Modify settings and columns

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
7
4
4
9
4
  
Xem: 
BC 09 tong hop y kien, kien nghi cua cu tri truoc ky hop thu tu, HĐND tinh khoa IX.pdf
BC 09 tong hop y kien, kien nghi cua cu tri truoc ky hop thu tu, HĐND tinh khoa IXDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
04/07/2017 7:18 SAHoang Nam
BC 10 ket qua cong tac 6 thang dau nam, nhiem vu 6 thang cuoi nam 2017 cua Thuong truc HĐND tinh.pdf
BC 10 ket qua cong tac 6 thang dau nam, nhiem vu 6 thang cuoi nam 2017 cua Thuong truc HĐND tinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
04/07/2017 7:18 SAHoang Nam
BC 11 ket qua cong tac 6 thang dau nam, nhiem vu 6 thang cuoi nam 2017 cua Ban KT - NS cua HĐND tinh.pdf
BC 11 ket qua cong tac 6 thang dau nam, nhiem vu 6 thang cuoi nam 2017 cua Ban KT - NS cua HĐND tinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
04/07/2017 7:18 SAHoang Nam
BC 12 KQ GS tinh hinh to chuc bo may, bien che va KQ thuc hien NĐ 108-2014-NĐ-CP cua CP ve chinh sach tinh gian bien che.pdf
BC 12 KQ GS tinh hinh to chuc bo may, bien che va KQ thuc hien NĐ 108-2014-NĐ-CP cua CP ve chinh sach tinh gian bien cheDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
11/07/2017 2:36 CHHoang Nam
BC 15 ket qua hoat dong 6 thang dau nam 2017, nhiem vu 6 thang cuoi nam 2017 cua Ban phap che cua HĐND tinh.pdf
BC 15 ket qua hoat dong 6 thang dau nam 2017, nhiem vu 6 thang cuoi nam 2017 cua Ban phap che cua HĐND tinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
08/07/2017 3:20 CHHoang Nam
BC 161 ket qua cong tac phong, chong toi pham va vi pham phap luat 6 thang dau nam, nhiem vu 6 thang cuoi nam 2017.pdf
BC 161 ket qua cong tac phong, chong toi pham va vi pham phap luat 6 thang dau nam, nhiem vu 6 thang cuoi nam 2017Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
08/07/2017 3:22 CHHoang Nam
BC 165 ve ket qua thuc hanh tiet kiem, chong lang phi 6 thang dau nam 2017.pdf
BC 165 ve ket qua thuc hanh tiet kiem, chong lang phi 6 thang dau nam 2017Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
10/07/2017 2:38 CHHoang Nam
BC 167 ve cong tac phong, chong tham nhung 6 thang dau nam, phuong huong, nhiem vu 6 thang cuoi nam 2017.pdf
BC 167 ve cong tac phong, chong tham nhung 6 thang dau nam, phuong huong, nhiem vu 6 thang cuoi nam 2017Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
11/07/2017 2:37 CHHoang Nam
BC 169 ve thuc hien du toan NSNN 6 thang dau nam va nhiem vu trong tam chi dao dieu hanh du toan NSNN 6 thang cuoi nam 2017.pdf
BC 169 ve thuc hien du toan NSNN 6 thang dau nam va nhiem vu trong tam chi dao dieu hanh du toan NSNN 6 thang cuoi nam 2017Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
12/07/2017 7:58 SAHoang Nam
BC 170 ve tinh hinh thuc hien ke hoach phat trien KT - XH 6 thang đau nam va nhiem vu giai phap 6 thang cuoi nam 2017.pdf
BC 170 ve tinh hinh thuc hien ke hoach phat trien KT - XH 6 thang đau nam va nhiem vu giai phap 6 thang cuoi nam 2017Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
12/07/2017 9:33 SAHoang Nam
BC 20 ket qua ky hop thu 3, Quoc hoi khoa XIV va tinh hinh hoat đong cua Đoan đai bieu Quoc hoi tinh.pdf
BC 20 ket qua ky hop thu 3, Quoc hoi khoa XIV va tinh hinh hoat đong cua Đoan đai bieu Quoc hoi tinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
10/07/2017 2:20 CHHoang Nam
BC 21 ket qua cong tac 6 thang dau nam , nhiem vu 6 thang cuoi nam 2017 cua Ban van hoa - xa hoi cua HĐND tinh.pdf
BC 21 ket qua cong tac 6 thang dau nam , nhiem vu 6 thang cuoi nam 2017 cua Ban van hoa - xa hoi cua HĐND tinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
10/07/2017 2:11 CHHoang Nam
BC 228 cua Vien truong VKSND tinh ve cong tac cua VKSND tai ky hop thu 4, HĐND tinh khoa IX.pdf
BC 228 cua Vien truong VKSND tinh ve cong tac cua VKSND tai ky hop thu 4, HĐND tinh khoa IXDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
08/07/2017 3:22 CHHoang Nam
BC 23 ve cong tac 6 thang dau nam va phuong huong, nhiem vu 6 thang cuoi nam 2017 cua TAND tinh.pdf
BC 23 ve cong tac 6 thang dau nam va phuong huong, nhiem vu 6 thang cuoi nam 2017 cua TAND tinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
08/07/2017 3:23 CHHoang Nam
BC 342 ket qua cong tac thi hanh dan su, hanh chinh 6 thang dau nam 2017.pdf
BC 342 ket qua cong tac thi hanh dan su, hanh chinh 6 thang dau nam 2017Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
08/07/2017 3:22 CHHoang Nam
BC172 ve ket qua giai quyet y kien, kien nghi cua cu tri tai ky hop thu hai va ky hop thu ba, HĐND tinh khoa IX.pdf
BC172 ve ket qua giai quyet y kien, kien nghi cua cu tri tai ky hop thu hai va ky hop thu ba, HĐND tinh khoa IXDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
12/07/2017 9:34 SAHoang Nam
BCTT 14 du thao NQ ve viec bai bo NQ 05-2009-NQ-HĐND ngay 14-7-2009 cua HĐND tinh ve thanh lap Quy QP - AN tren dia ban tinh.pdf
BCTT 14 du thao NQ ve viec bai bo NQ 05-2009-NQ-HĐND ngay 14-7-2009 cua HĐND tinh ve thanh lap Quy QP - AN tren dia ban tinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
08/07/2017 3:20 CHHoang Nam
BCTT 16 DTNQ ve ban hanh danh muc, muc thu, mien, giam, quan ly va su dung phi, le phi tren dia ban tinh.pdf
BCTT 16 DTNQ ve ban hanh danh muc, muc thu, mien, giam, quan ly va su dung phi, le phi tren dia ban tinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
10/07/2017 2:11 CHHoang Nam
BCTT 17 DTNQ ve dieu chinh quy hoach su dung dat den nam 2020 va ke hoach su dung dat 05 nam cuoi ky (2016 - 2020).pdf
BCTT 17 DTNQ ve dieu chinh quy hoach su dung dat den nam 2020 va ke hoach su dung dat 05 nam cuoi ky (2016 - 2020)Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
10/07/2017 2:11 CHHoang Nam
BCTT 18 DTNQ ve bai bo NQ 14-2014-NQ-HĐND ngay 10-12-2014 của HĐND tinh.pdf
BCTT 18 DTNQ ve bai bo NQ 14-2014-NQ-HĐND ngay 10-12-2014 của HĐND tinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
10/07/2017 2:12 CHHoang Nam
BCTT 19 DTNQ ve QĐ muc trich tu cac khoan thu hoi phat hien qua cong tac thanh tra da thuc nop vao NSNN tren dia ban tinh.pdf
BCTT 19 DTNQ ve QĐ muc trich tu cac khoan thu hoi phat hien qua cong tac thanh tra da thuc nop vao NSNN tren dia ban tinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
10/07/2017 2:14 CHHoang Nam
BCTT 20 DTNQ ve QĐ muc chi thuc hien cong tac kiem tra, danh gia cac VB, tai lieu trong ho so xu phat vi pham hanh chinh.pdf
BCTT 20 DTNQ ve QĐ muc chi thuc hien cong tac kiem tra, danh gia cac VB, tai lieu trong ho so xu phat vi pham hanh chinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
10/07/2017 2:14 CHHoang Nam
BCTT 22 DTNQ ve QĐ muc gia dich vu kham, chua benh khong thuoc pham vi thanh toan cua Quy BHYT tren đia ban tinh.pdf
BCTT 22 DTNQ ve QĐ muc gia dich vu kham, chua benh khong thuoc pham vi thanh toan cua Quy BHYT tren đia ban tinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
10/07/2017 2:16 CHHoang Nam
BCTT 23 DTNQ ve QĐ muc ho tro kinh phi duy tri cac hoat dong nghiep vu, phuc vu nhiem vu chinh tri cua cac thiet che VH, TT.pdf
BCTT 23 DTNQ ve QĐ muc ho tro kinh phi duy tri cac hoat dong nghiep vu, phuc vu nhiem vu chinh tri cua cac thiet che VH, TTDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
10/07/2017 2:17 CHHoang Nam
BCTT 24 DTNQ ve quy dinh noi dung va muc chi cua cac cuoc dieu tra thong ke tren dia ban tinh.pdf
BCTT 24 DTNQ ve quy dinh noi dung va muc chi cua cac cuoc dieu tra thong ke tren dia ban tinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
10/07/2017 2:18 CHHoang Nam
BCTT 25 DTNQ ve thong qua Quy hoach bao ton da dang sinh hoc tinh Bac Lieu den nam 2020 va dinh huong den nam 2030.pdf
BCTT 25 DTNQ ve thong qua Quy hoach bao ton da dang sinh hoc tinh Bac Lieu den nam 2020 va dinh huong den nam 2030Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
10/07/2017 2:18 CHHoang Nam
BCTT 26 ve tinh hinh thuc hien du toan NSNN 6 thang dau nam, nhiem vu giai phap dieu hanh du toan NSNN 6 thang cuoi nam 2017.pdf
BCTT 26 ve tinh hinh thuc hien du toan NSNN 6 thang dau nam, nhiem vu giai phap dieu hanh du toan NSNN 6 thang cuoi nam 2017Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
12/07/2017 7:59 SAHoang Nam
BCTT 27 ve tinh hinh thuc hien ke hoach phat trien KT - XH 6 thang dau nam va nhiem vu giai phap 6 thang cuoi nam 2017.pdf
BCTT 27 ve tinh hinh thuc hien ke hoach phat trien KT - XH 6 thang dau nam va nhiem vu giai phap 6 thang cuoi nam 2017Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
12/07/2017 8:00 SAHoang Nam
BCTT 28, DTNQ phan bo chi tieu bien che hanh chinh nam 2017.pdf
BCTT 28, DTNQ phan bo chi tieu bien che hanh chinh nam 2017Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
12/07/2017 8:00 SAHoang Nam
BCTT 29 BC ket qua giai quyet kien nghi cua cu tri tai ky hop thu hai va thu ba, HĐND tinh khoa IX.pdf
BCTT 29 BC ket qua giai quyet kien nghi cua cu tri tai ky hop thu hai va thu ba, HĐND tinh khoa IXDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
12/07/2017 9:35 SAHoang Nam
BCTT 30 DTNQ ve quy đinh noi dung, muc chi hoat đong GS, phan bien XH cua UBMTTQ va cac to chuc CT - XH tren đia ban tinh.pdf
BCTT 30 DTNQ ve quy đinh noi dung, muc chi hoat đong GS, phan bien XH cua UBMTTQ va cac to chuc CT - XH tren đia ban tinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
12/07/2017 7:10 CHHoang Nam
Chuong trinh lam viec ky hop thu tu, HĐND tinh khoa IX.pdf
Chuong trinh lam viec ky hop thu tu, HĐND tinh khoa IXDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
12/07/2017 7:11 CHHoang Nam
HD nhung van đe can tap trung thao luan tai ky hop thu tu, HĐND tinh khoa IX.pdf
HD nhung van đe can tap trung thao luan tai ky hop thu tu, HĐND tinh khoa IXDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
10/07/2017 2:09 CHHoang Nam
TB 53 cua BTT UBMTTQVN tinh ve viec Mat tran to quoc tham gia xay dung chinh quyen tai ky hop thu tu, HĐND tinh khoa IX.pdf
TB 53 cua BTT UBMTTQVN tinh ve viec Mat tran to quoc tham gia xay dung chinh quyen tai ky hop thu tu, HĐND tinh khoa IXDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
12/07/2017 7:58 SAHoang Nam
TTr 01, DTNQ ve thanh lap ĐGS viec ĐTXD CCT tren dia ban tinh do nganh NN va PTNT, BQLDA tinh quan ly và lam chu dau tu.pdf
TTr 01, DTNQ ve thanh lap ĐGS viec ĐTXD CCT tren dia ban tinh do nganh NN va PTNT, BQLDA tinh quan ly và lam chu dau tuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
04/07/2017 7:17 SAHoang Nam
TTr 02, du thao NQ ve chuong trinh giam sat nam 2018 cua HĐND tinh.pdf
TTr 02, du thao NQ ve chuong trinh giam sat nam 2018 cua HĐND tinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
04/07/2017 7:17 SAHoang Nam
TTr 102, DTNQ ve phan bo chi tieu bien che hanh chinh nam 2017.pdf
TTr 102, DTNQ ve phan bo chi tieu bien che hanh chinh nam 2017Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
12/07/2017 8:07 CHHoang Nam
TTr 108 DTNQ ve QĐ muc trich tu cac khoan thu hoi phat hien qua cong tac thanh tra da thuc nop vao NSNN tren dia ban tinh.pdf
TTr 108 DTNQ ve QĐ muc trich tu cac khoan thu hoi phat hien qua cong tac thanh tra da thuc nop vao NSNN tren dia ban tinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
11/07/2017 2:38 CHHoang Nam
TTr 109, DTNQ ve bai bo NQ 14-2014-NQ-HĐND ngay 10-12-2014 của HĐND tinh.pdf
TTr 109, DTNQ ve bai bo NQ 14-2014-NQ-HĐND ngay 10-12-2014 của HĐND tinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
10/07/2017 2:18 CHHoang Nam
TTr 110, DTNQ ve bai bo NQ 05-2009-NQ-HĐND ngay 14-7-2009 cua HĐND tinh ve thanh lap Quy QP - AN tren dia ban tinh.pdf
TTr 110, DTNQ ve bai bo NQ 05-2009-NQ-HĐND ngay 14-7-2009 cua HĐND tinh ve thanh lap Quy QP - AN tren dia ban tinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
10/07/2017 2:18 CHHoang Nam
TTr 111, DTNQ xin thong qua NQ dieu chinh QH su dung dat den nam 2020 va KH su dung dat 05 nam cuoi ky (2016 - 2020).pdf
TTr 111, DTNQ xin thong qua NQ dieu chinh QH su dung dat den nam 2020 va KH su dung dat 05 nam cuoi ky (2016 - 2020)Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
10/07/2017 2:26 CHHoang Nam
TTr 113 DTNQ ve QĐ muc ho tro kinh phi duy tri cac hoat dong nghiep vu, phuc vu nhiem vu chinh tri cua cac thiet che VH, TT.pdf
TTr 113 DTNQ ve QĐ muc ho tro kinh phi duy tri cac hoat dong nghiep vu, phuc vu nhiem vu chinh tri cua cac thiet che VH, TTDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
11/07/2017 2:38 CHHoang Nam
TTr 115, DTNQ ve de nghi ban hanh NQ thong qua Quy hoach bao ton da dang sinh hoc tinh den nam 2020, dinh huong den nam 2030.pdf
TTr 115, DTNQ ve de nghi ban hanh NQ thong qua Quy hoach bao ton da dang sinh hoc tinh den nam 2020, dinh huong den nam 2030Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
12/07/2017 7:55 SAHoang Nam
TTr 116, DTNQ ve ban hanh danh muc, muc thu, mien, giam, quan ly va su dung phi, le phi tren dia ban tinh.pdf
TTr 116, DTNQ ve ban hanh danh muc, muc thu, mien, giam, quan ly va su dung phi, le phi tren dia ban tinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
12/07/2017 7:56 SAHoang Nam
TTr 117, DTNQ ve ban hanh quy dinh noi dung va muc chi thuc hien cac cuoc dieu tra thong ke tren dia ban tinh.pdf
TTr 117, DTNQ ve ban hanh quy dinh noi dung va muc chi thuc hien cac cuoc dieu tra thong ke tren dia ban tinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
12/07/2017 7:56 SAHoang Nam
TTr 118, DTNQ ve ban hanh QĐ muc chi thuc hien cong tac kiem tra, danh gia cac VB, TL trong ho so xu phat vi pham hanh chinh.pdf
TTr 118, DTNQ ve ban hanh QĐ muc chi thuc hien cong tac kiem tra, danh gia cac VB, TL trong ho so xu phat vi pham hanh chinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
10/07/2017 2:19 CHHoang Nam
TTr 119, DTNQ ve quy dinh muc gia dich vu kham benh, chua benh khong thuoc pham vi thanh toan cua Quy BHYT tren dia ban tinh.pdf
TTr 119, DTNQ ve quy dinh muc gia dich vu kham benh, chua benh khong thuoc pham vi thanh toan cua Quy BHYT tren dia ban tinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
12/07/2017 7:57 SAHoang Nam
TTr 123, DTNQ ve quy đinh noi dung va muc chi hoat đong GS, phan bien XH cua UBMTTQ va cac to chuc CT - XH tren đia ban tinh.pdf
TTr 123, DTNQ ve quy đinh noi dung va muc chi hoat đong GS, phan bien XH cua UBMTTQ va cac to chuc CT - XH tren đia ban tinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
12/07/2017 7:12 CHHoang Nam