SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
2
1
8
6
9
ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU Thứ Hai, 21/10/2019, 14:55

Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh cần thật cụ thể, thực chất và thiết thực

Trong thời gian qua, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhiều phong trào với các hình thức phong phú, sinh động đã được tổ chức, giúp cho cán bộ, đảng viên và quần chúng có dịp tìm hiểu sâu sắc thêm về cuộc đời, sự nghiệp của Bác Hồ kính yêu, tiếp thu một cách hệ thống tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để học tập và noi theo tấm gương của Người.

Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ kính yêu của nhân dân ta, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, suốt đời đấu tranh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân, vì sự nghiệp giải phóng nhân loại bị áp bức trên thế giới. Người là một tấm gương vĩ đại, sáng ngời và hết sức gần gũi mà toàn Đảng, toàn dân ta nguyện học tập và noi theo. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức cách mạng của Người phải được coi là một nhu cầu văn hóa, trở thành động lực tu dưỡng, rèn luyện của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đây là công việc, nhiệm vụ thường xuyên của các tổ chức đảng, các cấp chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội, địa phương, đơn vị, gắn với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

Nói đến gương là nói đến tấm gương tinh thần, tấm gương đạo đức; còn nêu gương hay làm gương là làm mẫu, tạo ra một mẫu mực cho người khác học và làm theo. Nêu gương và noi gương chính là thực hành đạo đức và là một phương thức lãnh đạo, nhất là việc làm gương và nêu gương của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, trong đó có cán bộ cấp chiến lược. Nêu gương có một vai trò, ý nghĩa hết sức quan trọng trong giáo dục, vận động, thuyết phục quần chúng, nhất là ở một nước Á Đông như Việt Nam vốn có truyền thống noi gương và nêu gương, bởi lẽ như Bác Hồ từng nhắc nhở “một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, do đó, để tập hợp được lực lượng, vận động được quần chúng; được quần chúng tin tưởng, sẵn sàng tham gia và hy sinh cho sự nghiệp cách mạng, thì người đảng viên, người cán bộ lãnh đạo phải nêu gương, vì “quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức”. Muốn thu hút, vận động quần chúng theo mình, người lãnh đạo không chỉ đi tiên phong, mà còn là người nêu gương cho những người đi theo. Nêu gương là công cụ, là thuộc tính, phẩm chất không thể thiếu của người lãnh đạo, quản lý. Vì vậy, nêu gương và noi gương trước hết là trách nhiệm, nhiệm vụ của người lãnh đạo, quản lý và dĩ nhiên, cương vị càng lớn, chức vụ càng cao thì trách nhiệm nêu gương của người cán bộ lại càng phải lớn.

Sức thuyết phục mạnh mẽ trong tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là ở chỗ, lời nói luôn đi đôi với việc làm, dù việc lớn hay việc nhỏ, tự mình phải làm gương trước. Tấm gương nói đi đôi với làm của Hồ Chí Minh bắt nguồn từ quan niệm của Người, từ lòng dạ trong sáng, chính tâm, thật sự vì dân, vì nước. Người khuyên mọi người sống trong sạch, không ham tiền tài, danh vọng, không cậy quyền, cậy thế mà đục khoét của dân. Cuộc sống giản dị, trong sạch của Bác Hồ thật sự là tấm gương sáng ngời để cán bộ, đảng viên, nhất là những người có chức, có quyền phải tự soi lại chính mình.

Đặc biệt, yêu cầu đặt ra hiện nay là cần thực hiện noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng những hành động, việc làm sao cho thật cụ thể, thực chất và thiết thực, tránh rơi vào “bệnh hình thức”, “bệnh thành tích” hoặc thực hiện theo kiểu phong trào, qua loa, chiếu lệ. Cần phải thấy rõ rằng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không phải là công việc cao siêu, to tát mà là việc làm rất gần gũi, thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị và sinh hoạt hằng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân. Và phương châm thực hiện cần quán triệt ở đây là: “Trên trước, dưới sau”; “trong trước, ngoài sau”; học đi đôi với làm theo, chú trọng việc làm theo bằng những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả. Người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp và cán bộ, đảng viên có trách nhiệm tự giác học trước, làm trước để nêu gương cho quần chúng nhân dân.

Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta đã ban hành ba chỉ thị về học tập và làm theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh: Chỉ thị số 06-CT/TW về tổ chức Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 03-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc thực hiện các chỉ thị này đã trở thành các cuộc vận động lớn với nhiều hình thức phong phú, sinh động, giúp cho cán bộ, đảng viên và quần chúng có dịp tìm hiểu sâu sắc thêm về cuộc đời, sự nghiệp của Bác Hồ kính yêu, tiếp thu một cách hệ thống tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để học tập và noi theo gương của Người. Các quyết định và chỉ thị đã tạo ra hiệu ứng tích cực, tạo thành phong trào có sức lan tỏa sâu rộng trong Đảng và trong nhân dân, góp phần tăng cường vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược và người đứng đầu các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư, nhiều cấp ủy và người đứng đầu các cấp, cán bộ, đảng viên đã nêu cao vai trò tiền phong gương mẫu, nói đi đôi với làm, nói và làm đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực sự là tấm gương cho quần chúng noi theo. Kết quả là có nhiều người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị từ Trung ương đến cơ sở thực hiện tốt việc nêu gương trong rèn luyện đạo đức cách mạng, lối sống giản dị, trong sáng, hết lòng vì Đảng, vì dân, trở thành tấm gương sáng về đạo đức cách mạng cho mọi người học tập, noi theo.

Cùng với đó, việc tuyên truyền về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện thường xuyên hơn trên các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương và địa phương; qua đó, có khá nhiều mô hình hay, điển hình tiên tiến được tôn vinh, nhân rộng đã bước đầu tạo ra hiệu ứng lan tỏa nhất định trong toàn xã hội đối với việc thực hiện, noi gương, làm theo tấm gương của Bác Hồ.

Để việc noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh thật cụ thể, thực chất và thiết thực, có thể nghiên cứu một số giải pháp như:

Một là, các cấp ủy tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, phải coi đó là công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, các cấp chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội, địa phương, đơn vị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Các cấp ủy phải dành thời gian thỏa đáng, có kế hoạch cụ thể và khả thi cho giáo dục, bồi dưỡng đạo đức cách mạng; đánh giá tình hình tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của đảng viên nói chung và việc học tập, noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh nói riêng; đề ra được giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái đạo đức, lối sống; đánh giá sát tình hình tu dưỡng, rèn luyện hoặc suy thoái của đội ngũ, quyết tâm sàng lọc để làm trong sạch đội ngũ. Đổi mới công tác sinh hoạt chi bộ, trong đó phải hướng vào một nội dung trọng tâm là xây dựng kế hoạch cụ thể về noi gương Bác trong từng năm của mỗi đảng viên, gắn với nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị để thực hiện.

Hai là, thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm nêu gương, chức vụ càng cao càng phải gương mẫu, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Nêu gương phải trở thành một phương thức lãnh đạo chủ yếu để đảng viên khẳng định vai trò tiền phong, gương mẫu, lôi cuốn quần chúng tự giác tham gia các phong trào cách mạng, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân.

Cần phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong thực hiện nêu gương; cấp trên làm trước, làm gương cho cấp dưới, cán bộ làm gương cho đảng viên và làm gương trước quần chúng, kiên quyết chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Khắc phục thói chạy theo danh vọng, địa vị, lạm dụng quyền hạn, chức vụ để chiếm đoạt của công.

Ba là, tăng cường tuyên truyền, cổ vũ, biểu dương các tấm gương điển hình tiên tiến, bao gồm cả tiên tiến về tư tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong và tiên tiến về mô hình, cách làm.

Bốn là, đổi mới, nâng cao hiệu quả của việc học tập và noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đưa nội dung làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nhiệm vụ thường xuyên, nề nếp và là nội dung trong sinh hoạt chi bộ, đơn vị, đoàn thể quần chúng; gắn với tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện chuẩn mực đạo đức và văn hóa ứng xử của cán bộ, đảng viên; đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức thực hiện nhằm nâng cao tính thiết thực, hiệu quả của việc học tập và noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh./.

Ban biên tập


Số lượt người xem: 311 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày