SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
1
8
7
0
0
Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Thứ Hai, 16/09/2013, 07:40

Giáo dục đạo đức cách mạng cho Thanh niên trong giai đoạn hiện nay

Thanh niên là lực lượng đông đảo, có vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đánh giá về vai trò của thanh niên, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà”

Trước lúc đi xa, Người căn dặn: “Đảng phải chăm lo giáo dục đạo đức cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế  xây dựng Chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên”. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc làm rất quan trọng và rất cần thiết”. Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương khóa X khẳng định: “Thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng Chủ nghĩa xã hội”. Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, một lần nữa nhấn mạnh: “Khuyến khích, cổ vũ thanh niên nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão lớn, xung kích, sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ hiện đại hình thành lớp thanh niên ưu tú trên mọi lĩnh vực”.

Vì vậy, giáo dục rèn luyện đạo đức cách mạng cho thanh niên trong giai đoạn hiện nay có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần đào tạo, giáo dục thế hệ thanh niên có trình độ kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn cao, bản lĩnh chính trị vững vàng, xứng đáng là chủ nhân tương lai, đưa nước nhà sánh vai cùng các dân tộc tiên tiến trên thế giới, xứng đáng với mong ước của Bác Hồ kính yêu.

Hơn 25 năm đổi mới, những thành tựu đạt được trong mọi lĩnh vực đã tác động tích cực đến thanh niên, tạo điều kiện cho thanh niên tiến bộ về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, trình độ học vấn, khoa học công nghệ. Thanh niên đã kế tục xứng đáng sự nghiệp cách mạng của Đảng. Trên các lĩnh vực của đời sống xã hội đã và đang xuất hiện những nhà quản lý, nhà doanh nghiệp, nhà khoa học, nhà hoạt động nghệ thuật có đức, có tài trong độ tuổi thanh niên. Nét nổi bật của thanh niên nước ta là ý chí vươn lên, tinh thần cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, ham mê nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ, ý chí vươn lên thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội.

Nhìn chung, thanh niên hiện nay có đạo đức cách mạng, lối sống trong sáng, giản dị, lành mạnh, biết vươn tới các giá trị chân, thiện, mỹ. Sống có hoài bão, có lý tưởng, có niềm tin ở tương lai tươi sáng của dân tộc. Dám đấu tranh để bảo vệ cái đúng, bảo vệ lẽ phải, bảo vệ sự công bằng, lên án cái xấu, cái ác,… Những tấm gương cao đẹp hy sinh thân mình vì Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân luôn được tuổi trẻ ngưỡng mộ, học tập và làm theo. Điều đó cho thấy, thanh niên nước ta ngày nay vẫn ý thức rõ trách nhiệm trước Tổ quốc và nhân dân, mong muốn được đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nền kinh tế nước ta ngày càng hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới. Bên cạnh những yếu tố tích cực, cơ hội thì những tiêu cực và mặt trái của kinh tế thị trường đã và đang tác động đến thanh niên về ý thức chính trị, tâm trạng, đạo đức, lối sống,… Mặt khác, sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch đang làm cho những tác động đó ngày càng mạnh mẽ và sâu rộng hơn, làm cho không ít thanh niên chạy theo lối sống thực dụng, sa ngã, hư hỏng, xa rời các giá trị đạo đức tốt đẹp của dân tộc, có thái độ thờ ơ, bàng quan trước các sự kiện kinh tế, chính trị của đất nước. Một số thanh niên mơ hồ về bản chất, âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù. Đặc biệt hiện nay là đã xuất hiện một bộ phận thanh niên tôn thờ chủ nghĩa cá nhân, sống ích kỷ, chạy theo lợi ích vật chất, coi đồng tiền là trên hết, tỷ lệ phạm tội trong thanh niên có chiều hướng gia tăng.

Một trong các nguyên nhân của những biểu hiện yếu kém nêu trên là do việc giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ trước những biến đổi to lớn của đất nước chưa thật sự được quan tâm sâu sắc. Nội dung giáo dục đạo đức, lối sống còn thiếu chiều sâu, chưa thiết thực. Hình thức giáo dục đạo đức, lối sống còn sơ sài, chưa có sức hấp dẫn, lôi cuốn thanh niên. Sự phối hợp, kết hợp giữa các cơ quan chức năng, giữa nhà trường, gia đình, xã hội còn nhiều hạn chế. Vai trò của tổ chức Đoàn còn mờ nhạt, thiếu sức ảnh hưởng đối với thanh niên.

Từ thực tế đó và để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, cần đặc biệt chú trọng giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên. Phát huy vai trò to lớn của thanh niên trong sự nghiệp cách mạng là việc làm quan trọng và mang tính cấp thiết. Giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên hiện nay là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của mỗi gia đình và toàn xã hội với nội dung sâu rộng, hình thức phong phú đa dạng.

Để công tác giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên đạt hiệu quả, cần nghiên cứu các vấn đề sau:

Một là, thường xuyên chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng, lối sống trong sạch, lành mạnh cho thanh niên.

Đây là việc làm cơ bản nhằm xây dựng, hình thành nhân cách con người mới Xã hội chủ nghĩa cho thanh niên, vì đạo đức là “gốc của người cách mạng”. Trước hết, cần quan tâm giáo dục những vấn đề cơ bản về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, nhằm xây dựng cho thanh niên thế giới quan, phương pháp luận đúng đắn để giải quyết những vấn đề do thực tiễn đặt ra. Chú trọng giáo dục làm cho thanh niên nhận thức đúng các giá trị chân, thiện, mỹ, những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Nhà trường, gia đình, các tổ chức, đoàn thể, đặc biệt Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phải thường xuyên quan tâm bồi dưỡng cho thanh niên những tình cảm cao đẹp về tình yêu quê hương, đất nước “mình vì mọi người, mọi người vì mình”, “thương người như thể thương thân”,… Từ đó, hình thành lối sống trong sạch, lành mạnh, những hành vi đạo đức trong sáng phù hợp với các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc và thời đại.

Để việc giáo dục bồi dưỡng có hiệu quả, cần tổ chức tốt các phong trào hành động cách mạng của thanh niên mà tiêu biểu là phong trào: “Thanh niên lập nghiệp và tuổi trẻ giữ nước”, “Thanh niên tình nguyện”, “Chiến dịch mùa hè xanh”, “Thi đua, tình nguyện xây dựng và bảo Tổ quốc”,  “5 xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc”' và “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”,…

Hai là, phải có sự kết hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong việc giáo dục, rèn luyện đạo đức, lối sống cho thanh niên.

Đây là vấn đề có ý nghĩa quan trọng nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, các lực lượng cùng chăm lo giáo dục, rèn luyện đạo đức, lối sống cho thanh niên, hình thành phẩm chất cao đẹp của con người mới Xã hội chủ nghĩa.
Gia đình là tế bào của xã hội, là nơi lưu giữ các giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp của dân tộc, trong đó, ông bà, cha mẹ phải thật sự mẫu mực, làm gương về đạo đức, yêu thương, chăm lo bồi dưỡng thế hệ trẻ. Để giáo dục đạo đức cho thanh niên, mỗi gia đình cần giữ gìn đạo đức, nề nếp gia phong, phát huy các giá trị đạo đức truyền thống, làm cho các giá trị đó ngày càng tỏa sáng, góp phần bồi dưỡng tư tưởng tình cảm cao đẹp cho thế hệ con cháu.

Nhà trường không chỉ dạy chữ, dạy nghề mà còn là nơi dạy người, để mỗi thanh niên khi học xong các trường phổ thông, trường chuyên nghiệp đều trở thành những công dân hữu ích cho đất nước. Đồng thời, nhà trường phải là nơi xây dựng, củng cố mối quan hệ giáo dục thống nhất với gia đình và các tổ chức đoàn thể xã hội.

Ba là, phát huy vai trò tự học tập, tự du dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của thanh niên.

Tự học tập, tự rèn luyện là con đường phát triển suốt đời của mỗi con người, đó cùng là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. Phát huy vai trò của thanh niên trong tự học tập, tự tu dưỡng đạo đức lối sống là biện pháp quan trọng giúp họ nhanh chóng tiến bộ, trưởng thành. Vì vậy, cần giáo dục cho thanh niên ý thức tự học, tự thân vận động, độc lập suy nghĩ, rèn luyện óc sáng tạo để thực hiện mục đích học tập của mình. Coi đó là một trong những phẩm chất cần thiết của người thanh niên để chuẩn bị cho cuộc sống, chuẩn bị cho suốt quá trình công tác dù ở bất cứ điều kiện hoàn cảnh nào. Thanh niên cần phải tự tin vào chính mình, giữ vững niềm tin trong cuộc sống, vào các giá trị chân, thiện, mỹ; vượt qua mọi khó khăn gian khổ như Bác Hồ đã dạy: “gian nan rèn luyện mới thành công”.

Tóm lại, chú trọng giáo dục rèn luyện đạo đức cách mạng cho thanh niên trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa, hội nhập kinh tế thế giới là góp phần đào tạo, giáo dục thế hệ thanh niên - những chủ nhân tương lai của đất nước - vừa “hồng”, vừa “chuyên”, đưa nước nhà sánh vai cùng các dân tộc tiên tiến, xứng đáng với mong ước của Bác Hồ kính yêu.

Ban biên tập

 


Số lượt người xem: 1540 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày