SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
4
9
6
2
6
3

 TÀI LIỆU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

 

 

TÀI LIỆU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA IX

(NHIỆM KỲ 2016 - 2021)

 

 

KỲ HỌP THỨ BẢY

   

TT

Trích yếu nội dung

Ký hiệu
văn bản

Ngày ký

Tải về

I

VĂN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

1

Chương trình làm việc Kỳ họp thứ bảy, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX

 

 

Tải về

2

Hướng dẫn những vấn đề cần tập trung thảo luận tại kỳ họp thứ bảy, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX

 

 

Tải về

3

Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh

08/TTr-HĐND

02/7/2018

Tải về Tờ trình

 

Tải về DTNQ

4

Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc sửa đổi Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định một số chế độ, chính sách và điều kiện bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021

09/TTr-HĐND

02/7/2018

Tải về Tờ trình

 

Tải về DTNQ

5

Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc sửa đổi Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định một số chế độ, chính sách và điều kiện bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021

19/BC-HĐND

26/6/2018

Tải về

6

Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ bảy, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX

10/BC-HĐND

26/6/2018

Tải về

7

Báo cáo và dự thảo Nghị quyết về kết quả giám sát tình hình triển khai và kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), giai đoạn 2015 - 2017

09/BC-ĐGS

25/6/2018

Tải về Báo cáo

 

Tải về DTNQ

8

Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

15/BC-HĐND

02/7/2018

Tải về

9

Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của Ban kinh tế - ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh

17/BC-HĐND

05/7/2018 

Tải về

10

Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của Ban pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh

16/BC-HĐND

04/7/2018 

Tải về

11

Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của Ban văn hóa - xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh

11/BC-HĐND

02/7/2018

Tải về

II

THÔNG BÁO CỦA BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH

1

Thông báo của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về việc Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền

/TB-MTTQ-BTT

 

Tải về 

III

BÁO CÁO CỦA ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH

1

Báo cáo kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

 

 

Tải về

IV

TỜ TRÌNH, DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VÀ BÁO CÁO THẨM TRA

1

Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

 90/TTr-UBND

02/7/2018 

Tải về Tờ trình

 

Tải về DTNQ

2

Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

/BC-HĐND

 

Tải về 

3

Tờ trình, dự thảo nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua danh mục các dự án phải thu hồi đất và danh mục các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào mục đích khác năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

100/TTr-UBND

02/7/2018  

Tải về Tờ trình

 

Tải về DTNQ

4

Báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua danh mục các dự án phải thu hồi đất và danh mục các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào mục đích khác năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

18/BC-HĐND

 

Tải về 

5

Tờ trình, dự thảo nghị quyết về nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường cho các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

89/TTr-UBND

 

Tải về Tờ trình

 

Tải về DTNQ

 

Báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết Về phân định nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường cho các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

/BC-HĐND

 

Tải về 

6

Tờ trình, dự thảo nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2017 tỉnh Bạc Liêu

93/TTr-UBND

02/7/2018 

Tải về Tờ trình

 

Tải về DTNQ

7

Báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2017 tỉnh Bạc Liêu

/BC-HĐND

 

Tải về 

8

Tờ trình, dự thảo nghị quyết về việc phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bạc Liêu

 /TTr-UBND

 

Tải về Tờ trình

 

Tải về DTNQ

9

Báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết về việc phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bạc Liêu

/BC-HĐND

 

Tải về 

10

Tờ trình, dự thảo nghị quyết về quy định mức chi hỗ trợ dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020

 94/TTr-UBND

 

Tải về Tờ trình

 

Tải về DTNQ

11

Báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết về quy định định mức chi hỗ trợ dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020

/BC-HĐND

 

Tải về 

12

Tờ trình, dự thảo nghị quyết về quy định mức đóng góp, chế độ miễn, giảm và hỗ trợ cho học viên cai nghiện ma túy bắt buộc tại cơ sở cai nghiện ma túy và tại cộng đồng; chế độ miễn cho học viên cai nghiện tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh

 /TTr-UBND

 

Tải về Tờ trình

 

Tải về DTNQ

13

Báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết về quy định mức đóng góp, chế độ miễn, giảm và hỗ trợ cho học viên cai nghiện ma túy bắt buộc tại cơ sở cai nghiện ma túy và tại cộng đồng; chế độ miễn cho học viên cai nghiện tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh

/BC-HĐND

 

Tải về 

14

Tờ trình, dự thảo nghị quyết về định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

91/TTr-UBND

 

Tải về Tờ trình

 

Tải về DTNQ

15

Báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết về định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

13/BC-HĐND

02/7/2018 

Tải về

16

Tờ trình, dự thảo nghị quyết về việc quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

 87/TTr-UBND

 29/6/2018

Tải về Tờ trình

 

Tải về DTNQ

17

Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

12/BC-HĐND

 02/7/2018 

Tải về 

18

Tờ trình, dự thảo nghị quyết về phê chuẩn đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh

 /TTr-UBND

 

Tải về Tờ trình

 

Tải về DTNQ

19

Báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết về phê chuẩn đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh

/BC-HĐND

 

Tải về 

20

Tờ trình, dự thảo nghị quyết về phân bổ chỉ tiêu biên chế hành chính năm 2018

/TTr-UBND

 

Tải về Tờ trình

 

Tải về DTNQ

21

Báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết về phân bổ chỉ tiêu biên chế hành chính năm 2018

14/BC-HĐND

 02/7/2018

Tải về

V

CÁC BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ VÀ CÁC BÁO CÁO THẨM TRA

1

Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của Tòa án nhân dân tỉnh

29/BC-TA

14/6/2018 

Tải về 

2

Báo cáo thẩm tra báo cáo công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của Tòa án nhân dân tỉnh

/BC-HĐND

 

Tải về 

3

Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

221/BC-VKS

19/6/2018 

Tải về 

4

Báo cáo thẩm tra báo cáo công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

/BC-HĐND

 

Tải về 

5

Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của Cục thi hành án dân sự tỉnh

298/BC-CTHADS

14/6/2018 

Tải về 

6

Báo cáo thẩm tra báo cáo công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của Cục thi hành án dân sự tỉnh

/BC-HĐND

 

Tải về 

7

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018

/BC-UBND

 

Tải về

8

Báo cáo thẩm tra báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018

/BC-HĐND

 

Tải về

9

Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

176/BC-UBND

03/7/2018 

Tải về

10

Báo cáo thẩm tra báo cáo kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

/BC-HĐND

 

Tải về

11

Báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

177/BC-UBND

03/7/2018  

Tải về

12

Báo cáo thẩm tra báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

/BC-HĐND

 

Tải về

13

Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

/BC-UBND

 

Tải về

14

Báo cáo thẩm tra báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

/BC-HĐND

 

Tải về

15

Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ tư và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ bảy, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX

/BC-UBND

 

Tải về

16

Báo cáo thẩm tra báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ tư và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ bảy, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX

/BC-HĐND

 

Tải về

17

Báo cáo kết quả thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ thực hiện ngân sách Nhà nước 6 tháng cuối năm 2018

175/BC-UBND

 02/7/2018

 Tải về

18

Báo cáo thẩm tra báo cáo kết quả thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ thực hiện ngân sách Nhà nước 6 tháng cuối năm 2018

/BC-HĐND

 

Tải về