SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
7
4
3
6
2

 TÀI LIỆU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

 

TÀI LIỆU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA IX

(NHIỆM KỲ 2016 - 2021)

 

KỲ HỌP THỨ TƯ

   

TT

Trích yếu nội dung

Ký hiệu
văn bản

Ngày ký

Tải về

I

VĂN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

1

Chương trình làm việc Kỳ họp thứ tư, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX

 

 

Tải về

2

Hướng dẫn những vấn đề cần tập trung thảo luận tại kỳ họp thứ tư, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX

 

07/7/2017

Tải về

3

Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát việc đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh do ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh quản lý và làm chủ đầu tư (giai đoạn 2012 - 2016)

 01/TTr-HĐND

26/6/2017

Tải về

4

Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh

02/TTr-HĐND

27/6/2017

Tải về

5

Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ tư, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX

09/BC-HĐND

27/6/2017

Tải về

6

Báo cáo kết quả giám sát tình hình tổ chức bộ máy, biên chế (hành chính, sự nghiệp) và kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế

12/BC-HĐND

29/6/2017

Tải về

7

Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

10/BC-HĐND

27/6/2017

Tải về

8

Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của Ban kinh tế - ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh

11/BC-HĐND

28/6/2017

Tải về

9

Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2017, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của Ban pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh

15/BC-HĐND

05/7/2017

Tải về

10

Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của Ban văn hóa - xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh

21/BC-HĐND

10/7/2017

Tải về

11

Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết “về việc bãi bỏ Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND ngày 14/7/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thành lập Quỹ quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu”

14/BC-HĐND

04/7/2017

Tải về

12

Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc ban hành danh mục, mức thu, miễn, giảm, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

16/BC-HĐND

06/7/2017

Tải về

13

Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Bạc Liêu

17/BC-HĐND

06/7/2017

Tải về

14

Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết số 14/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh “về việc quy định mức thu, tỷ lệ trích nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu”

18/BC-HĐND

06/7/2017

Tải về

15

Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc ban hành quy định mức trích (tỷ lệ phần trăm) từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

19/BC-HĐND

06/7/2017

Tải về

16

Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc quy định mức chi thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá các văn bản, tài liệu trong hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng trên địa bàn tỉnh

20/BC-HĐND

07/7/2017

Tải về

17

Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết “về việc quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu”

22/BC-HĐND

10/7/2017

Tải về

18

Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết “về việc quy định mức hỗ trợ kinh phí duy trì các hoạt động nghiệp vụ và phục vụ nhiệm vụ chính trị của thiết chế văn hóa, thể thao ở nông thôn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu”

23/BC-HĐND

10/7/2017

Tải về

19

Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc quy định nội dung và mức chi của các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

24/BC-HĐND

10/7/2017

Tải về

20

Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc thông qua Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

25/BC-HĐND

10/7/2017

Tải về

21

Báo cáo thẩm tra báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp điều hành dự toán ngân sách Nhà nước 6 tháng cuối năm 2017

26/BC-HĐND

10/7/2017

Tải về

22

Báo cáo thẩm tra báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2017

27/BC-HĐND

10/7/2017

Tải về

23

Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết phân bổ chỉ tiêu biên chế hành chính năm 2017

28/BC-HĐND

10/7/2017

Tải về

24

Báo cáo thẩm tra báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ hai và thứ ba, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX

29/BC-HĐND

12/7/2017

Tải về

25

Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc quy định nội dung và mức chi hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

30/BC-HĐND

12/7/2017

Tải về 

II

THÔNG BÁO CỦA ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH

1

Thông báo của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về việc Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng chính quyền tại Kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, 6 tháng đầu năm 2017

53/TB-MTTQ-BTT

06/7/2017

Tải về 

III

BÁO CÁO CỦA ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH

1

Báo cáo kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV và tình hình hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

20/BC-ĐĐBQH

06/7/2017

Tải về

IV

BÁO CÁO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

1

Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

161/BC-UBND

04/7/2017

Tải về

2

Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2017

165/BC-UBND

07/7/2017

Tải về

3

Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

167/BC-UBND

07/7/2017

Tải về

4

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm chỉ đạo điều hành dự toán ngân sách Nhà nước 6 tháng cuối năm 2017

169/BC-UBND

10/7/2017

Tải về

5

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2017

170/BC-UBND

11/7/2017

 Tải về

6

Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ hai và kỳ họp thứ ba, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX

172/BC-UBND

11/7/2017

 Tải về

V

CÁC TỜ TRÌNH DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

1

Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc phân bổ chỉ tiêu biên chế hành chính năm 2017

 102/TTr-UBND

22/6/2017

Tải về 

2

Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc ban hành quy định mức trích (tỷ lệ phần trăm) từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

 108/TTr-UBND

28/6/2017

Tải về

3

Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết số 14/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, tỷ lệ trích nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

 109/TTr-UBND

29/6/2017

Tải về

4

Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND ngày 14/7/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thành lập Quỹ quốc phòng, an ninh ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

 110/TTr-UBND

29/6/2017

Tải về

5

Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc xin thông qua Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Bạc Liêu

 111/TTr-UBND

30/6/2017

Tải về

6

Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc xin ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ kinh phí duy trì các hoạt động nghiệp vụ và phục vụ nhiệm vụ chính trị của thiết chế văn hóa, thể thao ở nông thôn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

 113/TTr-UBND

04/7/2017

Tải về

7

Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc đề nghị ban hành Nghị quyết thông qua Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

 115/TTr-UBND

06/7/2017

Tải về 

8

Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc ban hành danh mục, mức thu, miễn, giảm, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

 116/TTr-UBND

07/7/2017

Tải về 

9

Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc ban hành quy định nội dung và mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

 117/TTr-UBND

07/7/2017

Tải về 

10

Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc ban hành quy định mức chi thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá các văn bản, tài liệu trong hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

 118/TTr-UBND

07/7/2017

Tải về

11

Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc ban hành Nghị quyết quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

 119/TTr-UBND

07/7/2017

Tải về 

12

Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc ban hành quy định nội dung và mức chi hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

 123/TTr-UBND

07/7/2017

Tải về 

VI

CÁC BÁO CÁO CỦA TAND, VKSND, CỤC THADS TỈNH

1

Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu

23/BC-TA

07/6/2017

Tải về

2

Báo cáo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu về công tác của Viện kiểm sát nhân dân tại kỳ họp thứ tư, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX

228/BC-VKS

19/6/2017

Tải về

3

Báo cáo kết quả công tác thi hành dân sự, hành chính 6 tháng đầu năm 2017

342/BC-CTHADS

19/6/2017

Tải về