SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
5
1
4
7
9

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC

Kỳ họp thứ chín, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX

(Từ ngày 04 đến ngày 07 tháng 12 năm 2018)

 

Ngày làm việc thứ nhất (ngày 04 tháng 12 năm 2018, thứ ba):

* Buổi sáng (truyền hình trực tiếp):

1. Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

2. Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2019. 

(Mở văn bản)

4. Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo tóm tắt kết quả công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. 

(Mở văn bản)

5. Phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

Nghỉ giải lao (Dừng truyền hình trực tiếp)

6. Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh báo cáo kết quả kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIV. 

(Mở văn bản)

7. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thông báo về việc Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền.

 (Mở văn bản)

8. Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về kết quả thực hiện kiến nghị của các Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, giai đoạn 2015 - 2017. 

          (Mở văn bản)        

9. Thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Giám đốc Sở Tài chính trình bày:

- Báo cáo kết quả thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018; nhiệm vụ ngân sách Nhà nước năm 2019 và tờ trình về việc thông qua dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2019 tỉnh Bạc Liêu. 

(Mở văn bản)

- Báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2017 và tờ trình về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. 

(Mở văn bản)

Nghỉ làm việc buổi sáng

* Buổi chiều:

10. Thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Giám đốc Sở Tài chính trình bày báo cáo tóm tắt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018, nhiệm vụ năm 2019. 

(Mở văn bản)

11. Trưởng ban kinh tế - ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra các báo cáo, tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Phó Giám đốc Sở Tài chính trình bày. 

(Mở văn bản)

12. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh báo cáo tóm tắt công tác năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. 

(Mở văn bản)

13. Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh báo cáo tóm tắt công tác năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. 

(Mở văn bản)

14. Cục trưởng Cục Thi hành án Dân sự tỉnh báo cáo tóm tắt công tác năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. 

(Mở văn bản)

15. Chánh Thanh tra tỉnh thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tóm tắt báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018, nhiệm vụ năm 2019. 

(Mở văn bản)

16. Giám đốc Công an tỉnh thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tóm tắt công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2018; nhiệm vụ năm 2019 trên địa bàn tỉnh. 

(Mở văn bản)

Nghỉ giải lao

17. Trưởng ban pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra báo cáo công tác của các cơ quan tư pháp; công tác phòng, chống tham nhũng; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. 

(Mở văn bản)

18. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tờ trình về việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do Hội đồng nhân dân bầu. 

(Mở văn bản)

- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh chia Tổ thảo luận.

- Đại biểu khách mời nghỉ.

Kết thúc ngày làm việc thứ nhất

Ngày làm việc thứ hai (ngày 05 tháng 12 năm 2018, thứ tư)

* Buổi sáng:

19. Báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận tại Tổ về việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do Hội đồng nhân dân bầu.

20. Bầu Ban kiểm phiếu.

21. Đại biểu tiến hành bỏ phiếu và tiến hành kiểm phiếu.

22. Thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Giám đốc Sở Tài chính trình bày 04 tờ trình:

- Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2016 tỉnh Bạc Liêu. 

(Mở văn bản)

- Về quy định nội dung chi và mức phân bổ kinh phí cho công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. 

(Mở văn bản)

- Về việc quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu và mức hỗ trợ cho huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao được triệu tập vào đội tuyển cấp quốc gia. 

(Mở văn bản)

- Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 28/2012/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. 

(Mở văn bản)

23. Trưởng ban kinh tế - ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra 04 dự thảo nghị quyết trên. 

(Mở văn bản)

24. Thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày 03 tờ trình:

- Về kế hoạch đầu tư công năm 2019. 

(Mở văn bản)

- Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020. 

(Mở văn bản)

Về việc cho ý kiến đối với báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng, nâng cấp tuyến đường Ninh Quới - Ngan Dừa, huyện Hồng Dân. 

(Mở văn bản)

Nghỉ giải lao

25. Trưởng ban kinh tế - ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra 03 dự thảo nghị quyết trên. 

(Mở văn bản)

26. Thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Giám đốc Sở Tài chính trình bày 03 tờ trình:

- Về việc quy định nội dung và mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. 

(Mở văn bản)

- Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2018 tỉnh Bạc Liêu. 

(Mở văn bản)

- Về việc thông qua phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2019 tỉnh Bạc Liêu. 

(Mở văn bản)

27. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.

28. Thư ký kỳ họp thông qua dự thảo nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu.

Nghỉ làm việc buổi sáng

* Buổi chiều:

29. Thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trình bày tờ trình về việc thông qua danh mục các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào mục đích khác năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. 

(Mở văn bản)

30. Phó ban kinh tế - ngân sách trình bày báo cáo thẩm tra 04 dự thảo nghị quyết trên. 

(Mở văn bản)

31. Thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình bày tờ trình quy định chế độ nuôi dưỡng, chăm sóc đối với các đối tượng là nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam / dioxin có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không đủ điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng tại gia đình cần được nuôi dưỡng, chăm sóc tại Trung tâm bảo trợ xã hội. 

(Mở văn bản)

32. Thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp trình bày tờ trình về việc bãi bỏ Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND ngày 01 tháng 4 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định một số nội dung xây dựng Quy ước của khóm, ấp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. 

(Mở văn bản)

33. Trưởng ban văn hóa - xã hội trình bày báo cáo thẩm tra 02 dự thảo nghị quyết trên. 

(Mở văn bản)

34. Thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ trình bày tờ trình về việc phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Bạc Liêu năm 2019. 

(Mở văn bản)

35. Thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch trình bày tờ trình về việc đặt tên một số tuyến đường trên địa bàn thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi và thành phố Bạc Liêu. 

(Mở văn bản)

36. Trưởng ban pháp chế trình bày báo cáo thẩm tra 02 dự thảo nghị quyết trên. 

(Mở văn bản)

37. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tờ trình về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

(Mở văn bản)

Nghỉ giải lao

38. Đại biểu thảo luận tại Hội trường.

Kết thúc ngày làm việc thứ hai

Ngày làm việc thứ ba (ngày 06 tháng 12 năm 2018, thứ năm):

* Buổi sáng:

39. Đại biểu tiếp tục thảo luận tại Hội trường.

40. Đại diện Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu.

41. Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ chín, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX (Đài Phát thanh - Truyền hình thu hình và phát lại). 

(Mở văn bản)

Nghỉ làm việc buổi sáng

* Buổi chiều (truyền hình trực tiếp):

42. Chất vấn và trả lời chất vấn trực tiếp tại Hội trường.

Kết thúc ngày làm việc thứ ba

Ngày làm việc thứ tư (ngày 07 tháng 12 năm 2018, thứ sáu), truyền hình trực tiếp

* Buổi sáng:

43. Tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn trực tiếp tại Hội trường.

44. Phát biểu của Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh.

45. Hội đồng nhân dân biểu quyết thông qua các nghị quyết của kỳ họp.

46. Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu bế mạc. 

47. Chào cờ bế mạc.

 

 

p  Thời gian làm việc:

- Buổi sáng làm việc từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

- Buổi chiều làm việc từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Mỗi buổi làm việc nghỉ giải lao 01 lần.

  

Đại biểu nghiên cứu và cho ý kiến các văn bản sau:

1. Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ chín, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX. (Mở văn bản)

2. Báo cáo việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2018; nhiệm vụ năm 2019 trên địa bàn tỉnh.(Mở văn bản)

3. Báo cáo thẩm tra việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2018; nhiệm vụ năm 2019 trên địa bàn tỉnh.(Mở văn bản)

4. Báo cáo kết quả thực hiện công tác năm 2018, nhiệm vụ năm 2019 của các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh. (Mở văn bản)

5. Hướng dẫn những vấn đề cần tập trung thảo luận tại kỳ họp thứ chín, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX. (Mở văn bản)