SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
7
4
4
7
9

 TÀI LIỆU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH


 TÀI LIỆU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA IX

(NHIỆM KỲ 2016 - 2021)

 

KỲ HỌP THỨ HAI

   

TT

Trích yếu nội dung

Ký hiệu
văn bản

Ngày ký

Tải về

I

VĂN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

1

Chương trình kỳ họp thứ hai

 

 

Tải về

2

Bảng tổng hợp ý kiến chất vấn của ĐB HĐND tỉnh tại KH thứ hai, HĐND tỉnh khóa IX

 

 

Tải về

3

Hướng dẫn những vấn đề cần tập trung thảo luận tại KH thứ hai, HĐND tỉnh khóa IX

 

 

Tải về

4

Tờ trình, dự thảo NQ về thành lập Đoàn giám sát tình hình, kết quả triển khai thực hiện một số DA đầu tư thuộc NSNN đã được phê duyệt và cá DA thu hút đầu tư có chủ trương đầu tư trên địa bàn TPBL, huyện và TX

13/TTr-HĐND

27/7/2016

Tải về

5

Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa IX

10/BC-HĐND

14/7/2016

Tải về

6

Báo cáo thẩm tra về quy định khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh

11/BC-HĐND

26/7/2016

Tải về

7

Báo cáo thẩm tra về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh

12/BC-HĐND

26/7/2016

Tải về

8

Báo cáo thẩm tra về sửa đổi, bổ sung NQ số 11-2014-NQ-HĐND ngày 10-12-2014 và NQ số 03-2015-NQ-HĐND ngày 10-7-2015 của HĐND tỉnh

13/BC-HĐND

26/7/2016

Tải về

9

Báo cáo thẩm tra về phân bổ chỉ tiêu biên chế hành chính năm 2016

14/BC-HĐND

26/7/2016

Tải về

10

Báo cáo thẩm tra về việc đạt tên một số tuyến đường trên địa bàn huyện Hòa Bình

15/BC-HĐND

26/7/2016

Tải về

11

Báo cáo thẩm tra về bãi bỏ Nghị quyết số 10-2012-NQ-HĐND ngày 19-7-2012 của HĐND tỉnh

16/BC-HĐND

26/7/2016

Tải về

12

Báo cáo thẩm tra về bãi bỏ Nghị quyết số 16-2014-NQ-HĐND ngày 10-12-2014 của HĐND tỉnh

17/BC-HĐND

26/7/2016

Tải về

13

Báo cáo thẩm tra về kết quả giải quyết những kiến nghị của cử tri tại KH thứ 14 và một số KH trước

18/BC-HĐND

27/7/2016

Tải về

14

Báo cáo thẩm tra về tình hình thực hiện dự toán NSNN 6 tháng đầu năm

19/BC-HĐND

27/7/2016

Tải về

15

Báo cáo thẩm tra về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm

20/BC-HĐND

27/7/2016

Tải về

16

Báo cáo thẩm tra về việc thông qua Quy hoạch phát triển mạng lưới trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên

21/BC-HĐND

27/7/2016

Tải về

II

THÔNG BÁO CỦA ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH

1

Thông báo của Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh về tham gia xây dựng chính quyền tại KH thứ hai, HĐND tỉnh khóa IX

38/TB-MTTQ-BTT

25/7/2016

Tải về

III

BÁO CÁO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

1

Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 06 tháng đầu năm

151/BC-UBND

19/7/2016

Tải về

2

BC kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2016

162/BC-UBND

25/7/2016

Tải về

3

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán NSNN 06 tháng đầu năm 2016

167/BC-UBND

26/7/2016

Tải về

4

Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại KH thứ hai, HĐND tỉnh khóa IX

168/BC-UBND

27/7/2016

Tải về

5

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm 2016

169/BC-UBND

27/7/2016

Tải về

6

Báo cáo kết quả thực hiện những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại KH thứ 14 và một số KH trước, HĐND tỉnh khóa VIII

170/BC-UBND

19/7/2016

Tải về

IV

CÁC TỜ TRÌNH DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

1

Tờ trình, dự thảo NQ về phân bổ chỉ tiêu biên chế hành chính năm 2016

121 /TTr-UBND

15/7/2016

Tải về

2

Tờ trình, dự thảo NQ về bãi bỏ Nghị quyết số 16-2014-NQ-HĐND ngày 10-12-2014 của HĐND tỉnh

123/TTr-UBND

22/7/2016

Tải về

3

Tờ trình, dự thảo NQ về bãi bỏ Nghị quyết số 10-2012-NQ-HĐND ngày 19-7-2012 của HĐND tỉnh

124/TTr-UBND

25/7/2016

Tải về

4

Tờ trình, dự thảo NQ về việc đạt tên một số tuyến đường trên địa bàn huyện Hòa Bình

125/TTr-UBND

25/7/2016

Tải về

5

Tờ trình, dự thảo NQ về ban hành khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh

126/TTr-UBND

25/7/2016

Tải về

6

Tờ trình, dự thảo NQ về sửa đổi, bổ sung NQ số 11-2014-NQ-HĐND ngày 10-12-2014 và NQ số 03-2015-NQ-HĐND ngày 10-7-2015 của HĐND tỉnh

127/TTr-UBND

26/7/2016

Tải về

7

Tờ trình, dự thảo NQ về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh

128/TTr-UBND

26/7/2016

Tải về

8

Tờ trình, dự thảo NQ về việc thông qua Quy hoạch phát triển mạng lưới trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên

130/TTr-UBND

27/7/2016

Tải về

V

CÁC BÁO CÁO CỦA TAND, VKSND, CỤC THADS TỈNH

1

Báo cáo 06 tháng đầu năm của TAND tỉnh

25/BC-TA

27/6/2016

Tải về

2

Báo cáo 06 tháng đầu năm của Viện KSND tỉnh

305/BC-VKS

15/7/2016

Tải về

3

Báo cáo 06 tháng đầu năm của  Cục THADS

365/BC-CTHADS

18/7/2016

Tải về