SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
2
1
9
0
4
ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU Thứ Hai, 21/10/2019, 14:55

Từ tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ đến xây dựng đội ngũ cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ bảy khóa XII

Cán bộ và công tác cán bộ có vai trò đặc biệt quan trọng trong giai đoạn Việt Nam đang đẩy mạnh công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Cán bộ là cái gốc của mọi vấn đề, mọi công việc thành hay bại đều do cán bộ, do đó mỗi cán bộ đảm đương từng vị trí công tác phải biết phối hợp, giúp đỡ nhau thì từng đơn vị, tổ chức mới phát triển và thành công. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: “Cán bộ là cái dây chuyền của nhà máy. Nếu dây chuyền không tốt, không chạy thì động cơ dù tốt, dù chạy toàn bộ máy cũng tê liệt. Cán bộ là những người đem chính sách của Chính phủ, của đoàn thể thi hành trong nhân dân, nếu cán bộ dở thì chính sách hay cũng không thể thực hiện được”.

Quan niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cán bộ thật đơn giản, dễ hiểu, nhưng cũng thật khúc triết mang tầm bao quát rộng lớn để mọi người dân, mọi đối tượng đều hiểu và nhận xét, đánh giá đúng vai trò của từng khâu, từng mắt xích của cán bộ trong bộ máy hành chính. Theo Người: “Nơi nào mà cán bộ cấp trên biết lựa chọn và dìu dắt, thì có nhiều cán bộ mới nảy nở và công việc rất phát triển. Trái lại, nơi nào cán bộ cấp trên không biết lựa chọn, dìu dắt, thì vẫn thiếu người mà công việc cứ luộm thuộm”. Cán bộ lãnh đạo, quản lý ở mỗi cơ quan, đơn vị phải thực sự là người “đủ đức, đủ tài”, “chí công vô tư” trong việc giúp đỡ, dìu dắt cán bộ và nhất là cán bộ trẻ để ngày một tiến bộ kể cả về đạo đức, chuyên môn và hiệu quả công việc.

Nói về tiêu chuẩn cán bộ, Chủ tịch Hồ Chí Minh chưa bao giờ đòi hỏi ở mỗi cán bộ phải có bằng cấp này hay bằng cấp khác hoặc thành tích nổi trội, hay có học thức uyên bác mà Người chỉ ra bằng những từ rất dung dị, đời thường, ai cũng có thể thực hiện được, đó là: “Tự mình phải: Cần kiệm. Hòa mà không tư. Cả quyết sửa lỗi mình. Cẩn thận mà không nhút nhát. Hay hỏi. Nhẫn nại (chịu khó). Hay nghiên cứu, xem xét. Vị công vong tư. Không hiếu danh, không kiêu ngạo. Nói thì phải làm…”. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh về tiêu chuẩn cán bộ, chúng ta nhận thấy cán bộ dù ở cấp cao hay thấp, dù ở địa vị nào trong xã hội điều trước tiên là phải làm được những việc bình dị, đời thường ấy. Tuy nhiên, để làm được điều đó đòi hỏi ở mỗi người cán bộ phải không ngừng tự học tập, tự rèn luyện cả về đạo đức cách mạng và nhân cách sống. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Phải tỏ cho mọi người biết rằng công việc là công việc chung, thiếu người ra gánh vác thì mình ra, nếu có người thay, mình sẽ nghỉ để làm việc khác, sẵn sàng nhường lại cho ai muốn làm và làm được”.

Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, để có cán bộ tốt, làm được việc phải chú trọng đến khâu đào tạo, huấn luyện một cách chu đáo, thiết thực. Bố trí, sử dụng cán bộ là khâu rất quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến sự thành, bại của công việc. Bởi vì, nếu phân công, bố trí cán bộ không đúng với năng lực, sở trường và lòng nhiệt huyết đối với công việc đó thì sẽ dẫn đến lãng phí nguồn cán bộ, thậm chí làm “thui chột” tài năng của họ. Người chỉ rõ: “Phải khéo dùng cán bộ. Không có ai cái gì cũng tốt, cái gì cũng hay. Vì vậy, chúng ta phải khéo dùng người, sửa chữa những khuyết điểm cho họ, giúp đỡ ưu điểm của họ...”.

Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Có thể khẳng định, đây là một Nghị quyết đặc biệt quan trọng, mang tầm chiến lược dài hạn, giải quyết những vấn đề then chốt, cấp bách nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, cụ thể là:

Thứ nhất, đánh giá, nhìn thẳng vào thực trạng công tác cán bộ hiện nay. Với sự đánh giá một cách khoa học cùng lý luận thực tiễn sâu sắc là tôn trọng sự thật, đánh giá đúng những hạn chế, yếu kém; qua đó đưa ra những quan điểm, nhận định và thực hiện theo quy luật khách quan của những vấn đề được nêu trong Nghị quyết số 26-NQ/TW. Đồng thời, xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ phù hợp với yêu cầu của đất nước trong giai đoạn hiện nay, nhất là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra, dự báo sẽ có nhiều thay đổi, sự ảnh hưởng mạnh mẽ tác động đến tình hình kinh tế - xã hội đất nước, nhằm chuẩn bị một cách tốt nhất về nguồn lực cán bộ, vững bước đi lên con đường chủ nghĩa xã hội mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn. Vì vậy, công tác cán bộ phải được đổi mới, có vai trò quyết định thực hiện thắng lợi mục tiêu đó.

Thứ hai, lần đầu tiên một Nghị quyết của Trung ương đề cập đến vấn đề “cán bộ cấp chiến lược”. Với yêu cầu, tiêu chí đối với những cán bộ này phải “đủ đức, đủ tài”, phải “vừa hồng, vừa chuyên” và ngang tầm nhiệm vụ. Mặt khác, xây dựng đội ngũ cán bộ này nhằm tạo sự đồng thuận thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng về quan điểm đổi mới, xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt.

Thứ ba, Nghị quyết số 26-NQ/TW đã đưa ra mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể cho các cấp, các ngành và các địa phương trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ phải chú ý đến độ tuổi và năng lực làm việc trong môi trường quốc tế, là thể hiện tầm nhìn mang tính chiến lược dài hạn, phù hợp với quy luật phát triển của đất nước nói riêng và thế giới nói chung.

Thứ tư, đề cập đến vấn đề cán bộ nữ. Điều này thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng và Nhà nước ta trong việc thực hiện nghiêm Luật Bình đẳng giới, cũng như Công ước của Liên hợp quốc về các quyền chính trị của phụ nữ và Công ước về Xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử chống lại phụ nữ, góp phần xây dựng một môi trường xã hội hài hòa, vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam.

Nhằm thực hiện, triển khai một cách nghiêm túc, hiệu quả những vấn đề đã nêu trong Nghị quyết số 26-NQ/TW về công tác cán bộ, ngày 25/02/2019 Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Quy định số 179-QĐ/TW về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ. Quy định này một lần nữa khẳng định năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, sự đoàn kết thống nhất, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương của Đảng; đánh giá đúng về công tác cán bộ, kịp thời phát hiện, kiên quyết xử lý các vi phạm và dấu hiệu vi phạm của các tổ chức, cá nhân góp phần bảo đảm công tác cán bộ phải được thực hiện theo đúng quy định.

Để xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược một cách hiệu quả theo tư tưởng Hồ Chí Minh và tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW, cần thực hiện một số giải pháp cụ thể sau:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Triển khai bằng nhiều hình thức, phong trào phong phú sát với thực tế, “nói đi đôi với làm” phổ biến rộng rãi các chính sách của Đảng, Nhà nước, các nghị quyết, quy định mới ban hành tới mọi tầng lớp nhân dân để người dân nắm bắt, phản biện, kiểm tra, giám sát việc triển khai công tác cán bộ. Đồng thời, cần nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu trong các cơ quan, đơn vị các cấp trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ; các cấp uỷ, tổ chức đảng và đảng viên cũng như quần chúng phải nhận thức một cách sâu sắc, triệt để về vai trò, vị trí và tầm quan trọng đối với chiến lược xây dựng đội ngũ cán bộ mà Nghị quyết số 26-NQ/TW đã đề ra.

Hai là, giáo dục, đào tạo kết hợp với quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ. Trong công tác quy hoạch, phải rà soát, thẩm định những điều kiện, tiêu chuẩn, trình độ, năng lực, uy tín, đạo đức, lý tưởng cách mạng. Triển khai tốt bước lấy ý kiến, đánh giá, nhận xét bằng phiếu kín để cho một tổ chức độc lập tổng hợp, đánh giá thì sẽ khách quan, trung thực lựa chọn đúng đối tượng vào trong quy hoạch kể cả từ cấp thấp đến cấp cao.

Ba là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác cán bộ: Phải làm thận trọng, cụ thể, khách quan từ khâu tiếp nhận, tuyển dụng cán bộ đến việc bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử và điều động, luân chuyển cán bộ.

Bốn là, để có những cán bộ lãnh đạo, quản lý “vừa hồng, vừa chuyên” cần phải được luân chuyển để đào tạo, rèn luyện qua thử thách, kinh qua nhiều công việc, trọng trách, môi trường làm việc khác nhau,... giúp cho cán bộ tích lũy được kinh nghiệm, bộc lộ được năng lực, tài năng, sở trường của mình bằng những kết quả, sản phẩm cụ thể. Mặt khác, vượt qua được khó khăn, thử thách là thước đo quan trọng về ý chí cách mạng, đạo đức công vụ, năng lực quản lý,... của mỗi cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ đến nay vẫn là những bài học sâu sắc, là kim chỉ nam cho mọi hành động trong công tác tổ chức cán bộ nhà nước. Kế thừa, phát huy những quan điểm, tư tưởng của Người, Nghị quyết số 26-NQ/TW đã thể hiện tư duy xây dựng đội ngũ cán bộ mang tầm nhìn, kế hoạch dài hạn, được tiến hành bài bản, khoa học, chặt chẽ, đặc biệt là những vấn đề trọng tâm như vị trí, vai trò quyết định của đội ngũ cán bộ trong xây dựng và chỉnh đốn Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ Nhà nước. Mặt khác, qua tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW và Quy định số 179-QĐ/TW nêu trên cho thấy sự thể hiện quyết tâm chính trị cao độ, sự chuẩn bị kỹ lưỡng về công tác nhân sự cho đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./. 

Ban biên tập


Số lượt người xem: 323 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày