SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
1
8
6
5
3

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

Họ và tên: Hoàng Đình Liêm

Năm sinh: 1976

Quê quán: Trần Phán, Đầm Dơi, Cà Mau

Dân tộc   : Kinh

Ngày vào Đảng: 03/02/2009

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Luật; cử nhân kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ hiện nay: Phó Chánh Văn phòng

Số điện thoại:

            + Cơ quan       : 3923999

            + Di động        : 0918 457457

Email: liemhd@baclieu.gov.vn