SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
9
9
9
8
7
ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU Thứ Hai, 24/03/2014, 10:20

Vận dụng Tư tưởng Đại đoàn kết của Hồ Chí Minh vào thời đại ngày nay.

Tư tưởng Đại đoàn kết của Hồ Chí Minh là nội dung xuyên suốt và nhất quán trong toàn bộ hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung và là cơ sở cho chiến lược của Đảng ta, nhờ đó, đã dẫn tới những thành công của cách mạng Việt Nam trong cách mạng dân tộc dân chủ và Xã hội chủ nghĩa.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đại đoàn kết được hình thành trên cơ sở truyền thống đoàn kết, nhân ái, tình cảm trong lối sống tự nhiên và triết lý nhân sinh của người Việt Nam. Đoàn kết dựa vào dân là tư duy chính trị và là kế sách giữ nước của ông cha ta (biểu hiện trong thơ ca văn học) và Hồ Chí Minh đã kế thừa có chọn lọc những tư tưởng văn hóa của phương Đông có giá trị hợp lý như: tư tưởng nhân ái, tinh thần từ bi bác ái và những trào lưu dân chủ tư sản phương Tây về tư tưởng tự do bình đẳng, bác ái. Mặt khác, Hồ Chí Minh tiếp thu và vận dụng sáng tạo những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin về đoàn kết và tập hợp lực lượng. Người đã thấm nhuần quan điểm cách mạng của Mác: cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, nhân dân là người sáng tạo ra lịch sử, cho nên cách mạng muốn mạnh phải đoàn kết các dân tộc, các giai cấp và các tầng lớp khác thành lực lượng hùng mạnh để chống thực dân đế quốc và áp bức bất công. Những quan điểm này được đúc kết thành các khẩu hiệu trong phong trào cộng sản như “giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức trên thế giới đoàn kết lại”.

Thực tiễn cách mạng Việt Nam hơn 80 năm qua thể hiện sức sống kỳ diệu và sức mạnh vĩ đại của Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đại đoàn kết. Từ chỗ là tư tưởng của lãnh tụ kính yêu trở thành chiến lược Đại đoàn kết của toàn Đảng và trở thành tình cảm, sức mạnh của cả dân tộc. Sức mạnh đó là nguồn gốc sâu xa của thắng lợi trong cách mạng Tháng Tám năm 1945, kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954), chống Mỹ cứu nước (1954 - 1975).

Ngày nay, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, trước đòi hỏi của sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa, với việc phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa và mở cửa hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, thì việc thực hiện tư tưởng đại đoàn kết của Người càng có ý nghĩa quan trọng, đó là một trong những nhân tố bảo đảm cho quá trình đổi mới, phát triển. Quan điểm này đã được Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương 7, khóa IX cụ thể như sau:

Thứ nhất, Đại đoàn kết dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng, là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Thứ hai, Đại đoàn kết toàn dân tộc lấy mục tiêu giữ vững độc lập, thống nhất của Tổ quốc, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh làm điểm tương đồng, xóa bỏ mặc cảm, định kiến, phân biệt đối xử về quá khứ, thành phần, giai cấp, xây dựng tinh thần cởi mở, tin cậy lẫn nhau, cùng hướng tới tương lai.

Thứ ba, bảo đảm công bằng và bình đẳng xã hội, chăm lo lợi ích thiết thực, chính đáng, hợp pháp của các giai cấp, các tầng lớp nhân dân, kết hợp hài hòa lợi ích cá nhân, lợi ích tập thể và lợi ích toàn xã hội, thực hiện dân chủ với giữ gìn kỷ cương, chống quan liêu tham nhũng, lãng phí, không ngừng bồi dưỡng, nâng cao tinh thần yêu nước, ý thức độc lập dân tộc thống nhất Tổ quốc, tinh thần tự lực, tự cường, xây dựng đất nước, xem đó là những yếu tố quan trọng để củng cố và phát triển khối đại đoàn kết dân tộc

Thứ tư, Đại đoàn kết là sự nghiệp của toàn dân tộc của cả hệ thống chính trị mà hạt nhân lãnh đạo là các tổ chức Đảng, được thực hiện bằng nhiều biện pháp, hình thức, trong đó các chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước có ý nghĩa quan trọng hàng đầu

Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương 7, khóa IX cũng đề ra 05 giải pháp chủ yếu để thực hiện đại đoàn kết như sau :

Một là, xây dựng những định hướng chính sách nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hai là, phát huy mạnh mẽ vai trò của chính quyền nhà nước trong việc thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ba là, mở rộng và đa dạng hóa các hình thức tập họp nhân dân, nâng cao vị trí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân trong việc thực hiện đại đoàn kết dân tộc.

Bốn là, tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, nâng cao trách nhiệm công dân, xây dựng sự đồng thuận xã hội, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước.

Năm là, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng để Đảng thật sự là hạt nhân lãnh đạo khối Đại đoàn kết dân tộc.

Tóm lại, hiện nay, chúng ta đang đứng trước những vận hội mới, đồng thời, cũng có những thách thức mới. Những vận hội và thách thức đó tác động hàng ngày, hàng giờ đến khối Đại đoàn kết dân tộc. Để tiến lên, chúng ta chỉ có con đường là phải kiên trì, vững vàng, quán triệt và thực hiện tư tưởng Đại đoàn kết của Hồ Chí Minh, đồng thời, chúng ta cũng phải đổi mới, phát triển những nội dung, phương pháp Đại đoàn kết của Người cho phù hợp với sự vận động, biến đổi của đời sống kinh tế - xã hội trong nước và thế giới. Kế thừa, phát triển tư tưởng Đại đoàn kết trong sự nghiệp đổi mới đòi hỏi phải có sự nghiên cứu sâu sắc, toàn diện tất cả các vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội và quốc tế. Trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, chúng ta cần phải luôn luôn quán triệt và vận dụng sáng tạo Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đại đoàn kết để đạt được những thành tựu cao nhất./.

Ban biên tập


Số lượt người xem: 77866 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày