Modify settings and columns

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
7
4
4
4
2
  
Xem: 
BC 25 Tong hop y kien, kien nghi cua cu tri truoc ky hop thu 3, HĐND tinh khoa IX.pdf
BC 25 Tong hop y kien, kien nghi cua cu tri truoc ky hop thu 3, HĐND tinh khoa IXDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
26/06/2017 2:52 CHHoang Nam
BC 262 ket qua thuc hanh tiet kiem, chong lang phi nam 2016.pdf
BC 262 ket qua thuc hanh tiet kiem, chong lang phi nam 2016Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
26/06/2017 3:13 CHHoang Nam
BC 27 ket qua cong tac cua Thuong truc HĐND tinh nam 2016.pdf
BC 27 ket qua cong tac cua Thuong truc HĐND tinh nam 2016Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
26/06/2017 3:11 CHHoang Nam
BC 272 ve cong tac phong ngua, chong vi pham phap luat, toi pham tren đia ban tinh.pdf
BC 272 ve cong tac phong ngua, chong vi pham phap luat, toi pham tren đia ban tinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
26/06/2017 3:14 CHHoang Nam
BC 28 va du thao NQ ve KQGS tinh hinh, KQ trien khai thuc hien mot so DA tu NSNN va thu hut đau tu.pdf
BC 28 va du thao NQ ve KQGS tinh hinh, KQ trien khai thuc hien mot so DA tu NSNN va thu hut đau tuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
26/06/2017 3:11 CHHoang Nam
BC 281 quyet toan thu, chi ngan sach nam 2015.pdf
BC 281 quyet toan thu, chi ngan sach nam 2015Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
26/06/2017 3:16 CHHoang Nam
BC 285 cong tac giai quyet khieu nai, to cao nam 2016.pdf
BC 285 cong tac giai quyet khieu nai, to cao nam 2016Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
26/06/2017 3:16 CHHoang Nam
BC 286 ket qua cong tac phong, chong tham nhung nam 2016.pdf
BC 286 ket qua cong tac phong, chong tham nhung nam 2016Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
26/06/2017 3:18 CHHoang Nam
BC 292 tinh hinh thuc hien nhiem vu KT-XH 2016.pdf
BC 292 tinh hinh thuc hien nhiem vu KT-XH 2016Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
26/06/2017 3:43 CHHoang Nam
BC 38 ket qua hoat đong cua Ban VH-XH nam 2016.pdf
BC 38 ket qua hoat đong cua Ban VH-XH nam 2016Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
26/06/2017 3:12 CHHoang Nam
BC 39 ket qua hoat đong cua Ban Phap che nam 2016.pdf
BC 39 ket qua hoat đong cua Ban Phap che nam 2016Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
26/06/2017 3:12 CHHoang Nam
BC 443 cua Vien KSND tinh nam 2016.pdf
BC 443 cua Vien KSND tinh nam 2016Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
26/06/2017 3:47 CHHoang Nam
BC 51 cua TAND tinh nam 2016.pdf
BC 51 cua TAND tinh nam 2016Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
26/06/2017 3:12 CHHoang Nam
BC 522 cong tac THADS, hanh chinh nam 2016.pdf
BC 522 cong tac THADS, hanh chinh nam 2016Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
26/06/2017 3:49 CHHoang Nam
BC ket qua cong tac cua Ban KT-NS nam 2016.pdf
BC ket qua cong tac cua Ban KT-NS nam 2016Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
26/06/2017 3:50 CHHoang Nam
BC ket qua ky hop thu 2, Quoc hoi khoa XIV.pdf
BC ket qua ky hop thu 2, Quoc hoi khoa XIVDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
26/06/2017 3:51 CHHoang Nam
BC so 293 thuc hien NSNN nam 2016 va du toan NSNN nam 2017.pdf
BC so 293 thuc hien NSNN nam 2016 va du toan NSNN nam 2017Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
26/06/2017 3:51 CHHoang Nam
BCTT 29 ve thong qua ty le phan tram phan chia cac khoan thu giua ngan sach đia phuong nam 2017.pdf
BCTT 29 ve thong qua ty le phan tram phan chia cac khoan thu giua ngan sach đia phuong nam 2017Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
26/06/2017 3:52 CHHoang Nam
BCTT 30 ve phan cap nguon thu, nhiem vu chi giua cac cap ngan sach đia ban tinh nam 2017.pdf
BCTT 30 ve phan cap nguon thu, nhiem vu chi giua cac cap ngan sach đia ban tinh nam 2017Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
26/06/2017 3:53 CHHoang Nam
BCTT 31 ve thoi ky on đinh ngan sach giua cac cap ngan sach đia phuong 2017 - 2020.pdf
BCTT 31 ve thoi ky on đinh ngan sach giua cac cap ngan sach đia phuong 2017 - 2020Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
26/06/2017 3:53 CHHoang Nam
BCTT 32 ve Danh muc cac DA phai thu hoi đat va sd đat trong lua, đat rung phong ho nam 2017.pdf
BCTT 32 ve Danh muc cac DA phai thu hoi đat va sd đat trong lua, đat rung phong ho nam 2017Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
26/06/2017 3:53 CHHoang Nam
BCTT 33 ve quy dinh mot so che đo, đieu kien bao đam hoat đong cua HĐND cac cap, NK  2016 - 2021.pdf
BCTT 33 ve quy dinh mot so che đo, đieu kien bao đam hoat đong cua HĐND cac cap, NK 2016 - 2021Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
26/06/2017 3:53 CHHoang Nam
BCTT 35 ve phe chuan Chuong trinh Viec lam va Giam ngheo ben vung tinh 2016 - 2020.pdf
BCTT 35 ve phe chuan Chuong trinh Viec lam va Giam ngheo ben vung tinh 2016 - 2020Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
26/06/2017 3:54 CHHoang Nam
BCTT 36 ve sua đoi NQ 06-2015-NQ-HĐND ngay 11-12-2015 cua HĐND tinh khoa VIII, KH 14.pdf
BCTT 36 ve sua đoi NQ 06-2015-NQ-HĐND ngay 11-12-2015 cua HĐND tinh khoa VIII, KH 14Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
26/06/2017 3:54 CHHoang Nam
BCTT 37 ve phe chuan quyet toan thu, chi ngan sach Nha nuoc nam 2015.pdf
BCTT 37 ve phe chuan quyet toan thu, chi ngan sach Nha nuoc nam 2015Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
26/06/2017 3:54 CHHoang Nam
BCTT 40 Bao cao cong tac cua VKSND tinh nam 2016.pdf
BCTT 40 Bao cao cong tac cua VKSND tinh nam 2016Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
26/06/2017 3:54 CHHoang Nam
BCTT 41 Bao cao cong tac cua TAND tinh nam 2016.pdf
BCTT 41 Bao cao cong tac cua TAND tinh nam 2016Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
26/06/2017 3:55 CHHoang Nam
BCTT 42 Bao cao cong tac cua THADS tinh nam 2016.pdf
BCTT 42 Bao cao cong tac cua THADS tinh nam 2016Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
26/06/2017 3:55 CHHoang Nam
BCTT 43 ve đinh muc phan bo du toan chi thuong xuyen NSNN nam 2017.pdf
BCTT 43 ve đinh muc phan bo du toan chi thuong xuyen NSNN nam 2017Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
26/06/2017 3:55 CHHoang Nam
BCTT 44 ve phe duyet tong so luong ngưoi lam viec trong đon vi su nghiep cong lap tinh nam 2017.pdf
BCTT 44 ve phe duyet tong so luong ngưoi lam viec trong đon vi su nghiep cong lap tinh nam 2017Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
26/06/2017 3:55 CHHoang Nam
BCTT 45 sua đoi, bo sung Điem c, Khoan 4, NQ 26-2013-NQ-HĐND ngay 06-12-2013 cua HĐND tinh.pdf
BCTT 45 sua đoi, bo sung Điem c, Khoan 4, NQ 26-2013-NQ-HĐND ngay 06-12-2013 cua HĐND tinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
26/06/2017 3:56 CHHoang Nam
BCTT 46 ve to chuc XD luc luong dan quan tu ve 2017 - 2020.pdf
BCTT 46 ve to chuc XD luc luong dan quan tu ve 2017 - 2020Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
26/06/2017 3:56 CHHoang Nam
BCTT 47 ket qua thuc hien du toan NSNN nam 2016 va thu chi NSNN nam 2017.pdf
BCTT 47 ket qua thuc hien du toan NSNN nam 2016 va thu chi NSNN nam 2017Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
26/06/2017 3:56 CHHoang Nam
BCTT 48 Bao cao tinh hinh thuc hien nhiem vu phat trien KT-XH nam 2016.pdf
BCTT 48 Bao cao tinh hinh thuc hien nhiem vu phat trien KT-XH nam 2016Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
26/06/2017 3:56 CHHoang Nam
BCTT 49 ve Ke hoach đau tu cong nam 2017.pdf
BCTT 49 ve Ke hoach đau tu cong nam 2017Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
26/06/2017 3:57 CHHoang Nam
BCTT 50 ve thong qua phuong an phan bo ngan sach cap tinh nam 2017.pdf
BCTT 50 ve thong qua phuong an phan bo ngan sach cap tinh nam 2017Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
26/06/2017 3:57 CHHoang Nam
Chuong trinh lam viec KH thu ba, HĐND tinh khoa IX.pdf
Chuong trinh lam viec KH thu ba, HĐND tinh khoa IXDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
26/06/2017 3:57 CHHoang Nam
HD nhung van đe can tap trung thao luan tai KH thu ba, HĐND tinh khoa IX.pdf
HD nhung van đe can tap trung thao luan tai KH thu ba, HĐND tinh khoa IXDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
26/06/2017 3:59 CHHoang Nam
TB cua Ban Thuong truc UBMTTQVN tinh.pdf
TB cua Ban Thuong truc UBMTTQVN tinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
26/06/2017 4:00 CHHoang Nam
TTr 14, DT NQ ve ban hành NQ Quy đinh mot so che đo, chinh sach va đieu kien bao đam hoat đong cua HĐND cac cap.pdf
TTr 14, DT NQ ve ban hành NQ Quy đinh mot so che đo, chinh sach va đieu kien bao đam hoat đong cua HĐND cac capDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
26/06/2017 4:00 CHHoang Nam
TTr 15, du thao NQ ve viec to chuc cac ky hop thuong le nam 2017, HĐND tinh khoa IX.pdf
TTr 15, du thao NQ ve viec to chuc cac ky hop thuong le nam 2017, HĐND tinh khoa IXDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
26/06/2017 4:01 CHHoang Nam
TTr 16, du thao NQ ve chuong trinh giam sat nam 2017 cua HĐND tinh.pdf
TTr 16, du thao NQ ve chuong trinh giam sat nam 2017 cua HĐND tinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
26/06/2017 4:01 CHHoang Nam
TTr 17, du thao NQ ve viec ban hanh noi quy ky hop HĐND tinh khoa IX, nhiem ky 2016 - 2021.pdf
TTr 17, du thao NQ ve viec ban hanh noi quy ky hop HĐND tinh khoa IX, nhiem ky 2016 - 2021Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
26/06/2017 4:01 CHHoang Nam
TTr 18, du thao NQ ve uy quyen TT HĐND tinh xem xet, cho y kien, QĐ chu truong đau tu cac du an đau tu cong.pdf
TTr 18, du thao NQ ve uy quyen TT HĐND tinh xem xet, cho y kien, QĐ chu truong đau tu cac du an đau tu congDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
26/06/2017 4:02 CHHoang Nam
TTr 19, du thao NQ, DA thanh vien va KH ve tinh hinh to chuc bo may, bien che va KQ trien khai NĐ 108-2004-NĐ-CP.pdf
TTr 19, du thao NQ, DA thanh vien va KH ve tinh hinh to chuc bo may, bien che va KQ trien khai NĐ 108-2004-NĐ-CPDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
26/06/2017 4:02 CHHoang Nam
TTr 235, ĐA va du thao NQ ve to chuc XD luc luong dan quan tu ve 2017 - 2020 .pdf
TTr 235, ĐA va du thao NQ ve to chuc XD luc luong dan quan tu ve 2017 - 2020 Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
26/06/2017 4:03 CHHoang Nam
TTr 236, du thao NQ ve thoi ky on đinh ngan sach giua cac cap ngan sach đia phuong 2017 - 2020.pdf
TTr 236, du thao NQ ve thoi ky on đinh ngan sach giua cac cap ngan sach đia phuong 2017 - 2020Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
26/06/2017 4:03 CHHoang Nam
TTr 237, du thao NQ ve phan cap nguon thu, nhiem vu chi giua cac cap ngan sach đia ban tinh nam 2017.pdf
TTr 237, du thao NQ ve phan cap nguon thu, nhiem vu chi giua cac cap ngan sach đia ban tinh nam 2017Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
26/06/2017 4:04 CHHoang Nam
TTr 238, du thao NQ ve thong qua ty le phan tram phan chia cac khoan thu giua cac cap ngan sach đia phuong nam 2017.pdf
TTr 238, du thao NQ ve thong qua ty le phan tram phan chia cac khoan thu giua cac cap ngan sach đia phuong nam 2017Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
26/06/2017 4:07 CHHoang Nam
TTr 239, du thao NQ ve phe chuan Chuong trinh Viec lam va Giam ngheo ben vung tinh 2016 - 2020 .pdf
TTr 239, du thao NQ ve phe chuan Chuong trinh Viec lam va Giam ngheo ben vung tinh 2016 - 2020 Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
26/06/2017 4:08 CHHoang Nam
TTr 240 ve phe duyet tong so luong nguoi am viec trong đon vi su nghiep cong lap tinh nam 2017.pdf
TTr 240 ve phe duyet tong so luong nguoi am viec trong đon vi su nghiep cong lap tinh nam 2017Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
26/06/2017 4:09 CHHoang Nam
TTr 242, du thao NQ ve phe chuan quyet toan thu, chi ngan sach Nha nuoc nam 2015.pdf
TTr 242, du thao NQ ve phe chuan quyet toan thu, chi ngan sach Nha nuoc nam 2015Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
26/06/2017 4:10 CHHoang Nam
TTr 243, du thao NQ ve thong qua Danh muc cac DA phai thu hoi đat và sd đat trong lua, đat rung phong ho nam 2017.pdf
TTr 243, du thao NQ ve thong qua Danh muc cac DA phai thu hoi đat và sd đat trong lua, đat rung phong ho nam 2017Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
26/06/2017 4:19 CHHoang Nam
TTr 248 ve sua đoi NQ 06-2015-NQ-HĐND ngay 11-15-2015 cua HĐND tinh khoa VIII, KH 14.pdf
TTr 248 ve sua đoi NQ 06-2015-NQ-HĐND ngay 11-15-2015 cua HĐND tinh khoa VIII, KH 14Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
26/06/2017 4:20 CHHoang Nam
TTr 250, du thao NQ ve nhiem vu phat trien KT-XH nam 2017.pdf
TTr 250, du thao NQ ve nhiem vu phat trien KT-XH nam 2017Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
26/06/2017 4:22 CHHoang Nam
TTr 251 ve phan bo von đau tu phat trien nguon ngan sach đia phuong ke hoach nam 2017.pdf
TTr 251 ve phan bo von đau tu phat trien nguon ngan sach đia phuong ke hoach nam 2017Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
26/06/2017 4:22 CHHoang Nam
TTr 252, du thao NQ ve phuong an phan bo ngan sach cap tinh nam 2017.pdf
TTr 252, du thao NQ ve phuong an phan bo ngan sach cap tinh nam 2017Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
26/06/2017 4:24 CHHoang Nam
TTr 254, du thao NQ ve  ban hanh đinh muc phan bo du toan chi thuong xuyen NSNN nam 2017.pdf
TTr 254, du thao NQ ve ban hanh đinh muc phan bo du toan chi thuong xuyen NSNN nam 2017Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
26/06/2017 4:24 CHHoang Nam
TTr 256, du thao NQ ve sua đoi, bo sung Điem c, Khoan 4, NQ 26-2013-NQ-HĐND ngay 06-12-2013 cua HĐND tinh.pdf
TTr 256, du thao NQ ve sua đoi, bo sung Điem c, Khoan 4, NQ 26-2013-NQ-HĐND ngay 06-12-2013 cua HĐND tinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
26/06/2017 4:25 CHHoang Nam