Modify settings and columns

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
5
1
4
5
4
  
Xem: 
BC 310 ve ket qua THTK, chong lang phi nam 2017, phuong huong, nhiem vu, giai phap nam 2018.pdf
BC 310 ve ket qua THTK, chong lang phi nam 2017, phuong huong, nhiem vu, giai phap nam 2018Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
27/11/2017 10:00 SAHoang Nam
BC 316 ve giai quyet khieu nai, to cao nam 2017 tren dia ban tinh Bac Lieu.pdf
BC 316 ve giai quyet khieu nai, to cao nam 2017 tren dia ban tinh Bac LieuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
28/11/2017 7:55 CHHoang Nam
BC 317 ve cong tac phong, chong tham nhung nam 2017 va phuong huong, nhiem vu nam 2018.pdf
BC 317 ve cong tac phong, chong tham nhung nam 2017 va phuong huong, nhiem vu nam 2018Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
29/11/2017 5:38 CHHoang Nam
BC 318 ve ket qua cong tac phong, chong toi pham va vi pham phap luat nam 2017 va phuong huong, nhiem vu nam 2018.pdf
BC 318 ve ket qua cong tac phong, chong toi pham va vi pham phap luat nam 2017 va phuong huong, nhiem vu nam 2018Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
28/11/2017 7:58 CHHoang Nam
BC 329 ve tinh hinh thuc hien nhiem vu phat trien KT - XH nam 2017 va ke hoach phat trien KT - XH nam 2018.pdf
BC 329 ve tinh hinh thuc hien nhiem vu phat trien KT - XH nam 2017 va ke hoach phat trien KT - XH nam 2018Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
04/12/2017 5:54 CHHoang Nam
BC 331 ve Ke hoach tai chinh - ngan sach nha nuoc 03 nam 2018 - 2020.pdf
BC 331 ve Ke hoach tai chinh - ngan sach nha nuoc 03 nam 2018 - 2020Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
08/01/2018 9:58 SAHoang Nam
BC 332 ve thuc hien NSNN nam 2017 va du toan NSNN nam 2018 tinh Bac Lieu.pdf
BC 332 ve thuc hien NSNN nam 2017 va du toan NSNN nam 2018 tinh Bac LieuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
05/12/2017 6:50 SAHoang Nam
BC 334 ve tra loi y kien, kien nghi cua cu tri tai ky hop thu nam, HDND tinh khoa IX.pdf
BC 334 ve tra loi y kien, kien nghi cua cu tri tai ky hop thu nam, HDND tinh khoa IXDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
08/01/2018 9:59 SAHoang Nam
BC 38 ve tong hop y kien, kien nghi cua cu tri truoc ky hop thu nam, HDND tinh khoa IX.pdf
BC 38 ve tong hop y kien, kien nghi cua cu tri truoc ky hop thu nam, HDND tinh khoa IXDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
27/11/2017 9:58 SAHoang Nam
BC 39 ve ket qua cong tac nam 2017 va phuong huong, nhiem vu chu yeu nam 2018 cua TT. HDND tinh.pdf
BC 39 ve ket qua cong tac nam 2017 va phuong huong, nhiem vu chu yeu nam 2018 cua TT. HDND tinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
27/11/2017 9:58 SAHoang Nam
BC 40 ve ket qua GS viec DTXD cac cong trinh tren dia ban tinh do nganh NN va PTNT, BQLDA lam chu dau tu, GD 2012 - 2016.pdf
BC 40 ve ket qua GS viec DTXD cac cong trinh tren dia ban tinh do nganh NN va PTNT, BQLDA lam chu dau tu, GD 2012 - 2016Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
27/11/2017 2:32 CHHoang Nam
BC 410 ve cong tac kiem sat nam 2017, phuong huong nam 2018 cua Vien KSND tinh.pdf
BC 410 ve cong tac kiem sat nam 2017, phuong huong nam 2018 cua Vien KSND tinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
27/11/2017 10:01 SAHoang Nam
BC 44 ve ket qua hoat dong nam 2017 va phuong huong, nhiem vu nam 2018 cua Ban VH - XH.pdf
BC 44 ve ket qua hoat dong nam 2017 va phuong huong, nhiem vu nam 2018 cua Ban VH - XHDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
27/11/2017 9:58 SAHoang Nam
BC 56 ve ket qua hoat đong cong tac nam 2017 , nhiem vu nam 2018 cua Ban kinh te - ngan sach.pdf
BC 56 ve ket qua hoat đong cong tac nam 2017 , nhiem vu nam 2018 cua Ban kinh te - ngan sachDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
01/12/2017 10:36 SAHoang Nam
BC 570 ve ket qua cong tac thi hanh an dan su, hanh chinh nam 2017.pdf
BC 570 ve ket qua cong tac thi hanh an dan su, hanh chinh nam 2017Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
27/11/2017 10:04 SAHoang Nam
BC 63 ve cong tac nam 2017 va phuong huong nhiem vu cong tac nam 2018 cua TAND tinh.pdf
BC 63 ve cong tac nam 2017 va phuong huong nhiem vu cong tac nam 2018 cua TAND tinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
27/11/2017 9:59 SAHoang Nam
BC 64 của BTT UBMTTQVN tinh ve viec MTTQ tham gia xay dung chinh quyen tai KH5, HDND tinh khoa IX.pdf
BC 64 của BTT UBMTTQVN tinh ve viec MTTQ tham gia xay dung chinh quyen tai KH5, HDND tinh khoa IXDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
01/12/2017 10:37 SAHoang Nam
BC ket qua ky hop thu tu, QH khoa XIV va tinh hinh hoat dong cua ĐĐBQH tinh Bac Lieu.pdf
BC ket qua ky hop thu tu, QH khoa XIV va tinh hinh hoat dong cua ĐĐBQH tinh Bac LieuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
02/12/2017 6:36 CHHoang Nam
BC so 322 ve quyet toan thu, chi ngan sach tren dia ban tinh Bac Lieu nam 2016.pdf
BC so 322 ve quyet toan thu, chi ngan sach tren dia ban tinh Bac Lieu nam 2016Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
02/12/2017 6:23 CHHoang Nam
BC so 62 ve ket qua hoat dong nam 2017, nhiem vu nam 2018 cua Ban phap che cua HDND tinh.pdf
BC so 62 ve ket qua hoat dong nam 2017, nhiem vu nam 2018 cua Ban phap che cua HDND tinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
02/12/2017 3:26 CHHoang Nam
BCTT 42 DTNQ ve ban hanh quy dinh che do cong tac phi, che do chi to chuc cac cuoc hoi nghi tren dia ban tinh.pdf
BCTT 42 DTNQ ve ban hanh quy dinh che do cong tac phi, che do chi to chuc cac cuoc hoi nghi tren dia ban tinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
29/11/2017 7:21 SAHoang Nam
BCTT 43 DTNQ ve quy dinh muc tro cap dac thu cho doi tuong la CC, VC, NLD lam viec tai co so cai nghien ma tuy tinh.pdf
BCTT 43 DTNQ ve quy dinh muc tro cap dac thu cho doi tuong la CC, VC, NLD lam viec tai co so cai nghien ma tuy tinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
29/11/2017 7:22 SAHoang Nam
BCTT 45 BC cong tac phong, chong tham nhung tren dia ban tinh Bac Lieu nam 2017.pdf
BCTT 45 BC cong tac phong, chong tham nhung tren dia ban tinh Bac Lieu nam 2017Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
29/11/2017 7:58 SAHoang Nam
BCTT 46 DTNQ phe duyet tong so nguoi lam viec trong don vi su nghiep cong lap nam 2018 cua tinh Bac Lieu.pdf
BCTT 46 DTNQ phe duyet tong so nguoi lam viec trong don vi su nghiep cong lap nam 2018 cua tinh Bac LieuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
30/11/2017 3:14 CHHoang Nam
BCTT 47 bao cao cong tac nam 2017 cua TAND tinh Bac Lieu.pdf
BCTT 47 bao cao cong tac nam 2017 cua TAND tinh Bac LieuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
28/11/2017 7:54 SAHoang Nam
BCTT 48 bao cao cong tac nam 2017 cua Vien KSND tinh Bac Lieu.pdf
BCTT 48 bao cao cong tac nam 2017 cua Vien KSND tinh Bac LieuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
28/11/2017 7:55 SAHoang Nam
BCTT 49 bao cao cong tac nam 2017 cua Cuc THADS tinh Bac Lieu.pdf
BCTT 49 bao cao cong tac nam 2017 cua Cuc THADS tinh Bac LieuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
28/11/2017 7:55 SAHoang Nam
BCTT 51 BC ve cong tac thuc hanh tiet kiem, chong lang phi nam 2017 va phuong huong, nhiem vu nam 2018a.pdf
BCTT 51 BC ve cong tac thuc hanh tiet kiem, chong lang phi nam 2017 va phuong huong, nhiem vu nam 2018aDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
30/11/2017 6:45 SAHoang Nam
BCTT 52 DTNQ ve bo sung von dieu le cho Quy dau tu phat trien tinh Bac Lieu nam 2018 tu nguon ngan sach tinh.pdf
BCTT 52 DTNQ ve bo sung von dieu le cho Quy dau tu phat trien tinh Bac Lieu nam 2018 tu nguon ngan sach tinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
30/11/2017 6:46 SAHoang Nam
BCTT 53 DTNQ ve quy dinh muc ho tro tu NSNN thuc hien CT MTQG xay dung NTM giai doan den nam 2020 tren dia ban tinh.pdf
BCTT 53 DTNQ ve quy dinh muc ho tro tu NSNN thuc hien CT MTQG xay dung NTM giai doan den nam 2020 tren dia ban tinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
01/12/2017 10:38 SAHoang Nam
BCTT 54 DTNQ ve thong qua Danh muc cac DA phai thu hoi dat, cac DA co su dung dat trong lua, dat rung phong ho nam 2018.pdf
BCTT 54 DTNQ ve thong qua Danh muc cac DA phai thu hoi dat, cac DA co su dung dat trong lua, dat rung phong ho nam 2018Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
30/11/2017 7:20 SAHoang Nam
BCTT 55 BC cong tac giai quyet khieu nai, to cao nam 2017 tren dia ban tinh Bac Lieu.pdf
BCTT 55 BC cong tac giai quyet khieu nai, to cao nam 2017 tren dia ban tinh Bac LieuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
30/11/2017 7:23 SAHoang Nam
BCTT 59 BC cong tac phong, chong toi pham va vi pham phap luat tren dia ban tinh nam 2017.pdf
BCTT 59 BC cong tac phong, chong toi pham va vi pham phap luat tren dia ban tinh nam 2017Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
01/12/2017 10:39 SAHoang Nam
BCTT 61 DTNQ ve phe chuan quyet toan thu, chi ngan sach Nha nuoc nam 2016 tinh Bac Lieu.pdf
BCTT 61 DTNQ ve phe chuan quyet toan thu, chi ngan sach Nha nuoc nam 2016 tinh Bac LieuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
08/01/2018 10:05 SAHoang Nam
BCTT 63 BC ket qua thuc hien du toan NSNN nam 2017 va du toan thu, chi NSNN nam 2018 tinh Bac Lieu.pdf
BCTT 63 BC ket qua thuc hien du toan NSNN nam 2017 va du toan thu, chi NSNN nam 2018 tinh Bac LieuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
05/12/2017 6:51 SAHoang Nam
BCTT 65 DTNQ ve ke hoach dau tu cong nam 2018 va ke hoach dau tu cong trung han giai doan nam 2016 - 2020.pdf
BCTT 65 DTNQ ve ke hoach dau tu cong nam 2018 va ke hoach dau tu cong trung han giai doan nam 2016 - 2020Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
08/01/2018 10:06 SAHoang Nam
BCTT 66 DTNQ ve quy dinh che do boi duong doi voi nguoi lam nhiem vu TCD, xu ly don khieu nai, to cao tren dia ban tinh.pdf
BCTT 66 DTNQ ve quy dinh che do boi duong doi voi nguoi lam nhiem vu TCD, xu ly don khieu nai, to cao tren dia ban tinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
04/12/2017 3:04 CHHoang Nam
BCTT 67 DTNQ ve phe chuan De an ho tro NLD di lam viec o nuoc ngoai theo HDLD, giai doan 2018 - 2020.pdf
BCTT 67 DTNQ ve phe chuan De an ho tro NLD di lam viec o nuoc ngoai theo HDLD, giai doan 2018 - 2020Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
04/12/2017 9:29 CHHoang Nam
BCTT so 57 DTNQ ve sua doi NQ 17-NQ-HDND ngay 08.12.2016 ve phuong an phan bo ngan sach cap tinh nam 2017 tinh Bac Lieu.pdf
BCTT so 57 DTNQ ve sua doi NQ 17-NQ-HDND ngay 08.12.2016 ve phuong an phan bo ngan sach cap tinh nam 2017 tinh Bac LieuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
02/12/2017 3:33 CHHoang Nam
BCTT so 58 DTNQ ve phan chia nguon thu tien cham nop cho cac cap ngan sach dia phuong tinh Bac Lieu.pdf
BCTT so 58 DTNQ ve phan chia nguon thu tien cham nop cho cac cap ngan sach dia phuong tinh Bac LieuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
02/12/2017 3:33 CHHoang Nam
BCTT so 60 BC tinh hinh thuc hien nhiem vu phat trien KT - XH nam 2017 va DTNQ ve nhiem vu phat trien KT - XH nam 2018.pdf
BCTT so 60 BC tinh hinh thuc hien nhiem vu phat trien KT - XH nam 2017 va DTNQ ve nhiem vu phat trien KT - XH nam 2018Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
02/12/2017 3:33 CHHoang Nam
BCTT so 61 BC quyet toan thu - chi ngan sach Nha nuoc nam 2016.pdf
BCTT so 61 BC quyet toan thu - chi ngan sach Nha nuoc nam 2016Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
02/12/2017 3:34 CHHoang Nam
Chương trình làm việc kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa IX.pdf
Chương trình làm việc kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa IXDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
04/12/2017 3:04 CHHoang Nam
DTNQ ve ban hanh quy dinh che do cong tac phi, che do chi to chuc cac cuoc hoi nghi tren dia ban tinh.doc
DTNQ ve ban hanh quy dinh che do cong tac phi, che do chi to chuc cac cuoc hoi nghi tren dia ban tinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
30/11/2017 3:05 CHHoang Nam
DTNQ ve cap bo sung von dieu le tu nguon ngan sach tinh nam 2018 cho Quy dau tu phat trien Bac Lieu.doc
DTNQ ve cap bo sung von dieu le tu nguon ngan sach tinh nam 2018 cho Quy dau tu phat trien Bac LieuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
30/11/2017 3:05 CHHoang Nam
DTNQ ve ket qua GS viec DTXD cac cong trinh tren dia ban tinh do nganh NN va PTNT, BQLDA lam chu dau tu, GD 2012 - 2016.doc
DTNQ ve ket qua GS viec DTXD cac cong trinh tren dia ban tinh do nganh NN va PTNT, BQLDA lam chu dau tu, GD 2012 - 2016Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
30/11/2017 3:06 CHHoang Nam
DTNQ ve phe chuan De an ho tro NLD di lam viec o nuoc ngoai theo HDLD, giai doan 2018 - 2020.doc
DTNQ ve phe chuan De an ho tro NLD di lam viec o nuoc ngoai theo HDLD, giai doan 2018 - 2020Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
09/01/2018 7:08 SAHoang Nam
DTNQ ve phe chuan quyet toan thu, chi ngan sach Nha nuoc nam 2016 tinh Bac Lieu.doc
DTNQ ve phe chuan quyet toan thu, chi ngan sach Nha nuoc nam 2016 tinh Bac LieuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
02/12/2017 3:35 CHHoang Nam
DTNQ ve phe duyet tong so nguoi lam viec trong don vi su nghiep cong lap cua tinh Bac Lieu nam 2018.doc
DTNQ ve phe duyet tong so nguoi lam viec trong don vi su nghiep cong lap cua tinh Bac Lieu nam 2018Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
30/11/2017 3:31 CHHoang Nam
DTNQ ve quy dinh che do boi duong doi voi nguoi lam nhiem vu TCD, xu ly don khieu nai, to cao, kien nghi tren dia ban tinh.doc
DTNQ ve quy dinh che do boi duong doi voi nguoi lam nhiem vu TCD, xu ly don khieu nai, to cao, kien nghi tren dia ban tinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
09/01/2018 7:08 SAHoang Nam
DTNQ ve quy dinh muc ho tro tu NSNN thuc hien xay dung NTM giai doan den nam 2020 tren dia ban tinh.doc
DTNQ ve quy dinh muc ho tro tu NSNN thuc hien xay dung NTM giai doan den nam 2020 tren dia ban tinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
30/11/2017 3:31 CHHoang Nam
DTNQ ve quy dinh muc tro cap dac thu cho doi tuong la CC, VC, NLD lam viec tai co so cai nghien ma tuy tinh.doc
DTNQ ve quy dinh muc tro cap dac thu cho doi tuong la CC, VC, NLD lam viec tai co so cai nghien ma tuy tinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
30/11/2017 3:06 CHHoang Nam
DTNQ ve quy dinh phan chia nguon thu tien cham nop cho cac cap ngan sach dia phuong tinh Bac Lieu.doc
DTNQ ve quy dinh phan chia nguon thu tien cham nop cho cac cap ngan sach dia phuong tinh Bac LieuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
02/12/2017 3:35 CHHoang Nam
DTNQ ve sua doi NQ 17-NQ-HDND ngay 08.12.2016 ve phuong an phan bo ngan sach cap tinh nam 2017 tinh Bac Lieu.doc
DTNQ ve sua doi NQ 17-NQ-HDND ngay 08.12.2016 ve phuong an phan bo ngan sach cap tinh nam 2017 tinh Bac LieuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
02/12/2017 3:35 CHHoang Nam
DTNQ ve to chuc cac ky hop thuong le 2018, HDND tinh khoa IX.doc
DTNQ ve to chuc cac ky hop thuong le 2018, HDND tinh khoa IXDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
30/11/2017 3:06 CHHoang Nam
DTNQ ve thong qua Danh muc cac DA phai thu hoi dat, cac DA co su dung dat trong lua, dat rung phong ho nam 2018.doc
DTNQ ve thong qua Danh muc cac DA phai thu hoi dat, cac DA co su dung dat trong lua, dat rung phong ho nam 2018Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
30/11/2017 3:06 CHHoang Nam
Huong dan nhung van de can tap trung thao luan tai KH5, HDND tinh khoa IX.pdf
Huong dan nhung van de can tap trung thao luan tai KH5, HDND tinh khoa IXDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
28/11/2017 7:54 SAHoang Nam
Phụ lục kem DTNQ ve phe duyet tong so nguoi lam viec trong don vi su nghiep cong lap cua tinh Bac Lieu nam 2018.xls
Phụ lục kem DTNQ ve phe duyet tong so nguoi lam viec trong don vi su nghiep cong lap cua tinh Bac Lieu nam 2018Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
30/11/2017 3:24 CHHoang Nam
Phu luc kem DTNQ ve sua doi NQ 17-NQ-HDND ngay 08.12.2016 ve phuong an phan bo ngan sach cap tinh nam 2017 tinh Bac Lieu.xls
Phu luc kem DTNQ ve sua doi NQ 17-NQ-HDND ngay 08.12.2016 ve phuong an phan bo ngan sach cap tinh nam 2017 tinh Bac LieuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
03/12/2017 8:26 CHHoang Nam
TTr 04 ve to chuc cac ky hop thuong le nam 2018, HDND tinh khoa IX.pdf
TTr 04 ve to chuc cac ky hop thuong le nam 2018, HDND tinh khoa IXDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
27/11/2017 10:05 SAHoang Nam
TTr 232 ve ban hanh quy dinh che do cong tac phi, che do chi to chuc cac cuoc hoi nghi tren dia ban tinh.pdf
TTr 232 ve ban hanh quy dinh che do cong tac phi, che do chi to chuc cac cuoc hoi nghi tren dia ban tinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
29/11/2017 7:20 SAHoang Nam
TTr 234 ve quy dinh muc tro cap dac thu cho doi tuong la CC, VC, NLD lam viec tai co so cai nghien ma tuy tinh.pdf
TTr 234 ve quy dinh muc tro cap dac thu cho doi tuong la CC, VC, NLD lam viec tai co so cai nghien ma tuy tinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
29/11/2017 7:21 SAHoang Nam
TTr 238 ve phe duyet phuong an cap bo sung von dieu le cho cho Quy dau tu phat trien Bac Lieu nam 2018 tu nguon NS tinh.pdf
TTr 238 ve phe duyet phuong an cap bo sung von dieu le cho cho Quy dau tu phat trien Bac Lieu nam 2018 tu nguon NS tinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
29/11/2017 7:22 SAHoang Nam
TTr 240 ve viec phe duyet tong so nguoi lam viec trong don vi su nghiep cong lap tinh Bac Lieu nam 2018.pdf
TTr 240 ve viec phe duyet tong so nguoi lam viec trong don vi su nghiep cong lap tinh Bac Lieu nam 2018Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
30/11/2017 3:13 CHHoang Nam
TTr 241 ve thong qua Danh muc cac DA phai thu hoi dat, cac DA co su dung dat trong lua, dat rung phong ho nam 2018.pdf
TTr 241 ve thong qua Danh muc cac DA phai thu hoi dat, cac DA co su dung dat trong lua, dat rung phong ho nam 2018Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
30/11/2017 7:21 SAHoang Nam
TTr 242 quy dinh muc ho tro tu NSNN thuc hien xay dung nong thon moi giai doan den 2020 tren dia ban tinh Bac Lieu.pdf
TTr 242 quy dinh muc ho tro tu NSNN thuc hien xay dung nong thon moi giai doan den 2020 tren dia ban tinh Bac LieuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
30/11/2017 3:15 CHHoang Nam
TTr 245 ve phe chuan quyet toan thu, chi ngan sach Nha nuoc nam 2016 tinh Bac Lieu.pdf
TTr 245 ve phe chuan quyet toan thu, chi ngan sach Nha nuoc nam 2016 tinh Bac LieuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
08/01/2018 10:05 SAHoang Nam
TTr 246 ve sua doi NQ 17-NQ-HDND ngay 08.12.2016 ve phuong an phan bo ngan sach cap tinh nam 2017 tinh Bac Lieu.pdf
TTr 246 ve sua doi NQ 17-NQ-HDND ngay 08.12.2016 ve phuong an phan bo ngan sach cap tinh nam 2017 tinh Bac LieuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
03/12/2017 7:48 CHHoang Nam
TTr 249 ve quy đinh che do boi duong doi voi nguoi lam nhiem vu TCD, xu ly don khieu nai, to cao tren dia ban tinh.pdf
TTr 249 ve quy đinh che do boi duong doi voi nguoi lam nhiem vu TCD, xu ly don khieu nai, to cao tren dia ban tinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
04/12/2017 2:51 CHHoang Nam
TTr 252 ve thong qua Nghi quyet ve nhiem vu phat trien kinh te - xa hoi nam 2018.pdf
TTr 252 ve thong qua Nghi quyet ve nhiem vu phat trien kinh te - xa hoi nam 2018Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
04/12/2017 6:00 CHHoang Nam
TTr 254 ve phe chuan De an ho tro NLD di lam viec o nuoc ngoai theo HDLD, giai doan 2018 - 2020.pdf
TTr 254 ve phe chuan De an ho tro NLD di lam viec o nuoc ngoai theo HDLD, giai doan 2018 - 2020Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
04/12/2017 9:29 CHHoang Nam
TTr 255 ve viec phan bo Ke hoach dau tu trung han von ngan sach dia phuong giai doan nam 2016 - 2020.pdf
TTr 255 ve viec phan bo Ke hoach dau tu trung han von ngan sach dia phuong giai doan nam 2016 - 2020Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
08/01/2018 10:02 SAHoang Nam
TTr 256 ve viec phan bo ke hoach dau tu cong nguon ngan sach dia phuong ke hoach nam 2018.pdf
TTr 256 ve viec phan bo ke hoach dau tu cong nguon ngan sach dia phuong ke hoach nam 2018Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
08/01/2018 10:03 SAHoang Nam
TTr so 247 ve quy dinh phan chia nguon thu tien cham nop cho cac cap ngan sach dia phuong tinh Bac Lieu.pdf
TTr so 247 ve quy dinh phan chia nguon thu tien cham nop cho cac cap ngan sach dia phuong tinh Bac LieuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
02/12/2017 6:30 CHHoang Nam