SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
7
9
8
7
1
ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU Thứ Sáu, 26/07/2013, 10:15

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, Đảng viên và nhân dân

Đảng ta xác định công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân là công tác đặc biệt quan trọng và phải tiến hành thường xuyên, liên tục, nhằm làm cho cán bộ và nhân dân hiểu biết và chấp hành, thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, do dân và vì dân. Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị 32 “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân”.

Thc hin Ch th 32 ca Ban Bí thư, các cấp, các ngành trong tỉnh tổ chức triển khai quán triệt Chỉ thị 32 của Ban Bí thư đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Nhìn chung, Chỉ thị số 32 của Ban Bí thư được tổ chức quán triệt đến cán bộ, đảng viên cơ sở; các cấp, các ngành, địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể thực hiện Chỉ thị 32 phù hợp với ngành mình, địa phương mình, từ đó kết quả mang lại rất thiết thực, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo nắm vững nội dung, tinh thần của chỉ thị, xác định công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng; ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân được nâng lên rõ rệt, những vụ tranh chấp, mâu thuẫn, tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp, tình hình vi phạm pháp luật đã giảm đáng kể, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Trong những năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật có nhiều đổi mới cả về phương thức và nội dung tuyên truyền nên kết quả mang lại rất đáng phấn khởi, cụ thể như sau: tổ chức triển khai các Luật được Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành; mở nhiều lớp tập huấn công tác hòa giải cho các hòa giải viên ở các huyện, thành phố; tăng cường tuyên truyền Nghị quyết 32 của Chính phủ “về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông”; Nghị quyết số 38 của Quốc hội “về tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992”; biên soạn và phát hành nhiều băng cassette chuyên mục “hỏi đáp pháp luật”; in ấn và phát hành tờ bướm với nhiều nội dung phong phú tuyên truyền các chủ trương, chính sách mới,… Đáng chú ý là từ khi Nghị quyết 32 của Chính phủ quy định bắt buộc người đi trên xe môtô, xe máy đội mũ bảo hiểm trên tất cả tuyến đường, thì ý thức chấp hành của người tham gia giao thông rất cao (trên 99%). Đây là điều đáng mừng, được kết quả như vậy là nhờ vào công tác tuyên truyền phổ biến của các ngành chức năng.

Tuy nhiên, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong thời gian qua cũng còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu xã hội, đôi lúc hiệu quả không cao; hoạt động của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật ở một số nơi còn mang tính hình thức; công tác chỉ đạo chưa thống nhất, phân công, phân nhiệm chưa rõ ràng, một số thành viên của Hội đồng chưa hoàn thành tốt trách nhiệm của mình. Việc tổ chức giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân ở một số nơi còn lúng túng; hình thức, biện  pháp giáo dục ít được đổi mới; nhận thức về pháp luật, nhất là ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân còn hạn chế; tình trạng vi phạm pháp luật, hành xử không theo pháp luật trong các tranh chấp, thậm chí việc khiếu kiện của nhân dân và giải quyết khiếu kiện của cán bộ có trách nhiệm có trường hợp cũng chưa đúng pháp luật,... điều đó cho thấy công tác giáo dục pháp luật đã không đến được với một bộ phận không nhỏ cán bộ và nhân dân.

Để công tác giáo dục pháp luật đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ mới, nhất là yêu cầu xây dựng nền pháp chế Xã hội chủ nghĩa, xin trao đổi một số vấn đề sau đây:

Trước hết là, tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 32 của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân”, tạo sự chuyển biến căn bản trong việc nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn, góp phần ngăn chặn và hạn chế vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh và trật tự an toàn xã hội. Xây dựng môi trường sống lành mạnh trong gia đình, trong cộng đồng dân cư; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chấp hành pháp luật trong nhiều lĩnh vực như đất đai, khiếu nại tố cáo, an toàn giao thông, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo vệ môi trường,... 

Hai là, phải chú trọng bồi dưỡng giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, nhất là cán bộ các cơ quan thường xuyên tiếp xúc với nhân dân và giải quyết các yêu cầu bức xúc về quyền lợi của nhân dân; cán bộ xã, phường, thị trấn và đảng viên, nhất là ở vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; gắn công tác giáo dục pháp luật với nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở. Kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục chính trị, tư tưởng, với giáo dục pháp luật ở cơ sở.

Ngành Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Hội đồng giáo dục pháp luật các cấp trong tỉnh xây dựng kế hoạch giáo dục pháp luật cho các trường trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, đại học, cao đẳng, đáp ứng yêu cầu giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh viên. Nghiên cứu lồng ghép một số nội dung giáo dục pháp luật vào nội dung giảng dạy ở bậc học trung học cơ sở và tiểu học. Xây dựng chương trình, giáo trình, kế hoạch giảng dạy, bảo đảm “cơ bản, toàn diện, thiết thực, có hệ thống”, phù hợp với mục tiêu giáo dục của từng cấp học, bậc học.

Ba là, tập trung củng cố, kiện toàn và nâng cao hoạt động của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật hai cấp theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả và chủ động của các cơ quan thành viên; đây là yếu tố quan trọng hàng đầu trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; muốn nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân trước hết phải nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; đây là vấn đề chưa được chú ý đúng mức trong thời gian qua.   

Bốn là, tiếp tục đổi mới nội dung và cách thức giáo dục pháp luật; người dân chỉ cần biết những nguyên tắc cơ bản, đối tượng điều chỉnh, phạm vi điều chỉnh của các Bộ luật chứ không cần và không thể thuộc hết các Điều Luật, nhất là việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân. Chú ý phát huy đúng mức vai trò của các phương tiện thông tin đại chúng trong tuyên truyền, giáo dục pháp luật với phương châm “ngắn gọn, dễ hiểu, sát với trình độ dân trí của từng nơi”.

Chủ đề tuyên truyền vào từng thời điểm và phù hợp với tình hình đơn vị, địa phương, trong đó, lồng ghép kết hợp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật vào các hoạt động có liên quan như: tổ hòa giải, quản lý và khai thác tốt hiệu quả của tủ sách pháp luật, câu lạc bộ pháp luật, xây dựng và thực hiện quy ước ấp, khu phố. Bên cạnh công tác tuyên truyền, các cơ quan chức năng còn đẩy mạnh việc kiểm tra, giám sát hoạt động thi hành pháp luật của các cơ quan Nhà nước và cán bộ, công chức, viên chức, kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn.

Chú trọng đưa nội dung giáo dục pháp luật vào các hoạt động văn hóa nghệ thuật, văn hóa quần chúng ở cơ sở. Tập trung công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về cơ sở, vùng nông thôn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, gắn với đời sống thực tế của người dân, phù hợp với từng đối tượng, với đặc thù kinh tế, xã hội và tình hình thi hành pháp luật ở từng địa bàn khác nhau, từ đó, từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong các tầng lớp nhân dân. Tiếp tục tăng cường hoạt động trợ giúp pháp lý, tiếp tục củng cố và phát triển đội ngũ công tác viên trợ giúp pháp lý ở các cấp, từng bước chuyển giao hoạt động này cho các huyện, thành phố và cơ sở. 

 

                                                                             Trương Thanh Nhã

                                                             Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

 


Số lượt người xem: 1847 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày