SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
7
5
0
0
0
ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU Thứ Sáu, 22/03/2019, 15:50

Quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đạo đức trong Đảng

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chăm lo xây dựng, thực hành đạo đức trong Đảng và của cán bộ, đảng viên, coi đó là yếu tố quan trọng quyết định thành công đối với sự nghiệp lãnh đạo cách mạng của Đảng.

Trong các kỳ Đại hội, Đảng ta luôn đề cập và nhấn mạnh tầm quan trọng của xây dựng, thực hành đạo đức trong Đảng; đạo đức của cán bộ, đảng viên. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (lần 2), Khóa VIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã nêu rõ quyết tâm xây dựng Đảng về mọi mặt, nêu cao trách nhiệm và tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, đề cao tính tổ chức kỷ luật, đẩy mạnh đấu tranh chống tham nhũng. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, Khóa XI “Về một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay” đã chỉ rõ các biểu hiện và nguyên nhân của những yếu kém, suy thoái về đạo đức trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên đang là thực trạng nghiêm trọng, phổ biến và gây hậu quả rất nặng nề, làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, gây bất bình trong xã hội và làm tổn thương đến uy tín, thanh danh của Đảng. Quy chế đánh giá cán bộ, công chức (ban hành kèm theo Quyết định số 286-QĐ/TƯ ngày 08/02/2010 của Bộ Chính trị, khoá X) nhấn mạnh các nội dung đánh giá về việc giữ gìn đạo đức và lối sống lành mạnh; chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và những biểu hiện tiêu cực khác; tinh thần học tập nâng cao trình độ; tính trung thực, ý thức tổ chức kỷ luật; tinh thần tự phê bình và phê bình; đoàn kết, quan hệ trong công tác; mối quan hệ, tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức. Quy định số 47-QĐ/TƯ ngày 01/11/2011 về những điều đảng viên không được làm nêu rõ mục đích là: “Để tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng và giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, tính tiền phong gương mẫu của đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng”.

Văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng nhấn mạnh: “Tập trung thực hiện mục tiêu: Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức” và “Coi trọng xây dựng văn hóa trong các tổ chức đảng, cơ quan nhà nước, trong hệ thống chính trị mà nội dung quan trọng là tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Đề cao đạo đức công vụ, trách nhiệm xã hội, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo và thực thi công vụ của cán bộ, công chức”. Có thể khẳng định, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, Khóa XII là dấu mốc quan trọng về xây dựng đạo đức trong Đảng, đạo đức của cán bộ, đảng viên.

Là người sáng lập, lãnh đạo Đảng và Nhà nước, từ rất sớm lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã đặc biệt quan tâm xây dựng Đảng về đạo đức. Trong tác phẩm “Đường Kách mệnh” và tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, Người nhấn mạnh đến đạo đức cách mạng, đạo đức của cán bộ, đảng viên. Trong Diễn văn kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Đảng (ngày 03/02/1960), Người khẳng định: “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”. Bài báo cuối cùng mà Người viết đăng trên Báo Nhân Dân đúng dịp kỷ niệm 39 năm Ngày thành lập Đảng (ngày 03/02/1969) cũng về chủ đề đạo đức cách mạng: “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”. Trong Di chúc thiêng liêng, Người căn dặn: “Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”.

Người lấy sự đối lập giữa chủ nghĩa tập thể với chủ nghĩa cá nhân để định nghĩa đạo đức cách mạng: “Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng. Đó là điều chủ chốt nhất. Ra sức làm việc cho Đảng, giữ vững kỷ luật của Đảng, thực hiện đường lối, chính sách của Đảng. Đặt lợi ích của Đảng và nhân dân lao động lên trên, lên trước lợi ích riêng của cá nhân mình. Hết lòng hết sức phục vụ nhân dân...”. Người xem đạo đức cách mạng là bản chất cốt lõi trong pháp luật kiểu mới ở Việt Nam. Trong 23 tiêu chí Người đưa ra để đánh giá về tư cách một người cách mạng, có 12 tiêu chí thuộc về chuẩn mực đạo đức (cần kiệm; hòa mà không tư; cả quyết sửa lỗi của mình; vị công vô tư; không hiếu danh; không kiêu ngạo; giữ chủ nghĩa cho vững; hy sinh; ít lòng ham muốn vật chất; với từng người thì khoan thư; với đoàn thể thì nghiêm; có lòng bày vẽ cho người khác; phục tùng đoàn thể); 11 tiêu chí thuộc về chuẩn năng lực (cẩn thận mà không nhút nhát; hay hỏi; nhẫn nại - chịu khó; hay nghiên cứu xem xét; nói thì phải làm; bí mật; trực mà không táo bạo; hay xem xét người; xem xét hoàn cảnh kỹ càng; quyết đoán; dũng cảm). Người đã khái quát thành những tiêu chuẩn đạo đức cách mạng, tiêu chuẩn đạo đức của cán bộ, đảng viên dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm theo.

Nhận thức rõ về ý nghĩa, tầm quan trọng trong di sản về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Chính trị (khóa XI) đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TƯ ngày 15/5/2015 về tiếp tục “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Như vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định việc xây dựng đạo đức trong Đảng và đạo đức của cán bộ, đảng viên là nội dung quan trọng bậc nhất trong công tác xây dựng Đảng, Nhà nước; rèn luyện đội ngũ đảng viên và cán bộ, công chức; coi đó là một trong những yếu tố, điều kiện quyết định sự thành công của cách mạng, đến nội dung, phương thức, điều kiện cầm quyền của Đảng và vai trò quản lý của Nhà nước đối với xã hội./.

Ban biên tập

 

 

 


Số lượt người xem: 670 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày