SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
6
1
6
5
9

PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC - QUẢN TRỊ

  

Họ và tên: Trần Nhị Hùng, Phó phòng

Năm sinh: 1965

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Khoa học (Luật)

Số điện thoại:

            + Cơ quan       : 3956528

            + Di động        : 0913 892738

Email: hungtn@baclieu.gov.vn

Họ và tên: Nguyễn Thị Mỹ Tiên, Phó phòng

Năm sinh: 1984

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân anh văn

Số điện thoại:

            + Cơ quan       : 3956528

            + Di động        : 0946 292947

Email: tienntm@baclieu.gov.vn

Họ và tên: Lê Thị Bích Thủy, Kế toán trưởng

Năm sinh: 1983

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân kinh tế

Số điện thoại:

            + Cơ quan       : 3956528

            + Di động        : 0908 971999

Email: thuyltb@baclieu.gov.vn

Họ và tên: Nguyễn Trọng Nam, Chuyên viên

Năm sinh: 1966

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Đại học Tài chính kế toán, Cử nhân Khoa học (kinh tế)

Số điện thoại:

            + Cơ quan       : 3956528

            + Di động        : 0987 239621

Email: namnt@baclieu.gov.vn

Họ và tên: Lý Quang Lưu, Tài xế

Năm sinh: 1966

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Tài xế

Số điện thoại:

            + Cơ quan       : 3956528

            + Di động        : 0918 829252

Họ và tên: Lê Minh Phát, Tài xế

Năm sinh: 1975

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Tài xế

Số điện thoại:

            + Cơ quan       : 3956528

            + Di động        : 0913 837531

 

Họ và tên: Nguyễn Văn Tới, Tài xế

Năm sinh: 1975

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Tài xế

Số điện thoại:

            + Cơ quan       : 3956528

            + Di động        : 0918 124401

Họ và tên: Lê Minh Khôi, Tài xế

Năm sinh: 1988

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Tài xế

Số điện thoại:

            + Cơ quan       : 3956528

            + Di động        : 0919 760761

Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Huệ, Nhân viên

Năm sinh: 1966

Số điện thoại:

            + Cơ quan       : 3956528

            + Di động        : 0917 756266