SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
5
1
7
6
9
Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Thứ Năm, 18/08/2016, 08:15

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ như thế nào?

Đạo đức là những tiêu chuẩn, nguyên tắc sống được dư luận xã hội thừa nhận, quy định hành vi, các mối quan hệ của con người đối với nhau, đối với cộng đồng, xã hội và cả việc ứng xử với thiên nhiên, môi trường... Đạo đức cách mạng theo tư tưởng của Bác Hồ là: "Tận trung với nước, tận hiếu với dân”, là "suốt đời phấn đấu quên mình vì nước, vì dân”, là "cần kiệm liêm chính, chí công vô tư”;  "vô luận lúc nào, vô luận việc gì, đảng viên... phải đặt lợi ích của Ðảng ra trước, lợi ích của cá nhân lại sau”; là gắn bó mật thiết với nhân dân, luôn lấy dân làm gốc, vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân; mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu về đạo đức, lối sống, về học tập, công tác, về quan hệ với nhân dân, phải là người "khổ trước, sướng sau”, "lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đi đầu, gương mẫu thực hiện điều đó, đồng thời lãnh đạo toàn Ðảng, toàn dân, giáo dục cán bộ, đảng viên thực hiện điều đó. Người nhắc nhở: "Người cách mạng phải có đạo đức, nếu không thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”.  

Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 06/7/2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 06 về “thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

            Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, mỗi cán bộ, đảng viên cần nhận thức sâu sắc về phẩm chất đạo đức "suốt đời phấn đấu quên mình vì nước, vì dân”; phải luôn đặt lợi ích của đất nước, của tập thể lên trên lợi ích cá nhân; phải có bản lĩnh chính trị vững vàng theo đường lối, quan điểm của Ðảng; trong giai đoạn hiện nay cán bộ, đảng viên phải có trình độ, kiến thức về khoa học xã hội - nhân văn, khoa học - kỹ thuật - công nghệ, về kinh tế thị trường, về luật pháp; có phương pháp phân tích tình hình một cách khoa học,... tỉnh táo phát hiện những lệch lạc trong đời sống xã hội, nhất là trong các quan hệ kinh tế, phát hiện và đấu tranh không khoan nhượng với những luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch và tình trạng quan liêu, tham nhũng, lãng phí tiêu cực của cán bộ, đảng viên.

            Để có được bản lĩnh chính trị, bản lĩnh trong xử lý giữa lợi ích chung và lợi ích cá nhân, trình độ trí tuệ, ý thức phục vụ nhân dân,... phụ thuộc chủ yếu và quyết định vào sự tự giác rèn luyện, học tập, phấn đấu của mỗi cán bộ, đảng viên trong thực tiễn công tác và trong cuộc sống hàng ngày. Cần nhấn mạnh rằng, thực tiễn công tác và cuộc sống hàng ngày là môi trường, trong đó cán bộ, đảng viên thể hiện hành động vì nước, vì dân và rèn luyện phẩm chất đạo đức của mình; đó cũng là nơi kiểm nghiệm tốt nhất động cơ, ý thức tự giác và sự thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên như thế nào. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: "Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không  trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”.

Sự nghiệp đổi mới và quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải vươn lên mạnh mẽ về mọi mặt. Trong đó, việc rèn luyện đạo đức cách mạng, suốt đời phấn đấu quên mình vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, vì chủ nghĩa xã hội, phải trở thành phương hướng hành động, mục tiêu phấn đấu và hành động thực tiễn của mỗi cán bộ, đảng viên. 

            Ngày nay trình độ dân trí không ngừng được nâng cao, do đó, để "đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh” thu hút được sự tham gia một cách tự giác của nhân dân đòi hỏi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo các cấp, các ngành phải gương mẫu trong việc thực hành đạo đức theo tấm gương của Bác. Cần đoạn tuyệt với thói quen tuyền truyền những điều cao siêu về đạo lý để cho đẹp ngôn từ, mà không thật tâm suy nghĩ và thực hành về những điều cao đẹp đó. Trong lĩnh vực đạo đức sẽ không có điều gì tệ hại, mĩa mai và tự làm xấu bản thân mình bằng việc nói mà không làm, hoặc làm ngược lại...   

            Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh hoàn toàn thống nhất với thực hiện những quy định về tư cách và nhiệm vụ của người đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng; để chuyển quá trình vận động, giáo dục sang quá trình tự giác làm theo tư tưởng, đạo đức của Bác, các cấp ủy Đảng cần gắn chặt việc lãnh đạo, chỉ đạo việc này với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, và thực hiện Điều lệ Đảng của cán bộ, đảng viên, không ngừng xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, góp phần làm cho "Đảng ta là đạo đức, là văn minh” như Bác Hồ đã nói.

            Mọi cuộc vận động rồi cũng có lúc kết thúc. Nhưng với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương, đạo đức của Bác thì kết thúc cuộc vận động mới chỉ tạo ra nền tảng để tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, để những giá trị về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh thấm nhuần vào từng suy nghĩ, từng việc làm, cách ứng xử,... như một lẽ sống tự nhiên, hàng ngày của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

 

                                                                               Trương Thanh Nhã
                                                             Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh


Số lượt người xem: 12378 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày