SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
2
1
8
1
8
ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU Thứ Hai, 02/07/2018, 13:30

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đánh giá và sử dụng cán bộ trong giai đoạn hiện nay

Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đánh giá và sử dụng cán bộ là kết tinh truyền thống dùng người của cha ông ta, là đỉnh cao của nghệ thuật, phương sách dùng người đến nay vẫn còn nguyên giá trị, Đảng ta luôn kế thừa, vận dụng vào công tác xây dựng đội ngũ cán bộ. Tại Đại hội lần thứ XII, Đảng ta tiếp tục khẳng định: “Hoàn thiện tiêu chí đánh giá và cơ chế kiểm tra, giám sát, kiểm soát thực thi công vụ; xác định rõ quyền hạn, trách nhiệm của người đứng đầu”. Công tác cán bộ phải “lấy bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, hiệu quả thực thi nhiệm vụ để đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ”. “Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn cục bộ, bè phái, lợi ích nhóm”. Để thực hiện tốt việc đánh giá và sử dụng cán bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

Một là, xây dựng, cụ thể hóa tiêu chí đánh giá kết quả, hiệu quả hoàn thành chức trách, nhiệm vụ và sự đóng góp thực tế của cán bộ.

Đây là cơ sở quan trọng để bố trí, sử dụng cán bộ đúng, khắc phục hiện tượng đánh giá hoàn thành nhiệm vụ một cách chung chung nghiêng về thực thi chức trách, nhiệm vụ của cá nhân, chưa chú ý đến kết quả của hoạt động mà đối tượng được thụ hưởng có hài lòng hay không, nói cách khác, đánh giá phải dựa trên chỉ số hài lòng của quần chúng, Nhân dân.

Hai là, kiên quyết tinh giản biên chế, sắp xếp hợp lý tổ chức bộ máy gắn với cải cách tiền lương.

Cần đánh giá, rà soát để sắp xếp lại những tổ chức chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ hoặc không thật sự cần thiết. Tổ chức thực hiện một cách kiên quyết, hiệu quả đề án tinh giản biên chế gắn với cải cách tiền lương, bởi nếu không giải quyết ổn thỏa sẽ là một lực cản cho phát triển. Tinh giản biên chế là công việc rất khó khăn, phức tạp liên quan đến việc làm và đời sống của người lao động. Vì vậy, cần thực hiện một cách thận trọng, triệt để, khách quan, công tâm, công bằng kết hợp với đổi mới công tác tuyển chọn cán bộ, công chức đủ năng lực, trình độ thực hiện tốt chức trách và nhiệm vụ được giao khi đảm nhận vị trí công tác nhằm tránh bỏ lọt nhân tài.

Ba là, tiếp tục đổi mới phân cấp quản lý cán bộ và đánh giá cán bộ ở các cấp, các ngành.

Để có thể đánh giá sát đúng cán bộ, các cấp ủy đảng, các ngành cần đổi mới việc phân cấp quản lý cán bộ một cách cụ thể. Cấp ủy chỉ nên nắm người đứng đầu các cấp, các ngành, từ cấp phó trở xuống giao cho người đứng đầu và cấp ủy đó đánh giá, bố trí, sử dụng và phải chịu trách nhiệm khi thực hiện không đúng quy định. Công khai để quần chúng, Nhân dân biết kết quả đánh giá người đứng đầu, tạo điều kiện để quần chúng, Nhân dân tham gia giám sát, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước, phát huy quyền làm chủ của quần chúng Nhân dân trên thực tế. Qua ý kiến của quần chúng Nhân dân, cấp có thẩm quyền có thể thay thế kịp thời những người đứng đầu không hoàn thành nhiệm vụ, không nhất thiết chờ hết nhiệm kỳ đại hội.

Bốn là, tăng cường trách nhiệm đánh giá và sử dụng cán bộ của cấp có thẩm quyền và người đứng đầu các cấp, các ngành, các đơn vị.

Đổi mới cách đánh giá cán bộ theo hướng khai thác, phân tích kết quả đánh giá từ các cơ quan chức năng và sự tín nhiệm của quần chúng Nhân dân. Cần bổ sung quy định về tiến cử cán bộ, quy định trách nhiệm của người tiến cử, của cơ quan tham mưu và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc đề nghị bổ nhiệm và ra quyết định bổ nhiệm cán bộ. Đối với công tác cán bộ, cơ quan có thẩm quyền cần tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương tư (Khóa XII) đối với người đứng đầu xem có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống hay không. Bởi những điều này có liên quan trực tiếp đến công tác đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ.

Năm là, phát hiện, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có triển vọng.

Cán bộ có triển vọng chủ yếu được lựa chọn từ ba nguồn chính: Trước hết, là nguồn do quần chúng Nhân dân phát hiện, tiến cử, giới thiệu vì quần chúng Nhân dân là nguồn gốc tạo ra nhân tài, nhân tài sản sinh và trưởng thành trong quần chúng; thứ hai là sinh viên tốt nghiệp đạt loại xuất sắc, thi đoạt giải cao ở các kỳ thi quốc tế, trong nước; thứ ba là do các cấp ủy đảng phát hiện, lựa chọn, giới thiệu để dự thi tuyển chọn nhân tài. Đây là nguồn cán bộ mà Đảng, Nhà nước đã dày công xây dựng quy chế, quy trình để giới thiệu nhưng cần đổi mới cơ chế phát hiện nhân tài có hiệu quả hơn. Điều quan trọng là, công tác cán bộ phải thực hiện theo đúng Hướng dẫn số 15-HD/BTCTƯ ngày 05/11/2012 và số 06-HD/BTCTƯ ngày 24/02/2017 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Sáu là, tăng cường xử lý, kỷ luật đối với cán bộ, đảng viên vi phạm.

Trong thực thi các biện pháp kỷ luật phải bảo đảm nghiêm khắc và minh bạch, đúng người, đúng việc. Trong điều kiện Đảng cầm quyền, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, việc kỷ luật cán bộ để giữ nghiêm tính kỷ luật của Đảng, bảo đảm sự tường minh, đúng pháp luật của Nhà nước thì người vi phạm, bị kỷ luật sẽ tâm phục, khẩu phục. Đồng thời, kỷ luật cán bộ vi phạm bảo đảm tính răn đe, phòng ngừa quan trọng hơn xử lý. Phòng ngừa không để xảy ra những vi phạm thì không phải xử lý, không mất cán bộ, tiền của và quan trọng hơn là không mất niềm tin của Nhân dân. Xử lý nghiêm minh cá nhân phạm phải những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Khi xử lý cán bộ phải có tính xây dựng, không phải “đập cho tơi bời”, mà phải chỉ ra cái sai để cán bộ biết sai mà sửa, làm cho đồng chí hiểu rõ mà tin nhau, không để xảy ra chia rẽ, mất đoàn kết./.

Ban biên tập


Số lượt người xem: 609 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày