SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
7
4
5
6
8

 TÀI LIỆU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH


 TÀI LIỆU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA IX

(NHIỆM KỲ 2016 - 2021)

 

 

KỲ HỌP THỨ BA

   

TT

Trích yếu nội dung

Ký hiệu
văn bản

Ngày ký

Tải về

I

VĂN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

1

Chương trình làm việc Kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa IX

 

 

Tải về

2

Hướng dẫn những vấn đề cần tập trung thảo luận tại Kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa IX

 

 29/11/2016

Tải về

3

Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc ban hành Nghị quyết Quy định một số chế độ, chính sách và điều kiện bảo đảm hoạt động của HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021

14/TTr-HĐND

 24/11/2016

Tải về

4

Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2017, HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

15/TTr-HĐND

24/11/2016

Tải về

5

Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2017 của HĐND tỉnh

16/TTr-HĐND

24/11/2016

Tải về

6

Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc ban hành nội quy kỳ họp HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

17/TTr-HĐND

24/11/2016

Tải về

7

Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc ủy quyền Thường trực HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến, quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh

18/TTr-HĐND

29/11/2016

Tải về

8

Tờ trình, dự thảo Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát về tình hình tổ chức bộ máy, biên chế và kết quả triển khai thực hiện Nghị định 108/2004/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế

19/TTr-HĐND

01/12/2016

Tải về

9

Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa IX

25/BC-HĐND

15/11/2016

Tải về

10

Báo cáo kết quả công tác năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2017 của Thường trực HĐND tỉnh

27/BC-HĐND

28/11/2016

Tải về

11

Báo cáo, dự thảo Nghị quyết về kết quả giám sát tình hình, kết quả triển khai thực hiện một số dự án đầu tư từ NSNN và các dự án thu hút đầu tư đã có chủ trương đầu tư trên địa bàn thành phố Bạc Liêu và các huyện, thị xã

28/BC-ĐGS

29/11/2016

Tải về

12

Báo cáo kết quả công tác của Ban kinh tế - Ngân sách năm 2016

34/BC-HĐND

28/11/2016

Tải về

13

Báo cáo kết quả hoạt động của Ban văn hóa - xã hội năm 2016

38/BC-HĐND

28/11/2016

Tải về

14

Báo cáo kết quả hoạt động của Ban pháp chế năm 2016

39/BC-HĐND

28/11/2016

Tải về

15

Báo cáo thẩm tra về thông qua tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương tỉnh Bạc Liêu năm 2017

29/BC-HĐND

01/12/2016

Tải về

16

Báo cáo thẩm tra về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách địa phương tỉnh Bạc Liêu năm 2017

30/BC-HĐND

01/12/2016

Tải về

17

Báo cáo thẩm tra về thời kỳ ổn định ngân sách giữa các cấp ngân sách địa phương tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2017 - 2020

31/BC-HĐND

01/12/2016

Tải về

18

Báo cáo thẩm tra về thông qua Danh mục các dự án phải thu hồi đất và Danh mục các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào mục đích khác năm 2017

32/BC-HĐND

01/12/2016

Tải về

19

Báo cáo thẩm tra về quy định một số chế độ, chính sách và điều kiện bảo đảm hoạt động của HĐND các cấp, nhiệm kỳ  2016 - 2021

33/BC-HĐND

02/12/2016

Tải về

20

Báo cáo thẩm tra về phê chuẩn chương trình việc làm và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020

35/BC-HĐND

03/12/2016

Tải về

21

Báo cáo thẩm tra về sửa đổi NQ 06/2015/NQ-HĐND ngày 11-12-2015 của HĐND tỉnh khóa VIII, kỳ họp thứ 14

36/BC-HĐND

04/12/2016

Tải về

22

Báo cáo thẩm tra về phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2015

37/BC-HĐND

04/12/2016

Tải về

23

Báo cáo thẩm tra Báo cáo công tác của VKSND tỉnh năm 2016

40/BC-HĐND

04/12/2016

Tải về

24

Báo cáo thẩm tra Báo cáo công tác của TAND tỉnh năm 2016

41/BC-HĐND

04/12/2016

Tải về

25

Báo cáo thẩm tra Báo cáo công tác của THADS tỉnh năm 2016

42/BC-HĐND

04/12/2016

Tải về

26

Báo cáo thẩm tra về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên NSNN năm 2017

43/BC-HĐND

04/12/2016

Tải về

27

Báo cáo thẩm tra về phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh năm 2017

44/BC-HĐND

04/12/2016

Tải về

28

Báo cáo thẩm tra sửa đổi, bổ sung Điểm c, Khoản 4, NQ 26/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 của HĐND tỉnh

45/BC-HĐND

05/12/2016

Tải về

29

Báo cáo thẩm tra về Đề án tổ chức xây dựng lực lượng dân quân tự vệ giai đoạn 2017 - 2020

46/BC-HĐND

05/12/2016

Tải về

30

Báo cáo thẩm tra kết quả thực hiện dự toán NSNN năm 2016 và thu chi NSNN năm 2017

47/BC-HĐND

05/12/2016

Tải về

31

Báo cáo thẩm tra Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016

48/BC-HĐND

05/12/2016

Tải về

32

Báo cáo thẩm tra về Kế hoạch đầu tư công năm 2017

49/BC-HĐND

05/12/2016

Tải về

33

Báo cáo thẩm tra về thông qua phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2017

50/BC-HĐND

05/12/2016

Tải về

II

THÔNG BÁO CỦA ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH

1

Thông báo của Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh về việc Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng chính quyền tại KH thứ ba, HĐND tỉnh khóa IX

48/TB-MTTQ-BTT

02/12/2016

Tải về

III

BÁO CÁO CỦA ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH

Báo cáo kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV

 

05/12/2016

Tải về

IV

BÁO CÁO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

1

Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016

262/BC-UBND

10/11/2016

Tải về

2

Báo cáo về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật, tội phạm trên địa bàn tỉnh

272/BC-UBND

21/11/2016

Tải về

3

Báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách năm 2015

281/BC-UBND

29/11/2016

Tải về

4

Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2016

285/BC-UBND

30/11/2016

Tải về

5

Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016

286/BC-UBND

30/11/2016

Tải về

6

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 2016

292/BC-UBND

02/12/2016

Tải về

V

CÁC TỜ TRÌNH DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

1

Tờ trình, Đề án và dự thảo Nghị quyết về tổ chức xây dựng lực lượng dân quân tự vệ 2017 - 2020

235/TTr-UBND

25/11/2016

Tải về

2

Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về thời kỳ ổn định ngân sách giữa các cấp ngân sách địa phương 2017 - 2020

236/TTr-UBND

28/11/2016

Tải về

3

Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách địa phương tỉnh năm 2017

237/TTr-UBND

28/11/2016

Tải về

4

Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về thông qua tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2017

238/TTr-UBND

28/11/2016

Tải về

5

Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn Chương trình Việc làm và Giảm nghèo bền vững tỉnh 2016 - 2020

239/TTr-UBND

28/11/2016

Tải về

6

Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh năm 2017

240/TTr-UBND

28/11/2016

Tải về

7

Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2015

242/TTr-UBND

29/11/2016

Tải về

8

Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về thông qua Danh mục các dự án phải thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2017

243/TTr-UBND

30/11/2016

Tải về

9

Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về sửa đổi Nghị quyết 06-2015-NQ-HĐND ngày 11-15-2015 của HĐND tỉnh khóa VIII, kỳ họp thứ 14

248/TTr-UBND

02/12/2016

Tải về

10

Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2017

250/TTr-UBND

02/12/2016

Tải về

11

Tờ trình, dự thảo về phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương kế hoạch năm 2017

251/TTr-UBND

02/12/2016

Tải về

12

Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2017

252/TTr-UBND

02/12/2016

Tải về

13

Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về  ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên NSNN năm 2017

254/TTr-UBND

05/12/2016

Tải về

14

Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Điểm c, Khoản 4, NQ 26/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 của HĐND tỉnh

256/TTr-UBND

05/12/2016

Tải về

VI

CÁC BÁO CÁO CỦA TAND, VKSND, CỤC THADS TỈNH

1

Báo cáo của TAND tỉnh năm 2016

51/BC-TA

08/11/2016

Tải về

2

Báo cáo của Viện KSND tỉnh năm 2016

443/BC-VKS

23/11/2016

Tải về

3

Báo cáo công tác THADS, hành chính năm 2016

552/BC-CTHADS

21/11/2016

Tải về