GĐ 2016 - 2018Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
04/07/2019 2:43 CHHoang Nam
DTNQ ve viec cho y kien chu truong dau tu DA XD, nang cap de bien dong - doan tu kenh Muong 1 den kenh Huyen Ke.doc
DTNQ ve viec cho y kien chu truong dau tu DA XD, nang cap de bien dong - doan tu kenh Muong 1 den kenh Huyen KeDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
04/07/2019 2:57 CHHoang Nam
DTNQ ve viec cho y kien doi voi danh muc cac du an Khu do thi moi tren dia ban thanh pho Bac Lieu.doc
DTNQ ve viec cho y kien doi voi danh muc cac du an Khu do thi moi tren dia ban thanh pho Bac LieuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
10/07/2019 6:55 CHHoang Nam
DTNQ ve viec dieu chinh chu truong dau tu Du an Xay dung Tram xu ly nuoc thai KCN Tra Kha.doc
DTNQ ve viec dieu chinh chu truong dau tu Du an Xay dung Tram xu ly nuoc thai KCN Tra KhaDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
04/07/2019 2:54 CHHoang Nam
DTNQ ve viec giao chi tieu bien che hanh chinh nam 2019.doc
DTNQ ve viec giao chi tieu bien che hanh chinh nam 2019Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
06/07/2019 10:52 SAHoang Nam
DTNQ ve viec phe duyet chu truong dau tu DA XD cac o de bao ngan man de bao ve khu vuc SX lua va NTTS huyen Vinh Loi.doc
DTNQ ve viec phe duyet chu truong dau tu DA XD cac o de bao ngan man de bao ve khu vuc SX lua va NTTS huyen Vinh LoiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
04/07/2019 3:00 CHHoang Nam
DTNQ ve viec phe duyet chu truong dau tu DA XD cac tuyen de ngan man de bao ve, phat trien vung tom - lua huyen Hong Dan.doc
DTNQ ve viec phe duyet chu truong dau tu DA XD cac tuyen de ngan man de bao ve, phat trien vung tom - lua huyen Hong DanDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
04/07/2019 3:02 CHHoang Nam
DTNQ ve viec phe duyet chu truong dau tu DA XD, nang cap de bien Dong - doan tu Quan Am Phat Dai den kenh Muong 1.doc
DTNQ ve viec phe duyet chu truong dau tu DA XD, nang cap de bien Dong - doan tu Quan Am Phat Dai den kenh Muong 1Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
04/07/2019 2:59 CHHoang Nam
DTNQ ve viec phe duyet chu truong dau tu du an Mua sam trang thiet bi y te Benh vien Chuyen khoa Lao.doc
DTNQ ve viec phe duyet chu truong dau tu du an Mua sam trang thiet bi y te Benh vien Chuyen khoa LaoDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
09/07/2019 1:35 CHHoang Nam
DTNQ ve viec phe duyet chu truong dau tu Du an mua sam trang thiet bi y te Benh vien Quan Dan y tinh Bac Lieu.doc
DTNQ ve viec phe duyet chu truong dau tu Du an mua sam trang thiet bi y te Benh vien Quan Dan y tinh Bac LieuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
09/07/2019 1:36 CHHoang Nam
DTNQ ve viec phe duyet chu truong dau tu du an Mua sam xe truyen hinh luu dong.doc
DTNQ ve viec phe duyet chu truong dau tu du an Mua sam xe truyen hinh luu dongDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
09/07/2019 1:37 CHHoang Nam
DTNQ ve viec phe duyet chu truong dau tu du an Xay dung Khu lien hop the duc - the thao tinh Bac Lieu.doc
DTNQ ve viec phe duyet chu truong dau tu du an Xay dung Khu lien hop the duc - the thao tinh Bac LieuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
09/07/2019 1:35 CHHoang Nam
DTNQ ve viec phe duyet chu truong dau tu du an Xay dung Truong THPT Le Van Dau (giai doan 2).doc
DTNQ ve viec phe duyet chu truong dau tu du an Xay dung Truong THPT Le Van Dau (giai doan 2)Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
04/07/2019 2:52 CHHoang Nam
DTNQ ve viec phe duyet chu truong dau tu du an XD tru so lam viec HĐND - UBND va cac co quan huyen Đong Hai.doc
DTNQ ve viec phe duyet chu truong dau tu du an XD tru so lam viec HĐND - UBND va cac co quan huyen Đong HaiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
09/07/2019 1:36 CHHoang Nam
DTNQ ve viec QĐ chu truong dau tu du an XD, nang cap tuyen duong Ninh Quoi - Ngan Dua, huyen Hong Dan.doc
DTNQ ve viec QĐ chu truong dau tu du an XD, nang cap tuyen duong Ninh Quoi - Ngan Dua, huyen Hong DanDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
10/07/2019 6:55 CHHoang Nam
DTNQ ve viec quy dinh muc chi qua tang cho nguoi cao tuoi tren dia ban tinh.doc
DTNQ ve viec quy dinh muc chi qua tang cho nguoi cao tuoi tren dia ban tinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
05/07/2019 3:55 CHHoang Nam
DTNQ ve viec quy dinh noi dung va muc chi tu ngan sach nha nuoc de thuc hien hoat dong sang kien tren dia ban tinh.doc
DTNQ ve viec quy dinh noi dung va muc chi tu ngan sach nha nuoc de thuc hien hoat dong sang kien tren dia ban tinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
05/07/2019 3:55 CHHoang Nam
DTNQ ve viec quy dinh thoi gian, bieu mau ve tai chinh - ngan sach Nha nuoc tren dia ban tinh Bac Lieu.doc
DTNQ ve viec quy dinh thoi gian, bieu mau ve tai chinh - ngan sach Nha nuoc tren dia ban tinh Bac LieuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
09/07/2019 1:35 CHHoang Nam
DTNQ ve viec sua doi, bo sung NQ so 07.NQ-HĐND ngay 13.7.2018 cua HĐND tinh.doc
DTNQ ve viec sua doi, bo sung NQ so 07.NQ-HĐND ngay 13.7.2018 cua HĐND tinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
10/07/2019 6:55 CHHoang Nam
DTNQ ve viec sua doi, bo sung NQ so 14.2016.NQ-HĐND ngay 08.12.2016 cua HĐND tinh.doc
DTNQ ve viec sua doi, bo sung NQ so 14.2016.NQ-HĐND ngay 08.12.2016 cua HĐND tinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
06/07/2019 2:19 CHHoang Nam
DTNQ ve viec sua doi, bo sung NQ so 19.NQ-HĐND ngay 06.12.2018 cua HĐND tinh.doc
DTNQ ve viec sua doi, bo sung NQ so 19.NQ-HĐND ngay 06.12.2018 cua HĐND tinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
09/07/2019 1:34 CHHoang Nam
DTNQ ve viec sua doi, bo sung NQ so 26.NQ-HĐND ngay 06.12.2018 cua HĐND tinh.doc
DTNQ ve viec sua doi, bo sung NQ so 26.NQ-HĐND ngay 06.12.2018 cua HĐND tinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
10/07/2019 6:55 CHHoang Nam
Huong dan nhung van de can tap trung thao luan tai ky hop thu 10, HĐND tinh khoa IX.pdf
Huong dan nhung van de can tap trung thao luan tai ky hop thu 10, HĐND tinh khoa IXDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
26/06/2019 3:21 CHHoang Nam
Phó ban kinh tế - ngân sách trình bày báo cáo thẩm tra 07 dự thảo nghị quyết.pdf
Phó ban kinh tế - ngân sách trình bày báo cáo thẩm tra 07 dự thảo nghị quyếtDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
10/07/2019 4:48 CHHoang Nam
Phó ban kinh tế - ngân sách trình bày báo cáo thẩm tra 08 dự thảo nghị quyết.pdf
Phó ban kinh tế - ngân sách trình bày báo cáo thẩm tra 08 dự thảo nghị quyếtDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
09/07/2019 4:15 CHHoang Nam
Phó Trưởng ban kinh tế - ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo thẩm tra 04 dự thảo nghị quyết.pdf
Phó Trưởng ban kinh tế - ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo thẩm tra 04 dự thảo nghị quyếtDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
10/07/2019 7:04 CHHoang Nam
Phu luc I kem DTNQ ve viec quy dinh thoi gian, bieu mau ve tai chinh - ngan sach Nha nuoc tren dia ban tinh Bac Lieu.doc
Phu luc I kem DTNQ ve viec quy dinh thoi gian, bieu mau ve tai chinh - ngan sach Nha nuoc tren dia ban tinh Bac LieuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
09/07/2019 1:35 CHHoang Nam
Phu luc II kem DTNQ ve viec quy dinh thoi gian, bieu mau ve tai chinh - ngan sach Nha nuoc tren dia ban tinh Bac Lieu.doc
Phu luc II kem DTNQ ve viec quy dinh thoi gian, bieu mau ve tai chinh - ngan sach Nha nuoc tren dia ban tinh Bac LieuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
09/07/2019 1:34 CHHoang Nam
Phu luc III kem DTNQ ve viec quy dinh thoi gian, bieu mau ve tai chinh - ngan sach Nha nuoc tren dia ban tinh Bac Lieu.doc
Phu luc III kem DTNQ ve viec quy dinh thoi gian, bieu mau ve tai chinh - ngan sach Nha nuoc tren dia ban tinh Bac LieuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
09/07/2019 1:34 CHHoang Nam
Phu luc kem DTNQ sua doi, bo sung NQ so 23.NQ-HĐND ngay 06.12.2018 cua HĐND tinh ve ke hoach dau tu cong nam 2019.xls
Phu luc kem DTNQ sua doi, bo sung NQ so 23.NQ-HĐND ngay 06.12.2018 cua HĐND tinh ve ke hoach dau tu cong nam 2019Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
10/07/2019 7:00 CHHoang Nam
Phụ lục kèm DTNQ ve viec giao chi tieu bien che hanh chinh nam 2019.xls
Phụ lục kèm DTNQ ve viec giao chi tieu bien che hanh chinh nam 2019Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
05/07/2019 4:39 CHHoang Nam
Phu luc kem DTNQ ve viec sua doi, bo sung NQ so 07.NQ-HĐND ngay 13.7.2018 cua HĐND tinh.xls
Phu luc kem DTNQ ve viec sua doi, bo sung NQ so 07.NQ-HĐND ngay 13.7.2018 cua HĐND tinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
10/07/2019 7:02 CHHoang Nam
Phu luc kem DTNQ ve viec sua doi, bo sung NQ so 19.NQ-HĐND ngay 06.12.2018 cua HĐND tinh.xls
Phu luc kem DTNQ ve viec sua doi, bo sung NQ so 19.NQ-HĐND ngay 06.12.2018 cua HĐND tinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
09/07/2019 2:09 CHHoang Nam
Phu luc kem DTNQ ve viec sua doi, bo sung NQ so 26.NQ-HĐND ngay 06.12.2018 cua HĐND tinh.xls
Phu luc kem DTNQ ve viec sua doi, bo sung NQ so 26.NQ-HĐND ngay 06.12.2018 cua HĐND tinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
10/07/2019 7:02 CHHoang Nam
TB ket qua ky hop thu 7, Quoc hoi khoa XIV.pdf
TB ket qua ky hop thu 7, Quoc hoi khoa XIVDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
02/07/2019 7:58 CHHoang Nam
TB so 86 cua BTT UBMTTQVN tinh ve viec mat tran tham gia xay dung chinh quyen 6 thang dau nam 2019.pdf
TB so 86 cua BTT UBMTTQVN tinh ve viec mat tran tham gia xay dung chinh quyen 6 thang dau nam 2019Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
04/07/2019 1:17 CHHoang Nam
TTr so 03 ve chuong trinh giam sat nam 2020 cua HĐND tinh.pdf
TTr so 03 ve chuong trinh giam sat nam 2020 cua HĐND tinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
26/06/2019 3:22 CHHoang Nam
TTr so 100 ve viec quy dinh thoi gian, bieu mau ve tai chinh - ngan sach Nha nuoc tren dia ban tinh Bac Lieu.pdf
TTr so 100 ve viec quy dinh thoi gian, bieu mau ve tai chinh - ngan sach Nha nuoc tren dia ban tinh Bac LieuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
09/07/2019 10:06 SAHoang Nam
TTr so 101 ve viec sua doi, bo sung NQ so 14.2016.NQ-HĐND ngay 8.12.2016 cua HĐND tinh.pdf
TTr so 101 ve viec sua doi, bo sung NQ so 14.2016.NQ-HĐND ngay 8.12.2016 cua HĐND tinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
06/07/2019 10:36 SAHoang Nam
TTr so 102 QĐ muc chi tiep khach nuoc ngoai vao lam viec, chi to chuc HN, tiep khach trong nuoc thuoc pham vi QL cua tinh.pdf
TTr so 102 QĐ muc chi tiep khach nuoc ngoai vao lam viec, chi to chuc HN, tiep khach trong nuoc thuoc pham vi QL cua tinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
05/07/2019 1:47 CHHoang Nam
TTr so 104 ve viec sua doi, bo sung NQ so 19.NQ-HĐND ngay 06.12.2018 cua HĐND tinh.pdf
TTr so 104 ve viec sua doi, bo sung NQ so 19.NQ-HĐND ngay 06.12.2018 cua HĐND tinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
09/07/2019 10:06 SAHoang Nam
TTr so 105 ve viec quyet dinh chu truong dau tu du an XD tru so lam viec HĐND - UBND va cac co quan huyen Đong Hai.pdf
TTr so 105 ve viec quyet dinh chu truong dau tu du an XD tru so lam viec HĐND - UBND va cac co quan huyen Đong HaiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
09/07/2019 10:04 SAHoang Nam
TTr so 106 ve viec cho y kien doi voi chu truong dau tu Du an Dau tu ha tang Khu cong nghiep Lang Tram.pdf
TTr so 106 ve viec cho y kien doi voi chu truong dau tu Du an Dau tu ha tang Khu cong nghiep Lang TramDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
09/07/2019 10:05 SAHoang Nam
TTr so 107 ve viec quy dinh muc chi qua tang cho nguoi cao tuoi tren dia ban tinh.pdf
TTr so 107 ve viec quy dinh muc chi qua tang cho nguoi cao tuoi tren dia ban tinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
05/07/2019 1:47 CHHoang Nam
TTr so 108 ve viec quyet dinh chu truong dau tu Du an Mua sam xe truyen hinh luu dong.pdf
TTr so 108 ve viec quyet dinh chu truong dau tu Du an Mua sam xe truyen hinh luu dongDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
09/07/2019 10:05 SAHoang Nam
TTr so 110 ve viec phe duyet chu truong dau tu Du an xay dung Khu lien hop the duc - the thao tinh Bac Lieu.pdf
TTr so 110 ve viec phe duyet chu truong dau tu Du an xay dung Khu lien hop the duc - the thao tinh Bac LieuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
09/07/2019 10:06 SAHoang Nam
TTr so 111 ve viec phe duyet chu truong dau tu Du an mua sam trang thiet bi y te Benh vien Chuyen khoa Lao.pdf
TTr so 111 ve viec phe duyet chu truong dau tu Du an mua sam trang thiet bi y te Benh vien Chuyen khoa LaoDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
09/07/2019 10:05 SAHoang Nam
TTr so 114 ve viec QĐ chu truong dau tu du an XD, nang cap tuyen duong Ninh Quoi - Ngan Dua, huyen Hong Dan.pdf
TTr so 114 ve viec QĐ chu truong dau tu du an XD, nang cap tuyen duong Ninh Quoi - Ngan Dua, huyen Hong DanDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
10/07/2019 6:38 CHHoang Nam
TTr so 120 ve viec sua doi, bo sung NQ so 26.NQ-HĐND ngay 06.12.2018 cua HĐND tinh.pdf
TTr so 120 ve viec sua doi, bo sung NQ so 26.NQ-HĐND ngay 06.12.2018 cua HĐND tinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
10/07/2019 6:38 CHHoang Nam
TTr so 121 ve viec sua doi, bo sung NQ so 07.NQ-HĐND ngay 13.7.2018 cua HĐND tinh.pdf
TTr so 121 ve viec sua doi, bo sung NQ so 07.NQ-HĐND ngay 13.7.2018 cua HĐND tinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
10/07/2019 6:36 CHHoang Nam
TTr so 122 ve viec cho y kien doi voi danh muc cac du an dau tu tren dia ban thanh pho Bac Lieu.pdf
TTr so 122 ve viec cho y kien doi voi danh muc cac du an dau tu tren dia ban thanh pho Bac LieuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
10/07/2019 6:39 CHHoang Nam
1 - 100 Tiếp theo