Modify settings and columns

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
7
4
3
2
6
  
Xem: 
BC 343 ket qua cong tac phong, chong toi pham va vi pham phap luat nam 2018, nhiem vu nam 2019.pdf
BC 343 ket qua cong tac phong, chong toi pham va vi pham phap luat nam 2018, nhiem vu nam 2019Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
29/11/2018 3:11 CHHoang Nam
BC 347 ket qua thuc hanh tiet kiem, chong lang phi nam 2018, nhiem vu nam 2019.pdf
BC 347 ket qua thuc hanh tiet kiem, chong lang phi nam 2018, nhiem vu nam 2019Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
29/11/2018 3:32 CHHoang Nam
BC 347 ve ket qua thuc hanh tiet kiem, chong lang phi nam 2018, nhiem vu nam 2019.pdf
BC 347 ve ket qua thuc hanh tiet kiem, chong lang phi nam 2018, nhiem vu nam 2019Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
04/12/2018 11:27 SAHoang Nam
BC 352 ket qua cong tac phong, chong tham nhung nam 2018.pdf
BC 352 ket qua cong tac phong, chong tham nhung nam 2018Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
29/11/2018 3:34 CHHoang Nam
BC 353 cong tac tiep cong dan, giai quyet khieu nai, to cao nam 2018.pdf
BC 353 cong tac tiep cong dan, giai quyet khieu nai, to cao nam 2018Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
29/11/2018 3:15 CHHoang Nam
BC 355 quyet toan thu, chi ngan sach tren dia ban tinh Bac Lieu nam 2017.pdf
BC 355 quyet toan thu, chi ngan sach tren dia ban tinh Bac Lieu nam 2017Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
01/12/2018 10:52 SAHoang Nam
BC 359 ve tinh hinh thuc hien nhiem vu phat trien KT - XH nam 2018, ke hoach phat trien KT - XH nam 2019.pdf
BC 359 ve tinh hinh thuc hien nhiem vu phat trien KT - XH nam 2018, ke hoach phat trien KT - XH nam 2019Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
02/12/2018 3:19 CHHoang Nam
BC 360 ve thuc hien NSNN nam 2018 va du toan NSNN nam 2019 tinh Bac Lieu.pdf
BC 360 ve thuc hien NSNN nam 2018 va du toan NSNN nam 2019 tinh Bac LieuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
03/12/2018 6:31 CHHoang Nam
BC 361 ve ke hoach tai chinh - ngan sach 03 nam 2019 - 2021.pdf
BC 361 ve ke hoach tai chinh - ngan sach 03 nam 2019 - 2021Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
03/12/2018 10:00 CHHoang Nam
BC 364 tra loi y kien, kien nghi cua cu tri tai ky hop thu chin, HĐND tinh khoa IX.pdf
BC 364 tra loi y kien, kien nghi cua cu tri tai ky hop thu chin, HĐND tinh khoa IXDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
05/12/2018 1:57 CHHoang Nam
BC 38 tong hop y kien, kien nghi cua cu tri truoc ky hop thu chin, HĐND tinh khoa IX.pdf
BC 38 tong hop y kien, kien nghi cua cu tri truoc ky hop thu chin, HĐND tinh khoa IXDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
26/11/2018 10:01 SAHoang Nam
BC 383 ve cong tac kiem sat nam 2018 cua Vien KSND tinh.pdf
BC 383 ve cong tac kiem sat nam 2018 cua Vien KSND tinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
26/11/2018 10:02 SAHoang Nam
BC 67 cong tac nam 2018 va phuong huong nhiem vu cong tac trong tam nam 2019 cua TAND tinh.pdf
BC 67 cong tac nam 2018 va phuong huong nhiem vu cong tac trong tam nam 2019 cua TAND tinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
