SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
1
4
9
6
6

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HÒA BÌNH

(Nhiệm kỳ 2016 - 2021)

 

 

1. Thường trực HĐND huyện:

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

01

Phạm Minh Luyến

Chủ tịch

0913.140778

02

Phạm Chí Nguyện

Phó Chủ tịch

0913.706006

 

2. Ban kinh tế - xã hội:

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

01

Phạm Chí Nguyện

Trưởng ban

0913.706006

02

Nhan Xuân Hoàng

Phó ban

01234.474746

  

 3. Ban pháp chế:

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

01

Phan Công Luận

Trưởng ban

0941.062062

02

Lý Kim Quyênuy

Phó ban

0947.883583