Modify settings and columns

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
7
4
5
5
4
  
Xem: 
Báo cáo kết quả giám sát tình hình hoạt động của HĐND cấp huyện, cấp xã từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến nay.pdf
Báo cáo kết quả giám sát tình hình hoạt động của HĐND cấp huyện, cấp xã từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến nayDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
21/04/2020 2:05 CHHoang Nam
Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện kiến nghị của các ĐGS của HĐND, TT và các Ban của HĐND tỉnh.pdf
Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện kiến nghị của các ĐGS của HĐND, TT và các Ban của HĐND tỉnhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
11/05/2020 3:00 CHHoang Nam
BC hoạt động sơ kết giữa nhiệm kỳ và phương hướng, nhiệm vụ từ nay đến hết nhiệm kỳ 2016 - 2021 của HĐND các cấp.pdf
BC hoạt động sơ kết giữa nhiệm kỳ và phương hướng, nhiệm vụ từ nay đến hết nhiệm kỳ 2016 - 2021 của HĐND các cấpDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
03/04/2019 1:33 CHHoang Nam
Công văn chuyển nội dung trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ chín.pdf
Công văn chuyển nội dung trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ chínDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
20/02/2019 9:44 SAHoang Nam
Công văn gửi Nghị quyết số 629.2019.UBTVQH14 ngày 30.01.2019 của UBTVQH hướng dẫn một số hoạt động của HĐND.pdf
Công văn gửi Nghị quyết số 629.2019.UBTVQH14 ngày 30.01.2019 của UBTVQH hướng dẫn một số hoạt động của HĐNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
13/03/2019 2:19 CHHoang Nam
Công văn về việc đề nghị, kiến nghị giám sát.pdf
Công văn về việc đề nghị, kiến nghị giám sátDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
16/04/2020 4:45 CHHoang Nam
KH tổ chức kỳ họp thứ 10 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2019), HĐND tỉnh khóa IX.pdf
KH tổ chức kỳ họp thứ 10 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2019), HĐND tỉnh khóa IXDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
21/05/2019 9:54 SAHoang Nam
KH tổ chức kỳ họp thứ 11 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2019), HĐND tỉnh khóa IX.pdf
KH tổ chức kỳ họp thứ 11 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2019), HĐND tỉnh khóa IXDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
09/10/2019 2:40 CHHoang Nam
KH tổ chức kỳ họp thứ 14 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2020), HĐND tỉnh khóa IX.pdf
KH tổ chức kỳ họp thứ 14 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2020), HĐND tỉnh khóa IXDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
13/05/2020 10:34 SAHoang Nam
NQ số 01.NQ-HĐND về chương trình giám sát chuyên đề năm 2019 của TT.HĐND và các Ban của HĐND.pdf
NQ số 01.NQ-HĐND về chương trình giám sát chuyên đề năm 2019 của TT.HĐND và các Ban của HĐNDDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
20/02/2019 9:48 SAHoang Nam
Nghị quyết về chương trình giám sát chuyên đề năm 2020 của Thường trực và các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh.pdf
Nghị quyết về chương trình giám sát chuyên đề năm 2020 của Thường trực và các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
03/01/2020 2:46 CHHoang Nam
QĐ thành lập ĐGS tình hình và kết quả triển khai thực hiện NQ 18-NQ.TW, NQ 19-NQ.TW, NQ 39-NQ.TW và NĐ 108.2014.NĐ-CP.pdf
QĐ thành lập ĐGS tình hình và kết quả triển khai thực hiện NQ 18-NQ.TW, NQ 19-NQ.TW, NQ 39-NQ.TW và NĐ 108.2014.NĐ-CPDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
30/09/2019 4:48 CHHoang Nam
QĐ thành lập ĐGS việc thực hiện kiến nghị của các ĐGS của HĐND, TT và các Ban của HĐND tỉnh.pdf
QĐ thành lập ĐGS việc thực hiện kiến nghị của các ĐGS của HĐND, TT và các Ban của HĐND tỉnhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
25/02/2020 3:08 CHHoang Nam
QĐ thành lập ĐGS việc triển khai các chế độ, CS đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, GĐ 2016 - 2018.pdf
QĐ thành lập ĐGS việc triển khai các chế độ, CS đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, GĐ 2016 - 2018Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
12/03/2019 9:53 SAHoang Nam
Quyết định thành lập Đoàn giám sát tình hình hoạt động của HĐND cấp huyện, cấp xã từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến nay.pdf
Quyết định thành lập Đoàn giám sát tình hình hoạt động của HĐND cấp huyện, cấp xã từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến nayDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
30/12/2019 9:51 SAHoang Nam
TB về việc chuyển trụ sở làm việc của Hội đồng nhân dân tỉnh.pdf
TB về việc chuyển trụ sở làm việc của Hội đồng nhân dân tỉnhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
27/07/2019 10:11 SAHoang Nam
Thông báo về việc giới thiệu chức danh, chữ ký của Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu.pdf
Thông báo về việc giới thiệu chức danh, chữ ký của Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc LiêuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
06/04/2020 7:50 SAHoang Nam
Thông báo về việc giới thiệu chức danh, chữ ký của Trưởng ban kinh tế - ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu.pdf
Thông báo về việc giới thiệu chức danh, chữ ký của Trưởng ban kinh tế - ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc LiêuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
01/08/2019 9:13 SAHoang Nam
Thông báo về việc phân công nhiệm vụ thành viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX.pdf
Thông báo về việc phân công nhiệm vụ thành viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IXDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
14/08/2019 9:44 SAHoang Nam
Trả lời chất vấn của Đại biểu HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa IX.pdf
Trả lời chất vấn của Đại biểu HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa IXDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
04/09/2019 10:49 SAHoang Nam
Trả lời chất vấn của Đại biểu HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa IX.pdf
Trả lời chất vấn của Đại biểu HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa IXDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
15/01/2020 1:19 CHHoang Nam