26/11/2018 2:49 CHHoang Nam
BC 687 ve cong tac thi hanh an dan su, hanh chinh nam 2018 va phuong huong, nhiem vu nam 2019.pdf
BC 687 ve cong tac thi hanh an dan su, hanh chinh nam 2018 va phuong huong, nhiem vu nam 2019Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
27/11/2018 4:29 CHHoang Nam
BC 73 ket qua GS viec thuc hien kien nghi cua cac ĐGS cua HĐND tinh va y kien chat van cua dai bieu HĐND tinh.pdf
BC 73 ket qua GS viec thuc hien kien nghi cua cac ĐGS cua HĐND tinh va y kien chat van cua dai bieu HĐND tinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
04/12/2018 9:41 SAHoang Nam
BC ket qua hoat đong nam 2018 va nhiem vu nam 2019 cua 03 Ban.pdf
BC ket qua hoat đong nam 2018 va nhiem vu nam 2019 cua 03 BanDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
30/11/2018 2:20 CHHoang Nam
BC so 45 ve ket qua cong tac nam 2018 va phuong huong, nhiem vu nam 2019 của TT HĐND tinh.pdf
BC so 45 ve ket qua cong tac nam 2018 va phuong huong, nhiem vu nam 2019 của TT HĐND tinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
26/11/2018 10:03 SAHoang Nam
BC tom tat ket qua GS viec thuc hien kien nghi cua cac ĐGS cua HĐND tinh va y kien chat van cua dai bieu HĐND tinh.pdf
BC tom tat ket qua GS viec thuc hien kien nghi cua cac ĐGS cua HĐND tinh va y kien chat van cua dai bieu HĐND tinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
03/12/2018 7:55 CHHoang Nam
BC tom tat tinh hinh thuc hien ke hoach phat trien KT - XH nam 2018, ke hoach nam 2019.pdf
BC tom tat tinh hinh thuc hien ke hoach phat trien KT - XH nam 2018, ke hoach nam 2019Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
03/12/2018 7:56 CHHoang Nam
BC tom tat tra loi y kien, kien nghi cua cu tri tai ky hop thu chin, HĐND tinh khoa IX.pdf
BC tom tat tra loi y kien, kien nghi cua cu tri tai ky hop thu chin, HĐND tinh khoa IXDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
05/12/2018 1:52 CHHoang Nam
BCTT 50 DTNQ quy dinh muc chi thuc hien che do dinh duong doi voi HLV, VĐV the thao thanh tich cao tinh Bac Lieu.pdf
BCTT 50 DTNQ quy dinh muc chi thuc hien che do dinh duong doi voi HLV, VĐV the thao thanh tich cao tinh Bac LieuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
29/11/2018 2:54 CHHoang Nam
BCTT 51 DTNQ ve viec quy dinh noi dung va muc chi cho cong tac dao tao, boi duong CB, CC, VC tren dia ban tinh.pdf
BCTT 51 DTNQ ve viec quy dinh noi dung va muc chi cho cong tac dao tao, boi duong CB, CC, VC tren dia ban tinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
01/12/2018 10:53 SAHoang Nam
BCTT 54 DTNQ phe duyet tong so luong nguoi lam viec trong don vi su nghiep cong lap cua tinh Bac Lieu nam 2019.pdf
BCTT 54 DTNQ phe duyet tong so luong nguoi lam viec trong don vi su nghiep cong lap cua tinh Bac Lieu nam 2019Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
29/11/2018 2:55 CHHoang Nam
BCTT 55 BC cong tac tiep cong dan, giai quyet khieu nai, to cao nam 2018, nhiem vu nam 2019.pdf
BCTT 55 BC cong tac tiep cong dan, giai quyet khieu nai, to cao nam 2018, nhiem vu nam 2019Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
29/11/2018 2:56 CHHoang Nam
BCTT 56 DTNQ ve viec dat ten mot so tuyen duong tren dia ban huyen Vinh Loi va thanh pho Bac Lieu.pdf
BCTT 56 DTNQ ve viec dat ten mot so tuyen duong tren dia ban huyen Vinh Loi va thanh pho Bac LieuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
29/11/2018 3:01 CHHoang Nam
BCTT 57 DTNQ ve sua doi NQ 09-NQ-HDND ngay 07.12.2016 ve phe chuan quyet toan thu, chi NSNN nam 2016 tinh Bac Lieu.pdf
BCTT 57 DTNQ ve sua doi NQ 09-NQ-HDND ngay 07.12.2016 ve phe chuan quyet toan thu, chi NSNN nam 2016 tinh Bac LieuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
29/11/2018 2:56 CHHoang Nam
BCTT 58 BC cong tac nam 2018 cua Cuc Thi hanh an dan su.pdf
BCTT 58 BC cong tac nam 2018 cua Cuc Thi hanh an dan suDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
29/11/2018 2:56 CHHoang Nam
BCTT 59 BC cong tac nam 2018 cua Toa an nhan dan tinh.pdf
BCTT 59 BC cong tac nam 2018 cua Toa an nhan dan tinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
29/11/2018 2:57 CHHoang Nam
BCTT 60 BC cong tac nam 2018 cua Vien kiem sat nhan dan tinh.pdf
BCTT 60 BC cong tac nam 2018 cua Vien kiem sat nhan dan tinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
29/11/2018 2:57 CHHoang Nam
BCTT 63 DTNQ ve viec thong qua DM các DA phai thu hoi dat va DM cac DA su dung dat trong lua, dat rung phong ho nam 2019.pdf
BCTT 63 DTNQ ve viec thong qua DM các DA phai thu hoi dat va DM cac DA su dung dat trong lua, dat rung phong ho nam 2019Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
01/12/2018 10:56 SAHoang Nam
BCTT 65 DTNQ ve viec quy dinh noi dung chi va muc phan bo kinh phi cho cong tac dam bao trat tu ATGT tren dia ban tinh.pdf
BCTT 65 DTNQ ve viec quy dinh noi dung chi va muc phan bo kinh phi cho cong tac dam bao trat tu ATGT tren dia ban tinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
02/12/2018 8:11 CHHoang Nam
BCTT 72 DTNQ ve ke hoach dau tu cong nam 2019 va NQ sua doi, bo sung NQ 12-NQ-HĐND ngay 07-12-2017 của HĐND tinh.pdf
BCTT 72 DTNQ ve ke hoach dau tu cong nam 2019 va NQ sua doi, bo sung NQ 12-NQ-HĐND ngay 07-12-2017 của HĐND tinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
04/12/2018 2:36 CHHoang Nam
BPC trinh bay BCTT BC cong tac cua cac co quan tu phap; cong tac phong, chong tham nhung; phong, chong toi pham.pdf
BPC trinh bay BCTT BC cong tac cua cac co quan tu phap; cong tac phong, chong tham nhung; phong, chong toi phamDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
29/11/2018 3:27 CHHoang Nam
DTNQ quy dinh muc chi thuc hien che do dinh duong doi voi HLV, VĐV the thao thanh tich cao tinh Bac Lieu.doc
DTNQ quy dinh muc chi thuc hien che do dinh duong doi voi HLV, VĐV the thao thanh tich cao tinh Bac LieuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
02/12/2018 8:05 CHHoang Nam
DTNQ sua doi NQ 14-NQ-HDND ngay 07.12.2017 ve thong qua phuong an phan bo ngan sach cap tinh nam 2018.doc
DTNQ sua doi NQ 14-NQ-HDND ngay 07.12.2017 ve thong qua phuong an phan bo ngan sach cap tinh nam 2018Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
03/12/2018 3:26 CHHoang Nam
DTNQ ve bai bo nghi quyet so 02-2016-NQ-HĐND ngay 01-4-2016 cua HĐND tinh.doc
DTNQ ve bai bo nghi quyet so 02-2016-NQ-HĐND ngay 01-4-2016 cua HĐND tinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
30/11/2018 2:21 CHHoang Nam
DTNQ ve ke hoach dau tu cong nguon ngan sach dia phuong nam 2019.doc
DTNQ ve ke hoach dau tu cong nguon ngan sach dia phuong nam 2019Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
05/06/2019 9:34 SAHoang Nam
DTNQ ve KQ GS viec trien khai va thuc hien kien nghi cua cac ĐGS HĐND tinh va y kien chat van cua dai bieu HĐND tinh.doc
DTNQ ve KQ GS viec trien khai va thuc hien kien nghi cua cac ĐGS HĐND tinh va y kien chat van cua dai bieu HĐND tinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
04/12/2018 3:10 CHHoang Nam
DTNQ ve nhiem vu phat trien KT - XH nam 2019.doc
DTNQ ve nhiem vu phat trien KT - XH nam 2019Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
05/06/2019 9:34 SAHoang Nam
DTNQ ve phe duyet tong so luong nguoi lam viec trong don vi su nghiep cong lap cua tinh Bac Lieu nam 2019.doc
DTNQ ve phe duyet tong so luong nguoi lam viec trong don vi su nghiep cong lap cua tinh Bac Lieu nam 2019Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
03/12/2018 11:05 SAHoang Nam
DTNQ ve sua doi, bo sung NQ 12-NQ-HĐND ngay 07-12-2017 của HĐND tinh ve KH dau tu cong trung han GĐ 2016 - 2020.doc
DTNQ ve sua doi, bo sung NQ 12-NQ-HĐND ngay 07-12-2017 của HĐND tinh ve KH dau tu cong trung han GĐ 2016 - 2020Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
05/06/2019 9:34 SAHoang Nam
DTNQ ve thong qua du toan thu, chi NSNN nam 2019 tinh Bac Lieu.doc
DTNQ ve thong qua du toan thu, chi NSNN nam 2019 tinh Bac LieuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
03/12/2018 3:22 CHHoang Nam
DTNQ ve viec cho y kien BC de xuat chu truong dau tu du an xay dung nang cap tuyen duong Ninh Quoi - Ngan Dua.doc
DTNQ ve viec cho y kien BC de xuat chu truong dau tu du an xay dung nang cap tuyen duong Ninh Quoi - Ngan DuaDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
03/12/2018 8:20 CHHoang Nam
DTNQ ve viec dat ten mot so tuyen duong tren dia ban thi tran Chau Hung, huyen Vinh Loi va thanh pho Bac Lieu.doc
DTNQ ve viec dat ten mot so tuyen duong tren dia ban thi tran Chau Hung, huyen Vinh Loi va thanh pho Bac LieuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
02/12/2018 8:05 CHHoang Nam
DTNQ ve viec phe chuan quyet toan thu, chi ngan sach Nhà nuoc nam 2017 tinh Bac Lieu.doc
DTNQ ve viec phe chuan quyet toan thu, chi ngan sach Nhà nuoc nam 2017 tinh Bac LieuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
02/12/2018 8:20 CHHoang Nam
DTNQ ve viec quy dinh che do nuoi duong, cham soc cac doi tuong bi nhiem chat doc da cam tai Trung tam BTXH tinh.doc
DTNQ ve viec quy dinh che do nuoi duong, cham soc cac doi tuong bi nhiem chat doc da cam tai Trung tam BTXH tinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
10/01/2019 1:10 CHHoang Nam
DTNQ ve viec quy dinh noi dung chi va muc phan bo kinh phi cho cong tac dam bao trat tu ATGT tren dia ban tinh.doc
DTNQ ve viec quy dinh noi dung chi va muc phan bo kinh phi cho cong tac dam bao trat tu ATGT tren dia ban tinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
02/12/2018 8:13 CHHoang Nam
DTNQ ve viec quy dinh noi dung va muc chi cho cong tac dao tao, boi duong CB, CC, VC tren dia ban tinh.doc
DTNQ ve viec quy dinh noi dung va muc chi cho cong tac dao tao, boi duong CB, CC, VC tren dia ban tinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
02/12/2018 8:05 CHHoang Nam
DTNQ ve viec sua doi NQ 09-NQ-HDND ngay 07.12.2017 ve phe chuan quyet toan thu, chi NSNN nam 2016 tinh Bac Lieu.doc
DTNQ ve viec sua doi NQ 09-NQ-HDND ngay 07.12.2017 ve phe chuan quyet toan thu, chi NSNN nam 2016 tinh Bac LieuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
02/12/2018 7:50 CHHoang Nam
DTNQ ve viec sua doi, bo ssung NQ so 28-2012-NQ-HĐND ngay 09-12-2012 cua HĐND tinh.doc
DTNQ ve viec sua doi, bo ssung NQ so 28-2012-NQ-HĐND ngay 09-12-2012 cua HĐND tinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
03/12/2018 3:51 CHHoang Nam
DTNQ ve viec to chuc cac ky hop thuong le nam 2019, HĐND tinh khoa IX, nhiem ky 2016 -2021.doc
DTNQ ve viec to chuc cac ky hop thuong le nam 2019, HĐND tinh khoa IX, nhiem ky 2016 -2021Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
30/11/2018 9:00 SAHoang Nam
DTNQ ve viec thong qua DM các DA phai thu hoi dat va DM cac DA su dung dat trong lua, dat rung phong ho nam 2019.doc
DTNQ ve viec thong qua DM các DA phai thu hoi dat va DM cac DA su dung dat trong lua, dat rung phong ho nam 2019Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
02/12/2018 8:15 CHHoang Nam
DTNQ ve viec thong qua phuong an phan bo ngan sach cap tinh nam 2019 tinh bac lieu.doc
DTNQ ve viec thong qua phuong an phan bo ngan sach cap tinh nam 2019 tinh bac lieuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
05/12/2018 9:55 SAHoang Nam
Huong dan nhung van de can tap trung thao luan tai ky hop thu chin, HĐND tinh khoa IX.pdf
Huong dan nhung van de can tap trung thao luan tai ky hop thu chin, HĐND tinh khoa IXDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
03/12/2018 11:10 SAHoang Nam
Pho ban kinh te - ngan sach trinh bay bao cao tham tra 04 du thao nghi quyet.pdf
Pho ban kinh te - ngan sach trinh bay bao cao tham tra 04 du thao nghi quyetDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
05/12/2018 9:39 SAHoang Nam
Phu luc 1 - Danh sach dat ten 16 tuyen duong tren dia ban thi tran Chau Hung.doc
Phu luc 1 - Danh sach dat ten 16 tuyen duong tren dia ban thi tran Chau HungDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
02/12/2018 8:05 CHHoang Nam
Phu luc 1- Danh muc cac du an phai thu hoi đat nam 2019.xls
Phu luc 1- Danh muc cac du an phai thu hoi đat nam 2019Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
02/12/2018 8:03 CHHoang Nam
Phu luc 2 - Danh muc cac du an co su dung dat trong lua, dat rung phong ho vao muc dich khac nam 2019.xls
Phu luc 2 - Danh muc cac du an co su dung dat trong lua, dat rung phong ho vao muc dich khac nam 2019Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
02/12/2018 8:03 CHHoang Nam
Phu luc 2 - Danh sach dat ten 20 tuyen duong tren dia ban thanh pho Bac Lieu.doc
Phu luc 2 - Danh sach dat ten 20 tuyen duong tren dia ban thanh pho Bac LieuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
02/12/2018 8:05 CHHoang Nam
Phu luc kem DTNQ sua doi NQ 09-NQ-HDND ngay 07.12.2017 ve phe chuan quyet toan thu, chi NSNN nam 2016.xls
Phu luc kem DTNQ sua doi NQ 09-NQ-HDND ngay 07.12.2017 ve phe chuan quyet toan thu, chi NSNN nam 2016Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
03/12/2018 1:20 CHHoang Nam
Phu luc kem DTNQ ve du toan thu, chi NSNN nam 2019 tinh Bac Lieu.xls
Phu luc kem DTNQ ve du toan thu, chi NSNN nam 2019 tinh Bac LieuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
04/12/2018 10:02 SAHoang Nam
Phu luc kem DTNQ ve ke hoach dau tu cong nguon ngan sach dia phuong nam 2019.xls
Phu luc kem DTNQ ve ke hoach dau tu cong nguon ngan sach dia phuong nam 2019Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
04/12/2018 12:43 CHHoang Nam
Phu luc kem DTNQ ve phuong an phan bo ngan sach cap tinh nam 2019 tinh bac lieu.xls
Phu luc kem DTNQ ve phuong an phan bo ngan sach cap tinh nam 2019 tinh bac lieuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
05/12/2018 9:31 SAHoang Nam
Phu luc kem DTNQ ve sua doi, bo sung NQ 12-NQ-HĐND ngay 07-12-2017 của HĐND tinh ve KH dau tu cong trung han GĐ 2016 - 2020.xls
Phu luc kem DTNQ ve sua doi, bo sung NQ 12-NQ-HĐND ngay 07-12-2017 của HĐND tinh ve KH dau tu cong trung han GĐ 2016 - 2020Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
04/12/2018 2:45 CHHoang Nam
Phu luc kem DTNQ ve tong so luong nguoi lam viec trong don vi su nghiep cong lap tinh Bac Lieu nam 2019.xls
Phu luc kem DTNQ ve tong so luong nguoi lam viec trong don vi su nghiep cong lap tinh Bac Lieu nam 2019Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
03/12/2018 4:41 CHHoang Nam
Phu luc kem nghi quyet phe chuan quyet toan thu, chi NSNN 2017.xls
Phu luc kem nghi quyet phe chuan quyet toan thu, chi NSNN 2017Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
03/12/2018 7:44 CHHoang Nam
Phu luc sua doi nghi quyet so 14-NQ-HĐND ngay 07-12-2017 cua HĐND tinh.xls
Phu luc sua doi nghi quyet so 14-NQ-HĐND ngay 07-12-2017 cua HĐND tinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
03/12/2018 10:30 CHHoang Nam
TB 82 của BTT UBMTTQVN tinh ve viec MTTQ tham gia xay dung chinh quyen tai KH9, HDND tinh khoa IX.pdf
TB 82 của BTT UBMTTQVN tinh ve viec MTTQ tham gia xay dung chinh quyen tai KH9, HDND tinh khoa IXDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
30/11/2018 2:19 CHHoang Nam
TB ket qua ky hop thu 6, Quoc hoi khoa XIV.pdf
TB ket qua ky hop thu 6, Quoc hoi khoa XIVDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
03/12/2018 11:01 SAHoang Nam
TTr 14 ve viec lay phieu tin nhiem doi voi nhung nguoi giu chuc vu do HĐND tinh bau.pdf
TTr 14 ve viec lay phieu tin nhiem doi voi nhung nguoi giu chuc vu do HĐND tinh bauDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
03/12/2018 11:02 SAHoang Nam
TTr 197 ve viec quy dinh che do nuoi duong, cham soc cac doi tuong bi nhiem chat doc da cam tai Trung tam BTXH tinh.pdf
TTr 197 ve viec quy dinh che do nuoi duong, cham soc cac doi tuong bi nhiem chat doc da cam tai Trung tam BTXH tinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
29/11/2018 1:27 CHHoang Nam
TTr 198 ve viec thong qua DTNQ ve dat ten mot so tuyen duong tren dia ban huyen Vinh Loi va thanh pho Bac Lieu.pdf
TTr 198 ve viec thong qua DTNQ ve dat ten mot so tuyen duong tren dia ban huyen Vinh Loi va thanh pho Bac LieuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
30/11/2018 9:24 SAHoang Nam
TTr 199 ve viec sua doi NQ 09-NQ-HDND ngay 07.12.2016 ve phe chuan quyet toan thu, chi NSNN nam 2016 tinh Bac Lieu.pdf
TTr 199 ve viec sua doi NQ 09-NQ-HDND ngay 07.12.2016 ve phe chuan quyet toan thu, chi NSNN nam 2016 tinh Bac LieuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
29/11/2018 3:05 CHHoang Nam
TTr 201 ve bai bo nghi quyet so 02-2016-NQ-HĐND ngay 01-4-2016 cua HĐND tinh.pdf
TTr 201 ve bai bo nghi quyet so 02-2016-NQ-HĐND ngay 01-4-2016 cua HĐND tinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
30/11/2018 2:19 CHHoang Nam
TTr 202 ve quy dinh muc chi thuc hien che do dinh duong doi voi HLV, VĐV the thao thanh tich cao tinh Bac Lieu.pdf
TTr 202 ve quy dinh muc chi thuc hien che do dinh duong doi voi HLV, VĐV the thao thanh tich cao tinh Bac LieuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
02/12/2018 3:06 CHHoang Nam
TTr 205 ve viec thong qua DM các DA phai thu hoi dat va DM cac DA su dung dat trong lua, dat rung phong ho nam 2019.pdf
TTr 205 ve viec thong qua DM các DA phai thu hoi dat va DM cac DA su dung dat trong lua, dat rung phong ho nam 2019Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
02/12/2018 3:06 CHHoang Nam
TTr 206 ve viec quy dinh noi dung chi va muc phan bo kinh phi cho cong tac dam bao trat tu ATGT tren dia ban tinh.pdf
TTr 206 ve viec quy dinh noi dung chi va muc phan bo kinh phi cho cong tac dam bao trat tu ATGT tren dia ban tinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
01/12/2018 10:48 SAHoang Nam
TTr 207 ve viec sua doi, bo sung NQ 14-NQ-HDND ngay 07.12.2017 ve thong qua phuong an phan bo NS cap tinh nam 2018.pdf
TTr 207 ve viec sua doi, bo sung NQ 14-NQ-HDND ngay 07.12.2017 ve thong qua phuong an phan bo NS cap tinh nam 2018Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
03/12/2018 8:46 CHHoang Nam
TTr 208 ve viec phe chuan quyet toan thu, chi ngan sach Nhà nuoc nam 2017 tinh Bac Lieu.pdf
TTr 208 ve viec phe chuan quyet toan thu, chi ngan sach Nhà nuoc nam 2017 tinh Bac LieuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
03/12/2018 8:47 CHHoang Nam
TTr 209 ve viec quy dinh noi dung va muc chi cho cong tac dao tao, boi duong CB, CC, VC tren dia ban tinh.pdf
TTr 209 ve viec quy dinh noi dung va muc chi cho cong tac dao tao, boi duong CB, CC, VC tren dia ban tinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
01/12/2018 10:51 SAHoang Nam
TTr 210 ve viec phe duyet tong so luong nguoi lam viec trong don vi su nghiep cong lap tinh Bac Lieu nam 2019.pdf
TTr 210 ve viec phe duyet tong so luong nguoi lam viec trong don vi su nghiep cong lap tinh Bac Lieu nam 2019Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
02/12/2018 3:20 CHHoang Nam
TTr 211 ve viec sua doi, bo sung NQ so 28-2012-NQ-HĐND ngay 09-12-2012 cua HĐND tinh.pdf
TTr 211 ve viec sua doi, bo sung NQ so 28-2012-NQ-HĐND ngay 09-12-2012 cua HĐND tinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
03/12/2018 9:36 CHHoang Nam
TTr 212 ve viec thong qua Nghi quyet ve nhiem vu phat trien KT - XH nam 2019.pdf
TTr 212 ve viec thong qua Nghi quyet ve nhiem vu phat trien KT - XH nam 2019Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
03/12/2018 11:02 SAHoang Nam
TTr 213 ve du toan thu, chi NSNN nam 2019 tinh Bac Lieu.pdf
TTr 213 ve du toan thu, chi NSNN nam 2019 tinh Bac LieuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
04/12/2018 9:59 SAHoang Nam
TTr 214 ve phuong an phan bo ngan sach cap tinh nam 2019 tinh bac lieu.pdf
TTr 214 ve phuong an phan bo ngan sach cap tinh nam 2019 tinh bac lieuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
05/12/2018 9:25 SAHoang Nam
TTr 215 ve viec xem xet, cho y kien BC de xuat chu truong dau tu du an xay dung nang cap tuyen duong Ninh Quoi - Ngan Dua.pdf
TTr 215 ve viec xem xet, cho y kien BC de xuat chu truong dau tu du an xay dung nang cap tuyen duong Ninh Quoi - Ngan DuaDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
03/12/2018 8:07 CHHoang Nam
TTr 216 ve viec phan bo ke hoach dau tu cong nguon ngan sach dia phuong ke hoach nam 2019.pdf
TTr 216 ve viec phan bo ke hoach dau tu cong nguon ngan sach dia phuong ke hoach nam 2019Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
04/12/2018 12:43 CHHoang Nam
TTr 217 ve viec sua doi, bo sung ke hoach dau tu cong trung han giai doan 2016 - 2020 ngan sach dia phuong tinh Bac Lieu.pdf
TTr 217 ve viec sua doi, bo sung ke hoach dau tu cong trung han giai doan 2016 - 2020 ngan sach dia phuong tinh Bac LieuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
04/12/2018 2:37 CHHoang Nam
TTr so 13 ve viec to chuc cac ky hop thuong le nam 2019, HĐND tinh khoa IX, nhiem ky 2016 -2021.pdf
TTr so 13 ve viec to chuc cac ky hop thuong le nam 2019, HĐND tinh khoa IX, nhiem ky 2016 -2021Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
26/11/2018 10:04 SAHoang Nam
Truong ban kinh te - ngan sach trinh bay bao cao tham tra 03 du thao nghi quyet.pdf
Truong ban kinh te - ngan sach trinh bay bao cao tham tra 03 du thao nghi quyetDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
04/12/2018 3:20 CHHoang Nam
Truong ban kinh te - ngan sach trinh bay bao cao tham tra 04 du thao nghi quyet.pdf
Truong ban kinh te - ngan sach trinh bay bao cao tham tra 04 du thao nghi quyetDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
02/12/2018 7:42 CHHoang Nam
Truong ban KT - NS BC ket qua tham tra cac BC, TTr cua UBND tinh do Chu tich UBND tinh va PGĐ So Tai chinh trinh bay.pdf
Truong ban KT - NS BC ket qua tham tra cac BC, TTr cua UBND tinh do Chu tich UBND tinh va PGĐ So Tai chinh trinh bayDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
03/12/2018 6:17 CHHoang Nam
Truong Ban phap che trinh bay bao cao tham tra 02 du thao nghi quyet.pdf
Truong Ban phap che trinh bay bao cao tham tra 02 du thao nghi quyetDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
02/12/2018 7:07 CHHoang Nam
Truong Ban VH -XH trinh bay BCTT DTNQ che do nuoi duong doi tuong bi nhiem chat doc da cam; DTNQ bai bo NQ 02-2016-NQ-HDND.pdf
Truong Ban VH -XH trinh bay BCTT DTNQ che do nuoi duong doi tuong bi nhiem chat doc da cam; DTNQ bai bo NQ 02-2016-NQ-HDNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
02/12/2018 7:04 CHHoang Nam