SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
5
1
6
6
9

 

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC

Kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX

(Từ ngày 11 đến ngày 12 tháng 7 năm 2019)


Ngày làm việc thứ nhất (ngày 11 tháng 7 năm 2019, thứ năm):

* Buổi sáng (truyền hình trực tiếp):

1. Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

2. Phát biểu khai mạc kỳ họp.

3. Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019.

Mở văn bản

4. Báo cáo tóm tắt kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

Mở văn bản

5. Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh báo cáo kết quả kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV.

Mở văn bản

6. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thông báo về việc Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền.

Mở văn bản

Nghỉ giải lao (Dừng truyền hình trực tiếp)

7. Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo tóm tắt kết quả giám sát chuyên đề về việc triển khai thực hiện các chế độ chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 - 2018 (có dự thảo nghị quyết kèm theo).

Mở báo cáo                                                                  Mở dự thảo nghị quyết

8. Thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Giám đốc Sở Tài chính trình bày báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm và kế hoạch công tác tài chính ngân sách Nhà nước 6 tháng cuối năm 2019.

Mở văn bản

9. Trưởng ban kinh tế - ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo thẩm tra báo cáo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2019.

Mở văn bản

10. Thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Giám đốc Sở Tài chính trình bày 03 tờ trình:

- Về việc quy định thời gian, biểu mẫu về tài chính - ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Mở tờ trình                                                                  Mở dự thảo nghị quyết

- Về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2017 tỉnh Bạc Liêu.

Mở tờ trình                  Mở dự thảo nghị quyết                    Mở phụ lục

- Về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2017 tỉnh Bạc Liêu.

Mở tờ trình                                                                  Mở dự thảo nghị quyết

11. Trưởng ban kinh tế - ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo thẩm tra 03 dự thảo nghị quyết nêu trên.

Mở văn bản

Nghỉ làm việc buổi sáng

* Buổi chiều:

12. Thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng trình bày tờ trình về việc cho ý kiến đối với danh mục các dự án đầu tư khu đô thị mới trên địa bàn thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Mở tờ trình                                                                  Mở dự thảo nghị quyết

13. Thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trình bày 02 tờ trình:

- Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua danh mục các dự án phải thu hồi đất và danh mục các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào mục đích khác năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Mở tờ trình                  Mở dự thảo nghị quyết                    Mở phụ lục

- Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua danh mục các dự án phải thu hồi đất và danh mục các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào mục đích khác năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Mở tờ trình                  Mở dự thảo nghị quyết                    Mở phụ lục

14. Thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2019.

Mở tờ trình                  Mở dự thảo nghị quyết                    Mở phụ lục

15. Phó Trưởng ban kinh tế - ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo thẩm tra 04 dự thảo nghị quyết nêu trên.

Mở văn bản

16. Thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày 07 tờ trình:

- Vviệc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng các ô đê bao ngăn mặn cấp bách kết hợp các công trình giao thông để bảo vệ và phát triển vùng sản xuất lúa - tôm trên địa bàn huyện Phước Long.

Mở tờ trình                                                                  Mở dự thảo nghị quyết

- Vviệc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng các ô đê bao ngăn mặn cấp bách kết hợp đường giao thông để bảo vệ và phát triển khu vực sản xuất lúa và nuôi trồng thủy sản huyện Vĩnh Lợi.

Mở tờ trình                                                                  Mở dự thảo nghị quyết

- Vviệc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng các tuyến đê ngăn mặn cấp bách kết hợp đường giao thông để bảo vệ, phát triển vùng tôm - lúa huyện Hồng Dân.

Mở tờ trình                                                                  Mở dự thảo nghị quyết

- Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng, nâng cấp tuyến đường Ninh Quới - Ngan Dừa, huyện Hồng Dân.

Mở tờ trình                                                                  Mở dự thảo nghị quyết

- Vviệc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trang thiết bị Bệnh viện Quân Dân Y.

Mở tờ trình                                                                  Mở dự thảo nghị quyết

- Vviệc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trang thiết bị Bệnh viện Lao.

Mở tờ trình                                                                  Mở dự thảo nghị quyết

- Vviệc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án mua sắm xe truyền hình lưu động.

Mở tờ trình                                                                  Mở dự thảo nghị quyết

17. Phó ban kinh tế - ngân sách trình bày báo cáo thẩm tra 07 dự thảo nghị quyết trên.

Mở văn bản

18. Thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày 08 tờ trình:

- Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng, nâng cấp đê biển Đông cấp bách chống biến đổi khí hậu tỉnh Bạc Liêu - đoạn từ Quán Âm Phật đài đến kênh Mương 1.

Mở tờ trình                                                                  Mở dự thảo nghị quyết

- Vviệc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng Trường trung học phổ thông Lê Văn Đẩu (giai đoạn 2).

Mở tờ trình                                                                  Mở dự thảo nghị quyết

- Vviệc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng khu liên hợp thể dục - thể thao tỉnh Bạc Liêu.

Mở tờ trình                                                                  Mở dự thảo nghị quyết

- Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng trụ sở làm việc Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân và các cơ quan huyện Đông Hải.

Mở tờ trình                                                                  Mở dự thảo nghị quyết

- Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng Trạm xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Trà Kha.

Mở tờ trình                                                                  Mở dự thảo nghị quyết

- Về việc cho ý kiến đối với báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng, nâng cấp đê biển Đông cấp bách chống biến đổi khí hậu tỉnh Bạc Liêu - đoạn từ kênh Mương 1 đến kênh Huyện Kệ.

Mở tờ trình                                                                  Mở dự thảo nghị quyết

- Về việc xem xét, cho ý kiến đối với báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đầu tư tuyến đường liên kết vùng Đồng bằng Sông Cửu Long tuyến đường ĐT.980 Gành Hào - Giá Rai - Phó Sinh - Cạnh Đền nối với đường Hồ Chí Minh (đoạn Phó Sinh - Cạnh Đền).

Mở tờ trình                                                                  Mở dự thảo nghị quyết

- Về việc cho ý kiến đối với chủ trương đầu tư dự án đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Láng Trâm.

Mở tờ trình                                                                  Mở dự thảo nghị quyết

Nghỉ giải lao

19. Phó ban kinh tế - ngân sách trình bày báo cáo thẩm tra 08 dự thảo nghị quyết trên.

Mở văn bản

20. Thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Giám đốc Sở Tài chính trình bày 03 tờ trình:

- Về việc quy định mức chi quà tặng cho người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Mở tờ trình                                                                  Mở dự thảo nghị quyết

- Về việc quy định nội dung và mức chi từ ngân sách Nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Mở tờ trình                                                                  Mở dự thảo nghị quyết

- Vquy định mức chi tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bạc Liêu.

Mở tờ trình                                                                  Mở dự thảo nghị quyết

21. Trưởng ban văn hóa - xã hội trình bày báo cáo thẩm tra 03 dự thảo nghị quyết trên.

Mở văn bản

22. Thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ trình bày tờ trình về việc giao chỉ tiêu biên chế hành chính năm 2019.

Mở tờ trình                  Mở dự thảo nghị quyết                    Mở phụ lục

23. Trưởng ban pháp chế trình bày báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết trên.

Mở văn bản

24. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tờ trình về chương trình giám sát năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Mở tờ trình                                                                  Mở dự thảo nghị quyết

25. Đại biểu thảo luận tại Hội trường.

Kết thúc ngày làm việc thứ nhất

Ngày làm việc thứ hai (ngày 12 tháng 7 năm 2019, thứ sáu):

* Buổi sáng:

26. Đại biểu tiếp tục thảo luận tại Hội trường.

27. Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ năm, kỳ họp thứ bảy, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX (Đài Phát thanh - Truyền hình thu hình và phát lại).

Mở văn bản

28. Trưởng ban pháp chế trình bày báo cáo thẩm tra báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ năm, kỳ họp thứ bảy, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX.

Mở văn bản

29. Miễn nhiệm và bầu bổ sung một số chức danh của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

30. Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX (Đài Phát thanh - Truyền hình thu hình và phát lại).

Mở văn bản

Nghỉ giải lao

31. Chất vấn và trả lời chất vấn trực tiếp tại Hội trường.

Nghỉ làm việc buổi sáng

* Buổi chiều:

32. Tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn trực tiếp tại Hội trường.

33. Phát biểu của Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh.

34. Hội đồng nhân dân biểu quyết thông qua các nghị quyết của kỳ họp.

35. Phát biểu bế mạc kỳ họp.

36. Chào cờ bế mạc.

 

 

p  Thời gian làm việc:

- Buổi sáng làm việc từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

- Buổi chiều làm việc từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Mỗi buổi làm việc nghỉ giải lao 01 lần.[1]

  

Đại biểu nghiên cứu và đóng góp vào các văn bản sau:

1. Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX. Mở văn bản

2. Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Mở văn bản

3. Báo cáo việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Mở văn bản

4. Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Mở văn bản

5. Báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Mở văn bản

6. Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Tòa án nhân dân tỉnh. Mở văn bản

7. Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh. Mở văn bản

8. Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Mở văn bản

9. Báo cáo thẩm tra báo cáo công tác của các cơ quan tư pháp. Mở văn bản

10. Báo cáo thẩm tra báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Mở văn bản

11. Báo cáo thẩm tra báo cáo việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Mở văn bản

12. Báo cáo thẩm tra báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2019. Mở văn bản

13. Báo cáo thẩm tra báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2019. Mở văn bản

14. Báo cáo kết quả thực hiện công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh. Mở văn bản

15. Hướng dẫn những vấn đề cần tập trung thảo luận tại kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX. Mở văn bản