SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
4
1
5
1
0
3

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HÒA BÌNH

(Nhiệm kỳ 2016 - 2021)

 

 

1. Thường trực HĐND huyện:

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

01

Long Quang Dũng

Chủ tịch

0988.989360

02

Phạm Chí Nguyện

Phó Chủ tịch

0913.706006

 

2. Ban kinh tế - xã hội:

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

01

Phạm Chí Nguyện

Trưởng ban

0913.706006

02

Nhan Xuân Hoàng

Phó ban

01234.474746

 

 3. Ban pháp chế:

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

01

Phan Công Luận

Trưởng ban

0941.062062

02

Lý Kim Quyênuy

Phó ban

0947.883583