SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
1
8
8
8
6
Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Thứ Hai, 24/02/2014, 16:55

Di chúc Bác Hồ - nền tảng vững chắc cho con đường Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Hiếm có người nào như Chủ tịch Hồ Chí Minh, khi cuộc đời thực càng lui dần về quá khứ thì tư tưởng, tình cảm lại càng ngời sáng với hiện tại và càng toả sáng với tương lai. Hơn bốn mươi năm qua, bản Di chúc lịch sử thiêng liêng, bất hủ mà Người để lại vẫn luôn toả sáng, soi đường dẫn lối cho cách mạng Việt Nam. Di chúc của Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá, mãi mãi khắc sâu trong tâm khảm của một người Việt Nam, mỗi cán bộ, đảng viên, mãi mãi soi sáng con đường đi tới vinh quang và chiến thắng của dân tộc ta.

Những tư tưởng lớn trong Di chúc của Hồ Chí Minh được chắt lọc, được đúc kết bằng cả cuộc đời của một người Việt Nam vĩ đại nhất, đã để lại những dấu tích sâu xa trong số phận của dân tộc mình và quyết định rất nhiều số phận của dân tộc trong tương lai. Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã khẳng định: "Bản Di chúc tuy rất ngắn gọn, song nó chứa đựng biết bao giá trị tư tưởng và tình cảm, là sự kết tinh của một đời hoạt động cách mạng của Hồ Chí Minh, đem lại sự đổi đời của dân tộc Việt Nam ta, đồng thời để lại những di sản bất hủ với những thế hệ mai sau"

Có thể nói, bản Di chúc có giá trị ở tầm của một cương lĩnh chính trị tóm tắt của cách mạng Việt Nam mà Hồ Chí Minh đã để lại trước lúc đi xa. Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, bài viết này phần nhấn mạnh một tư tưởng lớn của Di chúc là thể hiện sự kết tinh giá trị nền tảng bền vững, cách mạng và khoa học của con đường tiến lên xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Tư tưởng cơ bản, cốt lõi, xuyên suốt cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Người là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Hoài bão lớn nhất của Hồ Chí Minh là Tổ quốc được giải phóng, nhân dân được tự do, hạnh phúc. Người nói: Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành. Để thực hiện hoài bão này, Người đã chọn con đường cách mạng vô sản: Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Theo Người, chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức và cứu được nhân dân lao động thế giới thoát khỏi đói nghèo, tiến tới ấm no, tự do, hạnh phúc.

Trong Di chúc, Người đã khái quát ham muốn và khát vọng này thành mục tiêu chiến lược lâu dài của cách mạng Việt Nam rất ngắn gọn: Kết thúc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và đi lên chủ nghĩa xã hội. Người viết với một quyết tâm và niềm tin để lại cho chúng ta: "Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước có thể còn kéo dài, đồng bào ta còn có thể hy sinh nhiều của, nhiều người, dù sao chúng ta cũng phải quyết tâm đánh giặc Mỹ đem thắng lợi hoàn toàn. Còn non còn nước còn người. Thắng giặc Mỹ ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay".

Kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, chúng ta xây dựng lại đất nước "hơn mười ngày nay" chính là đưa đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Mặc dù trong Di chúc Hồ Chí Minh không dùng thuật ngữ tiến lên chủ nghĩa xã hội, nhưng Người đã khái quát mục tiêu này thành điều mong muốn cuối cùng của một người trước lúc "đi xa" dặn lại để tạo ra một sức mạnh thiêng liêng trong toàn Đảng, toàn dân ta xây dựng thắng lợi chủ nghĩa xã hội. Người viết: "Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới".

Cách nói trên đây tuy ngắn gọn nhưng đã thể hiện sự kết tinh giá trị nền tảng của tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội với những nội dung sau đây:

Thứ nhất, sự tiếp nối và khẳng định nhất quán việc lựa chọn đúng đắn con đường xã hội chủ nghĩa ngay từ những năm 20 của thế kỷ trước.

