SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
7
3
3
3
6

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

 

Họ và tên: Trương Thanh Nhã

Năm sinh: 1977

Quê quán: Phú Mỹ, Cái Nước, Cà Mau

Dân tộc   : Kinh

Ngày vào Đảng: 03/7/2002

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ xây dựng Đảng và CQNN

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ hiện nay: Chánh Văn phòng

Số điện thoại:

            + Cơ quan       : 3954585

            + Di động        : 0913 892835

Email: nhatt@baclieu.gov.vn

 

 

Description: http://hdnd.baclieu.gov.vn/pages/S%C6%A1%20%C4%91%E1%BB%93%20t%E1%BB%95%20ch%E1%BB%A9c%20VP/Ho%C3%A0ng%20%C4%90%C3%ACnh%20Li%C3%AAm.JPG

Họ và tên: Hoàng Đình Liêm

Năm sinh: 1976

Quê quán: Trần Phán, Đầm Dơi, Cà Mau

Dân tộc   : Kinh

Ngày vào Đảng: 03/02/2009

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Luật

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ hiện nay: Phó Chánh Văn phòng

Số điện thoại:

            + Cơ quan       : 3923999

            + Di động        : 0918 457457

Email: liemhd@baclieu.gov.vn

 

 

Description: http://hdnd.baclieu.gov.vn/pages/S%C6%A1%20%C4%91%E1%BB%93%20t%E1%BB%95%20ch%E1%BB%A9c%20VP/PTP.jpg

Họ và tên: Phạm Thành Phước

Năm sinh: 02/3/1978

Quê quán:  Giá Rai, Bạc Liêu

Dân tộc   : Kinh

Ngày vào Đảng: 02/11/2002

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Luật

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp chính trị hành chính

Chức vụ hiện nay: Phó Chánh Văn phòng

Số điện thoại:

            + Cơ quan       : 3955484

            + Di động        : 0918 458978 - 0961 526868

Email: phuocpt@baclieu.gov.vn