SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
2
5
9
7
2

 Chánh Văn phòng

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

Họ và tên: Trương Thanh Nhã

Năm sinh: 1977

Quê quán: Phú Mỹ, Cái Nước, Cà Mau

Dân tộc   : Kinh

Ngày vào Đảng: 03/7/2002

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ xây dựng Đảng và CQNN

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ hiện nay: Chánh Văn phòng

Số điện thoại:

            + Cơ quan       : 3834567

            + Di động        : 0913 892835

Email: nhatt@baclieu.gov.vn