Để lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa cho dân tộc, Hồ Chí Minh đã có những luận giải khoa học rất độc đáo và sáng tạo.

Một , vận dụng lý luận của chủ nghĩa Mác-lênin, Hồ Chí Minh quan niệm lịch sử xã hội loài người là một quá trình lịch sử tự nhiên của sự thay thế lần lượt các phương thức sản xuất ngày càng cao hơn về chất. Nếu chế độ tư bản chủ nghĩa tất yếu ra đời từ chế độ phong kiến thì chủ nghĩa tư bản cũng tất yếu mở đường cho sự ra đời của chế độ xã hội chủ nghĩa. Bởi vậy, tiến lên chủ nghĩa xã hội là quy luật vận động khách quan của lịch sử, là con đường chung của các dân tộc, không ai ngăn cản được. Kết luận này của Hồ Chí Minh hoàn toàn tuân thủ các nguyên lý của học thuyết Mác-lênin về hình thái kinh tế - xã hội. Khi nghiên cứu con đường phát triển chủ nghĩa cộng sản ở phương Đông, trên cơ sở vận dụng học thuyết Mác-Lênin, Hồ Chí Minh đã có sự phát triển hết sức mới mẽ và táo bạo. Người cho rằng, chế độ cộng sản có thể áp dụng được ở châu Á nói chung và ở Đông Dương nói riêng, do những lý do lịch sử cho phép chủ nghĩa cộng sản thâm nhập dễ dàng vào châu Á hơn là ở châu Âu.

Trong bài viết "Đông Dương" năm 1921, Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Sự tàn bạo của chủ nghĩa bản đã chuẩn bị đất rồi chủ nghĩa xã hội chỉ còn phải làm cái việc gieo hạt giống của công cuộc giải phóng nữa thôi". Đây là một quan điểm rất độc đáo của Hồ Chí Minh gợi mở cho chúng ta phương pháp nhận thức và khẳng định tính hợp lý, hợp quy luật của con đường xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Theo Người, ở các thuộc địa, sự tàn bạo của thực dân là cơ sở để người lao động giác ngộ ý thức dân tộc và giai cấp, chờ thời cơ vùng dậy để giải phóng dân tộc và giải phóng chính mình. Hồ Chí Minh xem đây là cơ sở khách quan để khẳng định chủ nghĩa cộng sản thích ứng với các nước châu Á so với ở châu Âu. Từ cơ sở này, Người tin tưởng và lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa cho Việt Nam là hợp quy luật.

Hai , từ một nước thuộc địa, nông nghiệp lạc hậu đi lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa, Hồ Chí Minh đã vận dụng sáng tạo nguyên lý cách mạng không ngừng của chủ nghĩa Mác-lênin để xác định con đường cách mạng không ngừng kiểu Việt Nam, con đường từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân tiến lên chủ nghĩa xã hội, trong đó độc lập dân tộc là mục tiêu mở lối để đi đến chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản.

Ba là, không tán thành con đường cứu nước của các nhà yêu nước đương thời trong các phong trào yêu nước, Hồ Chí Minh đã tự tìm cho mình một hướng đi mới sang phương Tây để tìm chọn cho dân tộc Việt Nam con đường mới. Để đi đến lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa, Hồ Chí Minh đã đi nhiều nước ở các châu lục để tìm hiểu, đánh giá, so sánh và loại bỏ các con đường không phù hợp (con đường cách mạng tư sản Mỹ năm 1776 và cách mạng tư sản Pháp năm 1789) và tìm chọn, đón nhận con đường cách mạng phù hợp.

Từ khảo sát thực tiễn đã dẫn Hồ Chí Minh đi đến kết luận rằng cách mạng Việt Nam phải đi theo con đường Cách mạng tháng Mười Nga - con đường xã hội chủ nghĩa.

Bốn , việc đánh giá đúng và chọn Cách mạng tháng Mười Nga làm hình mẫu chứng tỏ Hồ Chí Minh đã nhận thức rất rõ quy luật (xu thế) vận động của thời đại: Quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi thế giới. Điều này chứng tỏ rằng, khi lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa, Hồ Chí Minh đã tính đến xu thế phát triển của thời đại để đặt cách mạng Việt Nam vào dòng chảy đi lên của lịch sử. Đây cũng là cơ sở khách quan cho chúng ta nhận thức đúng và tạo niềm tin cho nhân dân Việt Nam đối với con đường xã hội chủ nghĩa mà Hồ Chí Minh đã chọn.

Như vậy, Hồ Chí Minh đã có cả một quá trình nhận thức về lý luận và thực tiễn, suy ngẫm và so sánh rất kỹ lưỡng để đi đến quyết định dứt khoát lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa cho dân tộc Việt Nam ngay từ đầu thế kỷ XX và tiếp tục được Người khẳng định trong Di chúc thiêng liêng.

Thứ hai, Di chúc thể hiện sự kiên định suốt cuộc đời Hồ Chí Minh mong muốn đưa dân tộc Việt Nam tiến đến chủ nghĩa xã hội và để lại nền tảng định hướng đúng đắn cho cách mạng Việt Nam phát triển thắng lợi sau khi Người qua đời

Đầu những năm 20 của thế kỷ trước, khi bắt gặp Luận cương của Lê nin về các vấn đề dân tộc và thuộc địa, Hồ Chí Minh đã khẳng định con đường cách mạng vô sản, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội cho dân tộc Việt Nam. Từ đó, Người đã làm mọi cách để tuyên truyền con đường cách mạng vô sản vào Việt Nam. Tham dự Đại hội I, Đại hội II của Đảng Cộng sản Pháp (năm 1921), lần đầu tiên Hồ Chí Minh đã khẳng định cần phải tuyên truyền sâu rộng chủ nghĩa xã hội vào Việt Nam.

Trong quá trình chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của Đảng ta, Hồ Chí Minh đã viết nhiều bài báo, nhất là báo Thanh Niên (xuất bản ở Quảng Châu Trung Quốc) để tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin và con đường cách mạng vô sản. Đặc biệt, trong các lớp huấn luyện cán bộ ở Quảng Châu Người đã trực tiếp soạn và giảng bài, tiếp tục tuyên truyền con đường cách mạng vô sản vào cách mạng Việt Nam. Trong tác phẩm Đường cách mệnh, Người đã chỉ rõ mục tiêu, nội dung và nhiệm vụ của cách mạng vô sản ở Việt Nam, đưa dân tộc ta lên chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản.

Nếu từ năm 1920 đến khi tác phẩm Đường cách mệnh (1927) ra đời, con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội chỉ mới trong tư tưởng của Hồ Chí Minh thì đến Hội nghị thành lập Đảng, tháng 2 năm 1930 tư tưởng này đã trở thành nội dung trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng ta: Làm tư sản dân quyền cách mệnh và thổ địa cách mệnh để đi đến xã hội cộng sản. Từ đây, con đường xã hội chủ nghĩa đã trở thành mục tiêu phấn đấu của Đảng, của nhân dân và cả dân tộc Việt Nam. Như vậy, Hồ Chí Minh đã có sự kiên định, kiên trì suốt 10 năm để đưa con đường xã hội chủ nghĩa từ lĩnh vực tư tưởng của mình trở thành đường lối chính trị của cách mạng Việt Nam. Nhờ đó mà cách mạng Việt Nam phát triển đúng quỹ đạo chủ nghĩa xã hội ngay từ đầu và đi tới những thắng lợi to lớn sau này. Từ đây, con đường xã hội chủ nghĩa đã tạo niềm tin và động lực cho nhân dân Việt Nam vượt qua mọi khó khăn để đi đến thắng lợi trong Cách mạng tháng Tám 1945. Tại Đại hội II của Đảng năm 1945, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta tiếp tục kiên định mục tiêu kháng chiến thắng lợi để đưa đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Với mục tiêu này, chúng ta đã quy tụ được cả dân tộc đoàn kết tạo ra sức mạnh vô địch của chiến tranh nhân dân, giành được thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp năm 1954.

Trong bước chuyển giai đoạn 1954, Hồ Chí Minh cùng với Đảng ta đã quyết định đưa miền Bắc bước vào thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội, Người nói: "Miền Bắc nhất định phải tiến lên chủ nghĩa xã hội". Và đây cũng là mốc sơn đánh dấu sự kiên định, nhất quán của Hồ Chí Minh đưa Việt Nam tiến lên chủ nghĩa xã hội. Như vậy, con đường xã hội chủ nghĩa từ tư tưởng đến đường lối thì nay đã thành hiện thực trên nửa đất nước. Hồ Chí Minh cùng với Đảng ta đã đề ra những chủ trương, biện pháp đúng đắn để quyết tâm đưa miền Bắc từng bước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Quyết định đúng đắn đã góp phần làm cho miền Bắc có đủ sức mạnh để vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa hoàn thành xuất sắc vai trò là hậu phương lớn, đáp ứng đủ nhu cầu cho nhân dân miền Nam đánh Mỹ và thắng Mỹ.

Trong Di chúc, Người dặn với tất cả niềm tin "thắng giặc Mỹ ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay". Đây cũng là niềm tin suốt cuộc đời của Người vào thắng lợi của chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Niềm tin này Người đã để lại cho đời, cho Đảng và nhân dân ta để thanh thản đi vào cõi vĩnh hằng bằng một điều mong muốn cuối cùng. "Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới".

Thực hiện lời căn dặn của Người, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã thề "giương cao mãi mãi ngọn cờ độc lập dân tộc, quyết chiến, quyết thắng giặc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, thống nhất đất nước để thoả lòng mong ước của Người" và "đem hết sức mình tiếp tục phấn đấu thực hiện tưởng xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa cao đẹp mà Người đã vạch ra cho giai cấp công nhân và nhân dân ta, đem lại phồn vinh cho đất nước, hạnh phúc cho đồng bào".

Thực hiện lời thề thiêng liêng với Bác, quân và dân ta đã mang tất cả sức mạnh của dân tộc, của chủ nghĩa xã hội vào chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Sau 10 năm cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội, chúng ta đã tiến hành thắng lợi công cuộc đổi mới chính là nhờ kiên định giữ vững nền tảng tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội, mà cất lõi là giữ vững mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kiên định nhất quán con đường của Bác kính yêu đã chọn và dặn lại trong Di chúc.

Ngày nay, chúng ta đang tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới nhằm mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" cũng chính là để hoàn thành mục tiêu lý tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong một hoàn cảnh mới có nhiều thuận lợi, nhưng cũng có không ít khó khăn thách thức. Song, như Đảng ta đã khẳng định ở nhiều đại hội, đổi mới nhưng không bao giờ thay đổi mục tiêu chủ nghĩa xã hội. Lợi dụng sự khủng hoảng, đổ vỡ của hình chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu, các thế lực thù địch ở bên ngoài và một số phần tử xấu trong nước đã gióng lên luận điệu lạc lõng, yêu cầu ta phải từ bỏ sự lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa. Nhưng qua bài học đắt giá của Liên Xô và các nước Đông Âu, đã thấy rõ nền tự do tư sản chỉ là một cái bánh vẽ và đằng sau nó là một thứ chủ nghĩa tư bản hoang dã đang tàn phá những giá trị tốt đẹp mà nhân dân các nước đã phải đổ bao xương máu và công lao để xây dựng lên. Vì vậy, con đường phát triển tư bản chủ nghĩa dứt khoát không phải là sự lựa chọn của chúng ta./.

Trương Thanh Nhã


Số lượt người xem: 2073 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày