SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
2
0
9
8
7
1
ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU Thứ Hai, 03/11/2014, 15:30

Báo cáo tháng 10

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10 và nhiệm vụ tháng 11 năm 2014

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10
và nhiệm vụ tháng 11 năm 2014
------------------
 

I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

1. Công tác tham mưu, tổng hợp:

- Tổ chức Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 12 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2014), Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII; triển khai Kế hoạch và phân công các cơ quan có liên quan chuẩn bị nội dung kỳ họp.

 - Tham mưu, phục vụ Thường trực Hội dồng nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp thông qua dự thảo Báo cáo tham vấn ý kiến nhân dân “Về thực hiện chính sách, pháp luật Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu” của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Tham mưu cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 21 tháng 10 năm 2014 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh “Về việc điều chỉnh doanh mục kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch”.

- Phục vụ Đoàn Đại biểu Quốc hội tổ chức cuộc họp với Ủy ban nhân dân tỉnh nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 09 tháng đầu năm 2014 và một số nội dung quan trọng khác chuẩn bị kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII.

            - Phục vụ Đoàn Đại biểu Quốc hội, Lãnh đạo Văn phòng tiếp và làm việc với Vụ Thông tin Văn phòng Quốc hội phối hợp với Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC về chuyên mục “Diễn đàn lập pháp”, với các chuyên đề về tiếp xúc cử tri, tham gia xây dựng Luật, công tác giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội tại địa phương, ... để phát sóng trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII.

- Tiếp tục tổ chức, phục vụ các cuộc họp của Đoàn Đại biểu Quốc hội lấy ý kiến đóng góp các Dự án Luật chuẩn bị kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII.

 - Thực hiện việc kiểm tra văn bản Quy phạm pháp luật theo yêu cầu của các bộ: Ngoại giao, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định.

2. Về tiếp xúc cử tri và tiếp công dân:

- Phối hợp, tổ chức, phục vụ Đoàn Đại biểu Quốc hội, Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri, tổng hợp, phân loại ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp chuyển cơ quan chức năng; tham dự, phục vụ kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII.

- Tham gia và tổ chức cho Đoàn Đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 10 năm 2014.

- Tiếp nhận 20 đơn thư yêu cầu khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Đoàn Đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh, trong đó: chuyển đến cơ quan thẩm quyền giải quyết 01 đơn, hoàn trả lại đương sự, yêu cầu bổ sung hồ sơ 11 đơn, còn 08 đơn đang nghiên cứu trình lãnh đạo cho ý kiến.

3. Công tác Hành chính – Tổ chức – Quản tri, Công nghệ thông tin:

- Phục vụ Đoàn Đại biểu Quốc hội họp trực tuyến “Về tổ chức hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại phiên hợp thứ 31” của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

- Phục vụ Lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tham dự Hội thảo Dự án “Về tăng cường năng lực xây dựng pháp luật cho Văn phòng Chính phủ”, tổ chức tại thành phố Cần Thơ.

- Phục vụ Lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tham dự Hội nghị “Về thẩm tra việc phê chuẩn Công ước của Liên hiệp quốc về Quyền của người khuyết tật” của Ủy ban Đối ngoại và Hội nghị “Về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020 và định hướng đổi mới chính sách trợ giúp xã hội” của Ủy ban về các vấn đề xã hội, tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh.

- Phục vụ Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và Lãnh đạo Văn phòng tham dự Hội nghị giao ban Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long lần thứ 22 tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

- Phục vụ Đoàn Đại biểu Quốc hội tham dự Hội thảo “Về dự án Luật văn bản pháp luật và dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt” do Văn phòng Chính phủ phối hợp với Ủy ban Pháp luật của Quốc hội và Đại diện Giz tổ chức tại thành phố Cần Thơ.

- Tiếp nhận, xử lý 156 văn bản đến của Trung ương và địa phương. Phát hành 77 văn bản của Đoàn Đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và Văn phòng.

            -  Đã đăng trên Cổng Thông tin điện tử 08 tin, bài liên quan đến hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và Văn phòng.

            II. NHIỆM VỤ THÁNG 11:

            Tháng 11, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

1. Tập trung chuẩn bị kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII:

            - Tổ chức, phục vụ Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 12; tổng hợp, phân loại ý kiến, kiến nghị của cử tri chuyển Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét trả lời.

            - Tham mưu, tổ chức họp Đảng Đoàn và Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị, cho ý kiến một số vấn đề quan trọng của kỳ họp và quyết định triệu tập kỳ họp, triển khai Kế hoạch phục vụ Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân khảo sát, thẩm tra các Báo cáo và dự thảo Nghị quyết, xây dựng Báo cáo thẩm tra trình kỳ họp. Chuẩn bị Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về chương trình xây dựng Nghị quyết; chương trình hoạt động giám sát và tham vấn ý kiến nhân dân năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh trình kỳ họp. Xây dựng Chương trình kỳ họp và một số văn bản khác liên quan đến kỳ họp.

            - Xây dựng dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động năm 2014; phương hướng, nhiệm vụ năm 2015 của Hội đồng nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; dự thảo Báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát và tham vấn ý kiến nhân dân năm 2014.

            - Phục vụ các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục tổ chức giám sát chuyên đề theo kế hoạch.         

            2. Một số nhiệm vụ khác:

            - Tiếp tục cử cán bộ phục vụ Đoàn Đại biểu Quốc hội tham dự kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII. Chuẩn bị đề cương, chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII của Đại biểu Quốc hội tỉnh.

 - Tổ chức họp báo thông tin hoạt động của kỳ họp; làm việc với Báo Bạc Liêu, Đài Phát thanh – Truyền hình về tổ chức hoạt động báo chí tại kỳ họp. Đẩy mạnh hoạt động của Cổng thông tin điện tử, bảo đảm thông suốt phục vụ kỳ họp.

            - Đảm bảo thực hiện tốt công việc hành chính thường xuyên, chuẩn bị kinh phí, phương tiện, vật chất cần thiết phục vụ kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII.

            - Phục vụ tiếp công dân định kỳ theo quy định.

Lãnh đạo Văn phòng, các Trưởng phòng căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công tổ chức triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất./.

                                 CHÁNH VĂN PHÒNG

 

                               (đã ký)

 

                              Nguyễn Đáng

 


Số lượt người xem: 621 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày