SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
1
4
9
0
8

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HỒNG DÂN

(Nhiệm kỳ 2016 - 2021)

 

 

1. Thường trực HĐND huyện:

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

01

Trương Sơn Tùng

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch

0918.046420

02

Đặng Thành Thương

Phó Chủ tịch

0913.990255

03

Tăng Minh Tuyết

Phó Chủ tịch

0919.434902

 

2. Ban kinh tế - xã hội:

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

01

Tăng Minh Tuyết

Trưởng ban

0919.434902

02

Lữ Thị Đẹp

Phó ban

0916.366540

  

3. Ban pháp chế:

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

01

Lê Hoàng Phi

Trưởng ban

0918.039768

02

Hồ Công Uẩn

Phó ban

0918.046407