SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
2
1
8
7
2
ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU Thứ Tư, 19/02/2020, 11:10

Khẳng định và bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội trong thời kỳ mới

Ngay từ khi mới ra đời cho đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là mục tiêu chống phá hàng đầu của các thế lực thù địch; chúng dùng nhiều thủ đoạn tinh vi, thâm độc, tiến hành tác động, phá hoại nội bộ Đảng, làm giảm uy tín, đi đến xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội. Các thế lực thù địch, phản động sử dụng mọi thủ đoạn để phá hoại nền tảng tư tưởng của đảng là chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, phá hoại nguyên tắc tập trung dân chủ, kích động chia rẽ nội bộ Đảng, phá hoại mối liên hệ mật thiết giữa Đảng và Nhân dân,... Tuy nhiên, các thế lực thù địch dù có sử dụng “trăm phương nghìn kế”, cũng không thể phủ nhận được sự thật hiển nhiên về niềm tin của toàn dân ta đồng lòng đi theo Đảng trong công cuộc xây dựng đất nước, với những thành tựu được cộng đồng quốc tế thừa nhận cả trên phương diện lý luận, thực tiễn và lịch sử.

Đảng Cộng sản Việt Nam với truyền thống đoàn kết, thống nhất, được tổ chức và hoạt động chặt chẽ theo tư tưởng, nguyên tắc của chủ nghĩa Mác - Lênin đã lãnh đạo công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, giải quyết thành công cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội, đưa đất nước vững bước trên con đường đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế và đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, quan trọng. Uy tín quốc tế của Việt Nam không ngừng được củng cố, tăng cường dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bởi ngay từ khi ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn “là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của Nhân dân lao động và của dân tộc”. Ngoài lợi ích của giai cấp công nhân, Nhân dân lao động và cả dân tộc, Đảng ta không còn lợi ích nào khác. Mục tiêu, lý tưởng, lợi ích của Đảng luôn thống nhất với mục tiêu, lý tưởng, lợi ích của giai cấp công nhân, của dân tộc và toàn thể nhân dân Việt Nam. Đó cũng chính là “sứ mệnh” của Đảng trước lịch sử và dân tộc - lãnh đạo Nhân dân ta xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, tiến tới chủ nghĩa cộng sản “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Chính vì vậy, Đảng luôn gắn bó mật thiết với Nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Đảng được Nhân dân tin yêu, giúp đỡ, thừa nhận là đội tiên phong lãnh đạo của mình, là Đảng của chính mình.

Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần khẳng định: “Đảng ta là đảng cầm quyền”. Điều đó không phải tự nhiên mà có; đây là thành quả của bao năm đấu tranh cách mạng của toàn Đảng, toàn dân Việt Nam. Được thành lập năm 1930, phải 15 năm sau, trải qua biết bao hy sinh, thử thách, hàng loạt cán bộ, đảng viên, Nhân dân, trong đó có những nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng đã hy sinh, Đảng Cộng sản Việt Nam mới giành được chính quyền. Rồi tiếp sau đó, ròng rã suốt 30 năm kháng chiến gian khổ và anh dũng, Việt Nam mới giải phóng được toàn bộ đất nước và Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành Đảng cầm quyền trong cả nước thống nhất, đưa đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Những thành quả vĩ đại mà Nhân dân ta đạt được, dưới sự lãnh đạo của Đảng, chứng tỏ ở Việt Nam chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam mới có khả năng lãnh đạo Nhân dân xây dựng cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc. Ngày nay, với tư cách là Đảng cầm quyền, Đảng Cộng sản Việt Nam nhận rõ trách nhiệm của mình trước đất nước và dân tộc để lãnh đạo xây dựng, phát triển đất nước.

Tuy nhiên, thực tiễn cũng cho thấy, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng cũng gặp không ít khó khăn, trở ngại, có lúc do nóng vội, giáo điều, chủ quan, cũng có những lúc Đảng phạm sai lầm, khuyết điểm. Điều quan trọng là ở chỗ, mỗi khi phạm phải sai lầm, khuyết điểm, Đảng không bảo thủ, bàng quan, trái lại đều kiên quyết sửa chữa, thể hiện tinh thần cầu thị, trách nhiệm chính trị trước Nhân dân, dân tộc. Nhưng, một số kẻ thù địch, cơ hội chính trị lại không thấy hoặc cố tình lờ đi điều ấy, hơn thế họ còn thổi phồng những khuyết điểm, sai lầm đó và quy kết Đảng ta không đủ năng lực lãnh đạo cách mạng, lãnh đạo Nhà nước và xã hội trong điều kiện mới của đất nước.

Đảng ta không né tránh và phủ nhận là hiện nay vẫn còn “tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên”, “tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn nghiêm trọng, tập trung vào số đảng viên có chức vụ trong bộ máy nhà nước”; “mâu thuẫn, mất đoàn kết nội bộ”…, làm ảnh hưởng đến uy tín, niềm tin của Nhân dân đối với Đảng (Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII). Việc kiên quyết và nghiêm khắc trong chỉ đạo xử lý những sai phạm; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cũng như việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình trong Đảng đã tạo sự chuyển biến bước đầu, có tác dụng cảnh báo, răn đe, phòng ngừa những hành vi tham nhũng, tiêu cực, góp phần ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng.

Thực tiễn hơn 30 năm đổi mới, một lần nữa bác bỏ những luận điệu vu cáo, xuyên tạc cùng những âm mưu đen tối của các thế lực thù địch phủ nhận hoặc hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong quá trình tiến hành công cuộc đổi mới, phải luôn kiên định vai trò lãnh đạo của Đảng; đồng thời, làm tốt công tác xây dựng Đảng, thường xuyên đổi mới, chỉnh đốn Đảng; đây là vấn đề có tính quy luật, tính nguyên tắc, là nhân tố bảo đảm cho công cuộc đổi mới thành công, đất nước phát triển theo đúng định hướng xã hội chủ nghĩa. Càng đổi mới, đi vào kinh tế thị trường, mở cửa, càng phải giữ vững, tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng. Tuyệt đối không được mơ hồ, dao động về vấn đề này. Do đó, để bảo vệ Đảng, bảo vệ vai trò lãnh đạo của Đảng trong bối cảnh hiện nay cần đặc biệt chú ý làm tốt một số nội dung cơ bản sau:

Một là, không ngừng nâng cao uy tín chính trị của Đảng. Nâng cao uy tín chính trị của Đảng là yêu cầu, nhiệm vụ quan trọng nhất nhằm đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng. Uy tín chính trị của Đảng được hình thành, củng cố, được khẳng định trước hết qua năng lực lãnh đạo chính trị của Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Đi đôi với việc nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ, năng lực lãnh đạo, Đảng ta cần đặc biệt coi trọng việc rèn luyện đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, chống sự suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; xây dựng, củng cố Đảng về tổ chức, bảo đảm có sức chiến đấu cao.

Hai là,  kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên; kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời mọi trường hợp vi phạm.

Ba là, trong công tác xây dựng Đảng phải chú trọng tăng cường liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, phát huy vai trò của Nhân dân trong công tác xây dựng và bảo vệ Đảng. Để không ngừng mở rộng và tăng cường mối liên hệ với Nhân dân, phát huy vai trò của quần chúng Nhân dân trong công tác xây dựng và bảo vệ Đảng, cần xây dựng cơ chế, các quy định cụ thể, tạo điều kiện thuận lợi để Nhân dân và các đoàn thể Nhân dân thường xuyên tham gia các công việc của Đảng, đóng góp ý kiến xây dựng các chủ trương, chính sách của Đảng, qua đó, góp phần bảo vệ Đảng, là một yêu cầu đặc biệt quan trọng trong xây dựng Đảng. Nhân dân tham gia giám sát các hoạt động của bộ máy Đảng và Nhà nước là một nhu cầu bức thiết của quá trình dân chủ hóa đời sống xã hội, vừa nâng cao vai trò và vị thế làm chủ của Nhân dân, vừa củng cố mối liên hệ giữa Đảng với Nhân dân.

Bốn là, đấu tranh có hiệu quả với các luận điệu, với âm mưu và hoạt động của các thế lực thù địch, cơ hội chống phá Đảng. Nhiệm vụ chủ yếu của cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, chính trị là tăng cường giáo dục một cách sâu rộng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước cho toàn Đảng và trong toàn xã hội; trang bị cho cán bộ, đảng viên thế giới quan khoa học, có nhận thức chính trị nhạy bén, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định. Giáo dục lòng yêu nước, tinh thần cảnh giác cách mạng, tạo sức đề kháng cao trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, chủ động đối phó với âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, đồng thời, phản bác có hiệu quả các luận điệu sai trái, thù địch.

Đảng Cộng sản Việt Nam đã vượt qua những thử thách của lịch sử, gắn bó máu thịt với Nhân dân, luôn biết tự đổi mới; Đảng chứ không phải một lực lượng nào khác có thể đề ra đường lối đáp ứng yêu cầu lịch sử, nguyện vọng và lợi ích của Nhân dân, phù hợp với quy luật khách quan của sự phát triển trong xã hội ngày nay. Một Đảng như thế có đủ uy tín chính trị đảm đương vai trò là lãnh đạo chính trị của đất nước, mà không cần có một lực lượng chính trị nào khác. Những thế lực, những ai nói ngược lại với điều đó là luận điệu sai trái, thù địch, là xúc phạm đối với lịch sử và những điều thiêng liêng nhất của dân tộc Việt Nam./.

Ban biên tập


Số lượt người xem: 184 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày