Modify settings and columns

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
7
4
2
9
2
  
Xem: 
Ban tong hop y kien chat van cua dai bieu HDND tinh tai Ky hop thu hai.pdf
Ban tong hop y kien chat van cua dai bieu HDND tinh tai Ky hop thu haiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
23/06/2017 8:58 SAHoang Nam
Bao cao 6 thang dau nam cua Cuc THADS.pdf
Bao cao 6 thang dau nam cua Cuc THADSDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
23/06/2017 8:58 SAHoang Nam
Bao cao 6 thang dau nam cua TAND tinh.pdf
Bao cao 6 thang dau nam cua TAND tinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
23/06/2017 8:58 SAHoang Nam
Bao cao 6 thang dau nam cua VKSND tinh.pdf
Bao cao 6 thang dau nam cua VKSND tinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
23/06/2017 8:59 SAHoang Nam
Bao cao cong tac phong, chong tham nhung 6 thang dau nam 2016.pdf
Bao cao cong tac phong, chong tham nhung 6 thang dau nam 2016Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
23/06/2017 8:59 SAHoang Nam
Bao cao ket qua thuc hanh tiet kiem, chong lang phi 6 thang dau nam 2016.pdf
Bao cao ket qua thuc hanh tiet kiem, chong lang phi 6 thang dau nam 2016Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
23/06/2017 8:59 SAHoang Nam
Bao cao ket qua thuc hien nhung y kien, kien nghi cua cu tri tai KH thu 14 va mot so KH truoc, HĐND tinh khoa VIII.pdf
Bao cao ket qua thuc hien nhung y kien, kien nghi cua cu tri tai KH thu 14 va mot so KH truoc, HĐND tinh khoa VIIIDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
30/06/2017 3:27 CHHoang Nam
Bao cao tinh hinh thuc hien du toan NSNN 6 thang dua nam 2016.pdf
Bao cao tinh hinh thuc hien du toan NSNN 6 thang dua nam 2016Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
23/06/2017 8:59 SAHoang Nam
Bao cao tinh hinh thuc hien ke hoach phat trien KT - XH 6 thang dau nam 2016.pdf
Bao cao tinh hinh thuc hien ke hoach phat trien KT - XH 6 thang dau nam 2016Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
23/06/2017 9:00 SAHoang Nam
Bao cao tong hop y kien, kien nghi cua cu tri truoc ky hop thu hai, HĐND tinh khoa IX.pdf
Bao cao tong hop y kien, kien nghi cua cu tri truoc ky hop thu hai, HĐND tinh khoa IXDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
23/06/2017 9:00 SAHoang Nam
Bao cao tra loi y kien, kien nghi cua cu tri tai ky hop thu hai, HĐND tinh khoa IX.pdf
Bao cao tra loi y kien, kien nghi cua cu tri tai ky hop thu hai, HĐND tinh khoa IXDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
23/06/2017 9:42 SAHoang Nam
BCTT so 11 ve quy dinh khung gia cac loai rung tren dia ban tinh.pdf
BCTT so 11 ve quy dinh khung gia cac loai rung tren dia ban tinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
23/06/2017 9:42 SAHoang Nam
BCTT so 12 ve thu tien bao ve, phat trien dat trong lua tren dia ban tinh.pdf
BCTT so 12 ve thu tien bao ve, phat trien dat trong lua tren dia ban tinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
23/06/2017 9:42 SAHoang Nam
BCTT so 13 ve sua doi, bo sung NQ so 11-2014-NQ-HĐND ngay 10-12-2014 va NQ so 03-2015-NQ-HĐND ngay 10-7-2015 cua HĐND tinh.pdf
BCTT so 13 ve sua doi, bo sung NQ so 11-2014-NQ-HĐND ngay 10-12-2014 va NQ so 03-2015-NQ-HĐND ngay 10-7-2015 cua HĐND tinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
23/06/2017 9:42 SAHoang Nam
BCTT so 14 ve phan bo chi tieu bien che hanh chinh nam 2016.pdf
BCTT so 14 ve phan bo chi tieu bien che hanh chinh nam 2016Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
23/06/2017 9:43 SAHoang Nam
BCTT so 15 ve viec đat ten mot so tuyen đuong tren đia ban huyen Hoa Binh.pdf
BCTT so 15 ve viec đat ten mot so tuyen đuong tren đia ban huyen Hoa BinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
23/06/2017 9:43 SAHoang Nam
BCTT so 16 ve bai bo Nghi quyet so 10-2012-NQ-HĐND ngay 19-7-2012 cua HĐND tinh.pdf
BCTT so 16 ve bai bo Nghi quyet so 10-2012-NQ-HĐND ngay 19-7-2012 cua HĐND tinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
23/06/2017 9:43 SAHoang Nam
BCTT so 17 ve bai bo Nghi quyet so 16-2014-NQ-HĐND ngay 10-12-2014 cua HĐND tinh.pdf
BCTT so 17 ve bai bo Nghi quyet so 16-2014-NQ-HĐND ngay 10-12-2014 cua HĐND tinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
23/06/2017 9:43 SAHoang Nam
BCTT so 18 ve ket qua giai quyet nhung kien nghi cua cu tri tai KH thu 14 và mot so KH truoc.pdf
BCTT so 18 ve ket qua giai quyet nhung kien nghi cua cu tri tai KH thu 14 và mot so KH truocDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
23/06/2017 9:43 SAHoang Nam
BCTT so 19 tinh hinh thuc hien du toan NSNN 6 thang đau nam.pdf
BCTT so 19 tinh hinh thuc hien du toan NSNN 6 thang đau namDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
23/06/2017 9:44 SAHoang Nam
BCTT so 20 ve tinh hinh thuc hien ke hoach phat trien KT-XH 6 thang đau nam.pdf
BCTT so 20 ve tinh hinh thuc hien ke hoach phat trien KT-XH 6 thang đau namDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
23/06/2017 9:44 SAHoang Nam
BCTT so 21 ve viec thong qua Quy hoach phat trien mang luoi truong, lop hoc va nha cong vu giao vien.pdf
BCTT so 21 ve viec thong qua Quy hoach phat trien mang luoi truong, lop hoc va nha cong vu giao vienDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
23/06/2017 9:44 SAHoang Nam
Chuong trinh ky hop thu hai.pdf
Chuong trinh ky hop thu haiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
23/06/2017 9:44 SAHoang Nam
HD nhung van đe can tap trung thao luan tai KH thu hai, HĐND tinh khoa IX.pdf
HD nhung van đe can tap trung thao luan tai KH thu hai, HĐND tinh khoa IXDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
23/06/2017 9:44 SAHoang Nam
TB so 38 cua Ban Thuong truc UBMTTQVN tinh ve tham gia xây dựng chinh quyen tai KH thu hai, HĐND tinh khoa IX.pdf
TB so 38 cua Ban Thuong truc UBMTTQVN tinh ve tham gia xây dựng chinh quyen tai KH thu hai, HĐND tinh khoa IXDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
23/06/2017 9:44 SAHoang Nam
TTr so 121, du thao NQ ve phan bo chi tieu bien che hanh chinh nam 2016.pdf
TTr so 121, du thao NQ ve phan bo chi tieu bien che hanh chinh nam 2016Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
23/06/2017 9:45 SAHoang Nam
TTr so 123, du thao NQ ve bai bo NQ so 16-2014-NQ-HĐND ngay 10-12-2014 cua HĐND tinh.pdf
TTr so 123, du thao NQ ve bai bo NQ so 16-2014-NQ-HĐND ngay 10-12-2014 cua HĐND tinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
23/06/2017 9:45 SAHoang Nam
TTr so 124, du thao NQ ve bai bo NQ so 10-2012-NQ-HĐND ngay 19-7-2012 cua HĐND tinh.pdf
TTr so 124, du thao NQ ve bai bo NQ so 10-2012-NQ-HĐND ngay 19-7-2012 cua HĐND tinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
23/06/2017 9:46 SAHoang Nam
TTr so 125, du thao NQ ve đat ten mot so tuyen đuong tren đia ban huyen Hoa Binh.pdf
TTr so 125, du thao NQ ve đat ten mot so tuyen đuong tren đia ban huyen Hoa BinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
23/06/2017 9:46 SAHoang Nam
TTr so 126, du thao NQ ve ban hanh khung gia cac loai rung tren đia ban tinh.pdf
TTr so 126, du thao NQ ve ban hanh khung gia cac loai rung tren đia ban tinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
23/06/2017 9:46 SAHoang Nam
TTr so 127, du thao NQ ve sua đoi, bo sung NQ so 11-2014-NQ-HĐND ngay 10-12-2014 va NQ so 03-2015-NQ-HĐND ngay 10-7-2015.pdf
TTr so 127, du thao NQ ve sua đoi, bo sung NQ so 11-2014-NQ-HĐND ngay 10-12-2014 va NQ so 03-2015-NQ-HĐND ngay 10-7-2015Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
23/06/2017 9:51 SAHoang Nam
TTr so 128, du thao NQ ve thu tien bao ve, phat trien đat trong lua tren đia ban tinh.pdf
TTr so 128, du thao NQ ve thu tien bao ve, phat trien đat trong lua tren đia ban tinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
23/06/2017 9:46 SAHoang Nam
TTr so 13, DTNQ ve thanh lap ĐGS tinh hinh, KQ trien khai thuc hien mot so DA đau tu thuoc NSNN.pdf
TTr so 13, DTNQ ve thanh lap ĐGS tinh hinh, KQ trien khai thuc hien mot so DA đau tu thuoc NSNNDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
23/06/2017 9:49 SAHoang Nam
TTr so 130, du thao NQ ve viec thong qua Quy hoach phat trien mang luoi truong, lop hoc va nha cong vu giao vien.pdf
TTr so 130, du thao NQ ve viec thong qua Quy hoach phat trien mang luoi truong, lop hoc va nha cong vu giao vienDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
23/06/2017 9:47 SAHoang Nam