SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
7
4
3
1
6

 Kỳ họp thứ 5

 

 TÀI LIỆU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA IX

(NHIỆM KỲ 2016 - 2021)

 

KỲ HỌP THỨ NĂM

   

TT

Trích yếu nội dung

Ký hiệu
văn bản

Ngày ký

Tải về

I

VĂN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

1

Chương trình làm việc kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa IX (Từ ngày 05 đến ngày 07 tháng 12 năm 2017)

 

 

Tải về

2

Hướng dẫn những vấn đề cần tập trung thảo luận tại Kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa IX

 

 

Tải về

3

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018, HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

04/TTr-HĐND

20/11/2017

Tải về Tờ trình

 

Tải về DTNQ

4

Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa IX

38/BC-HĐND

15/11/2017

Tải về

5

Báo cáo kết quả công tác năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2018 của Thường trực HĐND tỉnh

39/BC-HĐND

22/11/2017

Tải về

6

Báo cáo và dự thảo Nghị quyết về kết quả giám sát việc đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh do ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh quản lý và làm chủ đầu tư, giai đoạn 2012 - 2016

40/BC-ĐGS

22/11/2017

Tải về báo cáo

 

Tải về DTNQ

7

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của Ban văn hóa - xã hội của HĐND tỉnh

44/BC-HĐND

24/11/2017

Tải về

8

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017, nhiệm vụ năm 2018 của Ban kinh tế - ngân sách của HĐND tỉnh

56/BC-HĐND

30/11/2017

Tải về

9

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017, nhiệm vụ năm 2018 của Ban pháp chế của HĐND tỉnh

62/BC-HĐND

01/12/2017

Tải về

I

THÔNG BÁO CỦA ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH

1

Thông báo của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về việc Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng chính quyền tại Kỳ họp lần thứ năm, HĐND tỉnh khóa IX

64/TB-MTTQ-BTT

30/11/2017

Tải về

III

BÁO CÁO CỦA ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH

 

Báo cáo kết quả kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV và tình hình hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu tại kỳ họp

 

27/11/2017

Tải về

IV

TỜ TRÌNH, DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VÀ BÁO CÁO THẨM TRA

1

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc ban hành quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

232/TTr-UBND

16/11/2017

Tải về Tờ trình

 

Tải về DTNQ

2

Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc ban hành quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

42/BC-HĐND

24/11/2017

Tải về

3

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc quy định mức chi trợ cấp đặc thù cho đối tượng là công chức, viên chức và người lao động làm việc tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bạc Liêu

234/TTr-UBND

20/11/2017

Tải về Tờ trình

 

Tải về DTNQ

4

Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc quy định mức chi trợ cấp đặc thù cho đối tượng là công chức, viên chức và người lao động làm việc tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bạc Liêu

43/BC-HĐND

24/11/2017

Tải về

5

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt Phương án cấp, bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Đầu tư phát triển Bạc Liêu năm 2018 từ nguồn ngân sách tỉnh

238/TTr-UBND

21/11/2017

Tải về Tờ trình

 

Tải về DTNQ

6

Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bạc Liêu năm 2018 từ nguồn ngân sách tỉnh

52/BC-HĐND

27/11/2017

Tải về

7

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Bạc Liêu năm 2018

240/TTr-UBND

27/11/2017

Tải về Tờ trình

Tải về DTNQ

Tải về Phụ lục

8

Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018 của tỉnh Bạc Liêu

46/BC-HĐND

24/11/2017

Tải về

9

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc thông qua Danh mục các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào mục đích khác năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

241/TTr-UBND

27/11/2017

Tải về Tờ trình

 

Tải về DTNQ

10

Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc thông qua Danh mục các dự án phải thu hồi đất và Danh mục các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào mục đích khác năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

54/BC-HĐND

27/11/2017

Tải về

11

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước thực hiện xây dựng nông thôn mới giai đoạn đến 2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

242/TTr-UBND

27/11/2017

Tải về Tờ trình

 

Tải về DTNQ

12

Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc quy định mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh

53/BC-HĐND

27/11/2017

Tải về

13

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc quy định phân chia nguồn thu tiền chậm nộp cho các cấp ngân sách địa phương tỉnh Bạc Liêu

247/TTr-UBND

30/11/2017

Tải về Tờ trình

 

Tải về DTNQ

14

Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc phân chia nguồn thu chậm nộp cho các cấp ngân sách địa phương tỉnh Bạc Liêu

58/BC-HĐND

30/11/2017

Tải về

15

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh về việc thông qua phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2017 tỉnh Bạc Liêu

246/TTr-UBND

30/11/2017

Tải về Tờ trình

Tải về DTNQ

Tải về Phụ lục

16

Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ ba “về việc thông qua phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2017 tỉnh Bạc Liêu”

57/BC-HĐND

30/11/2017

Tải về

17

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

249/TTr-UBND

01/12/2017

Tải về Tờ trình

 

Tải về DTNQ

18

Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

66/BC-HĐND

04/12/2017

Tải về

19

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

252/TTr-UBND

04/12/2017

Tải về Tờ trình

 

Tải về DTNQ

20

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

329/BC-UBND

04/12/2017

Tải về

21

Báo cáo thẩm tra Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và dự thảo nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

60/BC-HĐND

01/12/2017

Tải về

22

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn Đề án “Hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2018 - 2020”

254/TTr-UBND

04/12/2017

Tải về Tờ trình

 

Tải về DTNQ

23

Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn Đề án “Hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2018 - 2020”

67/BC-HĐND

04/12/2017

Tải về

24

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc phân bổ Kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn năm 2016 - 2020

255/TTr-UBND

04/12/2017

Tải về

25

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương kế hoạch năm 2018

256/TTr-UBND

04/12/2017

Tải về

26

Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2018 và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn năm 2016 - 2020 tỉnh Bạc Liêu

65/BC-HĐND

04/12/2017

Tải về

27

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2016 tỉnh Bạc Liêu

245/TTr-UBND

30/11/2017

Tải về

28

Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2016 tỉnh Bạc Liêu

61/BC-HĐND

01/12/2017

Tải về

V

 CÁC BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ VÀ CÁC BÁO CÁO THẨM TRA

1

Báo cáo công tác năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2018 của TAND tỉnh Bạc Liêu

63/BC-TA

06/11/2017

Tải về

2

Báo cáo thẩm tra Báo cáo công tác năm 2017 của TAND tỉnh Bạc Liêu

47/BC-HĐND

24/11/2017

Tải về

3

Báo cáo công tác kiểm sát năm 2017, phương hướng năm 2018 của Viện KSND tỉnh Bạc Liêu

410/BC-VKS

16/11/2017

Tải về

4

Báo cáo thẩm tra Báo cáo công tác năm 2017 của Viện KSND tỉnh Bạc Liêu

48/BC-HĐND

24/11/2017

Tải về

5

Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2017 của Cục THADS tỉnh Bạc Liêu

570/BC-CTHADS

07/11/2017

Tải về

6

Báo cáo thẩm tra Báo cáo công tác năm 2017 của Cục THADS tỉnh Bạc Liêu

49/BC-HĐND

24/11/2017

Tải về

7

Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018

310/BC-UBND

21/11/2017

Tải về

8

Báo cáo thẩm tra Báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

51/BC-HĐND

27/11/2017

Tải về

9

Báo cáo về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

316/BC-UBND

27/11/2017

Tải về

10

Báo cáo thẩm tra Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

55/BC-HĐND

28/11/2017

Tải về

11

Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

317/BC-UBND

27/11/2017

Tải về

12

Báo cáo thẩm tra Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2017

45/BC-HĐND

24/11/2017

Tải về

13

Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

318/BC-UBND

27/11/2017

Tải về

14

Báo cáo thẩm tra Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2017

59/BC-HĐND

30/11/2017

Tải về

15

Báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2016

322/BC-UBND

30/11/2017

Tải về

16

Báo cáo thẩm tra Báo cáo quyết toán thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2016

61/BC-HĐND

01/12/2017

Tải về

17

Báo cáo thực hiện ngân sách nhà nước năm 2017 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 tỉnh Bạc Liêu

332/BC-UBND

04/12/2017

Tải về

18

Báo cáo thẩm tra Báo cáo kết quả thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017 và dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2018 tỉnh Bạc Liêu

63/BC-HĐND

04/12/2017

Tải về

19

Báo cáo Kế hoạch tài chính -  ngân sách Nhà nước 03 năm 2018 - 2020

331/BC-UBND

04/12/2017

Tải về

20

Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa IX

334/BC-UBND

06/12/2017

Tải về