SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
9
9
9
3
7
ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU Thứ Hai, 29/10/2018, 16:20

Học tập và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm

Chủ tịch Hồ Chí Minh coi trách nhiệm là việc phải làm, là việc không thể thoái thác. Trách nhiệm cũng chính là bổn phận của mỗi người; dù ở cương vị nào, mỗi người đều có bổn phận của mình. Ý thức trách nhiệm là tự ý thức được về các công việc thực hiện, “nhận rõ phải, trái, đúng, sai”, tự mình xác định việc cần làm. Từ chỗ xác định mỗi người đều phải có trách nhiệm, Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Một là, trách nhiệm với Tổ quốc: Theo Hồ Chí Minh, mọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải luôn có trách nhiệm với Tổ quốc, với sự sống còn của quốc gia, dân tộc. Đây là trách nhiệm thiêng liêng, cao cả nhất của mỗi người Việt Nam. Trách nhiệm đó được thể hiện ở tinh thần đấu tranh quên mình, hy sinh vì độc lập, tự do, thống nhất đất nước.

Hai là, trách nhiệm đối với Nhân dân: Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức với Nhân dân được bắt nguồn từ những nguyên lý cơ bản, như nước lấy dân làm gốc, sự nghiệp cách mạng là do Nhân dân tiến hành,... Người đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải biết cách “Đem tài dân, sức dân, của dân làm lợi cho dân” và “Việc gì lợi cho dân ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh”. Hơn thế nữa, cán bộ, đảng viên còn phải thường xuyên phổ biến, tuyên truyền, giáo dục cho Nhân dân nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có phương pháp khoa học trong lãnh đạo quần chúng Nhân dân thực hiện thắng lợi các đường lối, chính sách. Người nhắc nhở, muốn lãnh đạo được quần chúng Nhân dân thì cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải sâu sát, gần gũi quần chúng, chăm lo giúp đỡ quần chúng về mọi mặt; phải “trọng dân, sát dân, tin dân”, phải làm sao cho “dân phục, dân tin, dân yêu”, phải thật sự là công bộc của Nhân dân. Trách nhiệm còn thể hiện ở chỗ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải nêu gương trước quần chúng về mọi mặt. Sự gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên có vai trò rất to lớn để biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước thành hiện thực.

Ba là, trách nhiệm đối với Đảng: Theo Hồ Chí Minh, tất cả đảng viên phải kiên định với tôn chỉ, mục đích, mục tiêu, lý tưởng của Đảng; phải quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng; phải thực hiện tốt các nhiệm vụ của người đảng viên, như chấp hành nghiêm Điều lệ, kỷ luật Đảng, tích cực tham gia xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh; luôn giữ vững tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên.

Theo Hồ Chí Minh, nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên là:

Thứ nhất là, tích cực, tự giác thực hiện nhiệm vụ được giao: Khi được Đảng, Chính phủ hoặc cấp trên giao cho việc gì, bất kỳ to hay nhỏ, khó hay dễ cũng phải đưa cả tinh thần, lực lượng ra làm, làm thì phải làm cho đến nơi đến chốn, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, làm cho thành công. Trong thực hiện nhiệm vụ được giao phải “có gan phụ trách”, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, chủ động sáng tạo để có kết quả cao nhất. Nêu cao tinh thần trách nhiệm là phải làm tròn trách nhiệm của mình một cách tự giác, theo lương tâm, lương tri. Làm việc cẩu thả, làm cho có chuyện, dễ làm, khó bỏ, đánh trống bỏ dùi, gặp sao làm vậy,... là không có tinh thần trách nhiệm.

Thứ hai là, phải có ý thức đúng đắn về trách nhiệm của mình trên mọi cương vị, vị trí công tác: Tất cả mọi người, ở mọi địa vị, vị trí công tác, trong mọi hoàn cảnh đều phải nêu cao tinh thần trách nhiệm. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: nghề nào cũng vinh quang và việc gì cũng phải cố gắng chuyên tâm, không chủ quan, đại khái.

Thứ ba là, nắm vững chính sách và thực hiện đường lối quần chúng của Đảng: Đảng và Chính phủ đề ra chính sách; cán bộ, đảng viên phải nghiên cứu, hiểu rõ, thấm nhuần chính sách ấy; theo chính sách ấy mà điều tra, nghiên cứu, nắm chắc hoàn cảnh thiết thực của đơn vị mình, địa phương mình; đặt kế hoạch rõ ràng, tỉ mỉ, thiết thực, để giải thích, tuyên truyền, cổ động quần chúng, làm cho mọi người hiểu rõ và ủng hộ chính sách của Đảng và Chính phủ.

Hiện nay, đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, việc học tập, làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh là công việc thường xuyên, lâu dài và quan trọng, bởi tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng của Đảng ta, những lời dạy, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là di sản tinh thần vô giá mà Người để lại cho chúng ta. Tuy nhiên, trong mỗi giai đoạn cách mạng, việc học tập, làm theo lời dạy, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có những trọng tâm, trọng điểm, gắn với bối cảnh, điều kiện và yêu cầu đặt ra trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Trong giai đoạn hiện nay, đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, việc học tập, làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm cần phải được thể hiện ở những nội dung cụ thể như:

Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cần nhận thức sâu sắc lời Bác dạy, nỗ lực phấn đấu để thực hiện mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Từ trách nhiệm chung, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải phấn đấu hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được giao; phải đặc biệt quan tâm, chú ý xử lý, giải quyết thấu đáo những công việc liên quan trực tiếp tới đời sống hàng ngày của người dân; phải không ngừng suy nghĩ sáng tạo trong thực thi chức trách, nhiệm vụ được giao.

Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, dù ở cương vị nào, phải luôn xác định, ghi nhớ rằng mình là công bộc của dân như Bác đã dạy. Cán bộ, công chức không được nhầm lẫn giữa sự ủy quyền của Nhân dân với quyền lực cá nhân để dẫn tới chạy quyền, mua quyền, bán quyền, lộng quyền, tham quyền cố vị,... Cần nhận thức sâu sắc rằng, cán bộ, công chức không chỉ là một chức danh, mà còn là một sứ mệnh - sứ mệnh phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; rằng đó là sứ mệnh thiêng liêng và cao cả. Cán bộ, đảng viên phải là những người tiêu biểu, tiên tiến trong Nhân dân, phải luôn gương mẫu trước Nhân dân theo phương châm “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”.

Nghiên cứu cụ thể hóa thêm những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về trách nhiệm và tinh thần trách nhiệm đối với mỗi loại chức danh cán bộ, công chức, viên chức để tổ chức thực hiện những lời dạy của Bác có hiệu quả thiết thực. Tùy theo chức trách, nhiệm vụ của mình, xây dựng tiêu chí cụ thể về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lấy đó làm một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành công việc của mỗi người. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức phải xác định rõ cách thức và mức độ thể hiện tinh thần trách nhiệm phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân thông qua nhiệm vụ cụ thể, trong từng hoàn cảnh cụ thể. Khi mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thấm nhuần, quán triệt sâu sắc những lời dạy, tấm gương vì nước quên mình, vì Nhân dân phục vụ của Bác, chắc chắn có thể vận dụng và thực hành tốt trên cương vị công tác của mình./.

Ban biên tập

 


Số lượt người xem: 538 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày