SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
1
4
8
1
7

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN VĨNH LỢI

(Nhiệm kỳ 2016 - 2021)

 

 

1. Thường trực HĐND huyện:

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

01

Nguyễn Quốc Khởi

Phó Chủ tịch

0949.090800

02

Nguyễn Văn Khởi

Phó Chủ tịch

0913.990467

 

2. Ban kinh tế - xã hội:

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

01

Nguyễn Quốc Khởi

Trưởng ban

0949.090800

02

Tô Thanh Phú

Phó ban

0949.279396

  

3. Ban pháp chế:

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

01

Nguyễn Văn Khởi

Trưởng ban

0913.990467

02

Triệu Xuân Huyuy

Phó ban

0949.339026