SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
2
1
8
5
5
ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU Thứ Sáu, 22/03/2019, 15:50

Xây dựng đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức trong cơ quan nhà nước

Hiến pháp năm 2013 quy định “Các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức phải tôn trọng Nhân dân, tận tụy phục vụ Nhân dân, liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của Nhân dân; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền”. Có thể khái quát yêu cầu của Hiến pháp năm 2013 về đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức như sau: Thứ nhất, phải tôn trọng nhân dân; thứ hai, kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tham nhũng; thứ ba, liên hệ chặt chẽ với nhân dân; thứ tư, lắng nghe ý kiến của nhân dân; thứ năm, cán bộ, công chức phải chịu sự giám sát của nhân dân; thứ sáu, phải có thái độ tích cực đấu tranh chống những hành vi vi phạm pháp luật, quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tham nhũng. Đây là những chuẩn mực đạo đức công vụ quan trọng nhất được thể chế hóa trong Hiến pháp, làm nền tảng cho việc xây dựng, hoàn thiện pháp luật về đạo đức công vụ.

Điều 36 Luật Phòng, chống tham nhũng quy định: “1. Quy tắc ứng xử là các chuẩn mực xử sự của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã hội, bao gồm những việc phải làm hoặc không được làm, phù hợp với đặc thù công việc của từng nhóm cán bộ, công chức, viên chức và từng lĩnh vực hoạt động công vụ, nhằm bảo đảm sự liêm chính và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức. 2. Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức được công khai để nhân dân giám sát việc chấp hành”. Điều 42 Luật Phòng, chống tham nhũng quy định: “Quy tắc đạo đức nghề nghiệp là chuẩn mực xử sự phù hợp với đặc thù của từng nghề bảo đảm sự liêm chính, trung thực và trách nhiệm trong việc hành nghề”. Đây là hệ thống những chuẩn mực xử sự trong hoạt động công vụ; đề cao liêm chính và làm cơ sở xử lý những hành vi vi phạm trong thực thi công vụ.

Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí không chỉ quy định các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, các biện pháp xử lý đối với những vi phạm, mà còn quy định về yêu cầu đạo đức đối với công chức trong việc sử dụng, quản lý tài sản công. Theo tinh thần của luật, ý thức bảo vệ của công, sử dụng có hiệu quả tài sản và thực hiện nghiêm chỉnh việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là một trong những tiêu chuẩn đạo đức công vụ đối với cán bộ, công chức.

Luật Cán bộ, công chức năm 2008 xác định đạo đức công vụ là một trong những phẩm chất quan trọng bậc nhất mà cán bộ, công chức phải có, đã dành hai mục trong Chương I để quy định về đạo đức công vụ, trong đó, Điều 15 quy định: “Cán bộ, công chức phải thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư trong hoạt động công vụ”. Điều 16 Luật Cán bộ, công chức quy định: “1. Trong giao tiếp công sở, cán bộ, công chức phải có thái độ lịch sự, tôn trọng đồng nghiệp; ngôn ngữ giao tiếp phải chuẩn mực, rõ ràng, mạch lạc. 2. Cán bộ, công chức phải lắng nghe ý kiến của đồng nghiệp; công bằng, vô tư, khách quan khi nhận xét, đánh giá; thực hiện dân chủ và đoàn kết nội bộ. 3. Khi thi hành công vụ, cán bộ, công chức phải mang phù hiệu hoặc thẻ công chức; có tác phong lịch sự; giữ gìn uy tín, danh dự cho cơ quan, tổ chức, đơn vị và đồng nghiệp”. Điều 17 quy định: “1. Cán bộ, công chức phải gần gũi với nhân dân; có tác phong, thái độ lịch sự, nghiêm túc, khiêm tốn; ngôn ngữ giao tiếp phải chuẩn mực, rõ ràng, mạch lạc. 2. Cán bộ, công chức không được hách dịch, cửa quyền, gây khó khăn, phiền hà cho nhân dân khi thi hành công vụ”.

Luật Cán bộ, công chức cũng quy định những việc công chức không được làm liên quan đến đạo đức công vụ bao gồm: “1. Trốn tránh trách nhiệm, thoái thác nhiệm vụ được giao; gây bè phái, mất đoàn kết; tự ý bỏ việc hoặc tham gia đình công. 2. Sử dụng tài sản của Nhà nước và của nhân dân trái pháp luật. 3. Lợi dụng, lạm dụng nhiệm vụ, quyền hạn; sử dụng thông tin liên quan đến công vụ để vụ lợi. 4. Phân biệt, đối xử dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo dưới mọi hình thức”.

Các quy định nêu trên của Luật Cán bộ, công chức đã được cụ thể hóa trong nhiều văn bản hướng dẫn thi hành, như Nghị định số 24/2010/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 34/2011/NĐ-CP về xử lý kỷ luật đối với công chức; Nghị định số 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức (được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27/07/2017); Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 08/02/2017 của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) và Kế hoạch số 04-KH/TƯ ngày 16/11/2016 của Bộ Chính trị về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII); Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước,…

Để tiếp tục hoàn thiện pháp luật về đạo đức công vụ, có thể nghiên cứu thực hiện các giải pháp như:

Thứ nhất, quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để quan điểm chỉ đạo của Đảng được thực hiện một cách toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đề cao vai trò và trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt các cấp, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện học tập và làm theo với đánh giá cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hàng năm; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Đồng thời, phải gắn xây dựng và thực hiện đạo đức công vụ với xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị; hoàn thiện chính sách, pháp luật về đạo đức công vụ. Xây dựng pháp luật về đạo đức công vụ luôn là yêu cầu, nhiệm vụ vô cùng quan trọng và cấp bách.

Thứ hai, thực hiện nghiêm túc công tác tổ chức và cán bộ; công tác kiểm tra; công tác chính trị, tư tưởng theo hướng gắn việc tự phê bình và phê bình theo đúng tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XII) trong việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức trên cơ sở cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đề cao tính gương mẫu, tự giác, trách nhiệm nêu gương của cấp trên, người đứng đầu; hoàn thiện pháp luật về đánh giá cán bộ, công chức, viên chức và trách nhiệm của người đứng đầu. Kịp thời xử lý dứt điểm đơn, thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo liên quan đến các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và thông tin kết quả để nhân dân kiểm tra, giám sát theo quy định.

 Thứ ba, tổ chức rà soát, đánh giá toàn diện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về cán bộ, công chức và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nghĩa vụ, quyền hạn của công chức trong thực thi công vụ, trên cơ sở đó, hoàn thiện các quy định, văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, điều hành, kiểm soát việc thực thi quyền lực của cơ quan nhà nước, của cán bộ, công chức, đảng viên trong thi hành công vụ.

Thứ tư, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định nhằm tăng thẩm quyền và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức dưới quyền khi có dấu hiệu vi phạm hoặc trì trệ, kém hiệu quả trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; phối hợp với các cơ quan chức năng để rà soát, ban hành mới hoặc đề xuất cơ chế, biện pháp ngăn chặn hành vi bao che, cản trở, gây khó khăn trong xử lý cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm đạo đức công vụ; sửa đổi, bổ sung chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Thứ năm, thực hiện thường xuyên và có hiệu quả việc phối hợp giữa cơ quan, tổ chức làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với cơ quan, tổ chức làm công tác thanh tra, tinh giản biên chế của Nhà nước để kiên quyết sàng lọc, miễn nhiệm, thay thế, cho từ chức đối với những cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức làm việc kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ, yếu về năng lực, kém về phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cấp và những trường hợp người nhà, người thân của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp có nhiều dư luận thắc mắc, không đồng tình và công khai kết quả xử lý./.

Ban biên tập

 


Số lượt người xem: 2937 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày