SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
2
6
6
2
9

PHÒNG TỔNG HỢP

Họ và tên: Huỳnh Ngọc Hiền, Trưởng phòng

Năm sinh: 1982

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân chính trị

Số điện thoại:

            + Cơ quan       : 3956529

            + Di động        : 0919 762276

Email: hienhn@baclieu.gov.vn

 

Họ và tên: Ngô Thành My, Phó phòng

Năm sinh: 1981

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân báo chí

Số điện thoại:

            + Cơ quan       : 3922259

            + Di động        : 0913 322661

Email: mynt@baclieu.gov.vn

 

 

Họ và tên: Văn Công Trường Hải, Chuyên viên

Năm sinh: 1979

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Kinh tế

Số điện thoại:

            + Cơ quan       : 3922259

            + Di động        : 0946 646746

Email: haivct@baclieu.gov.vn

 

Họ và tên: Trần Minh Trí, Chuyên viên

Năm sinh: 1988

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Tin học

Số điện thoại:

            + Cơ quan       : 3922259

            + Di động        : 0948 192196

Email: tritm@baclieu.gov.vn

 

Họ và tên: Ngô Thiện Lương, Chuyên viên

Năm sinh: 1988

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ Luật

Số điện thoại:

            + Cơ quan       : 3922259

            + Di động        : 0919 400059

Email: luongnt@baclieu.gov.vn